Ул.„Киро Крстески-Платник„ бр.15
02/3118- 490

службени лица:
Лилјана Кочковска
Александра Танеска
Оливера Николиќ
e-mail: contact@lazarlicenoski.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://lazarlicenoski.mk/
огласна табла