ул.„Рибник„ бр.14
032/308-860
032/308-044

службено лице:
Весна Ракиќ
e-mail:    dsuiskra@yahoo.com
                 rakicmajstorce@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла