Државниот завод за статистика ги врши работите што се однесуваат на: – прибирањето, обработката и објавувањето на статистичките податоци; – чува, презентира и дава статистички податоци и ја утврдува нивната точност;
– на овластените носители за спроведување на статистички истражувања им дава мислења за методолошките основи;
– подготвува статистички прогнози, трендови и модели и други аналитички податоци и индикатори;
– статистички истражувања во согласност со меѓународните стандарди и класификации;
– врши други стручни работи утврдени со закон.

Подетални информации можете да добиете на телефоните: 02 3295-648, 02 3295-741