Државниот завод за геодетски работи ги врши работите што се однесуваат на:
– премерот, катастарот и запишувањето на правата на недвижностите.

Подетални информации можете да добиете на телефонот: 02 3172-525