Државниот архив на Република Македонија ги врши работите што се однесуваат на:
– чувањето и заштитата на архивската граѓа со која располага Република Македонија;
– средувањето и обработката на граѓата и врши архивски истражувања.

Подетални информации можете да добиете на телефоните: 02 3237-211; 02 3115-783