ул.“Иво Лола Рибар“ бр.118
(044) 336-233

службени лица:
Гордана Станковска
070 605 556
e-mail: dmutetoec@yahoo.com
gordana_stankovska@yahoo.com

Гонџе Мехмеди
070 240 295
e-mail: mehmedigonxhe@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла