бул.„Гоце Делчев“ бр.18, Скопје
(02) 3230-635

службено лице: 
Емилија Гиноска
e-mail:   emilija.ginoska@privacy.mk
              info@privacy.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.dzlp.mk