Дирекцијата за заштита и спасување ги врши работите што се однесуваат на:
– заштита и спасување од природни непогоди, епидемии и други несреќи;
– изработка на планот за заштита и спасување;
– изработува процена на загрозеност од епидемии, епизотии, епифотии и други несреќи во соработка со надлежните органи на државната управа;
– го организира и подготвува системот за заштита и спасување;
– предлага мерки за опремување и развој на системот за заштита и спасување во Републиката;
– обезбедува функционирање на системот за спречување и откривање, настанување и отстранување на последиците од природните непогоди;
– обезбедува навремено ангажирање и ефикасна употреба на републичките сили за заштита и спасување и тимовите за брз одговор;
– се грижи за целосно вградување на мерките за заштита и спасување;
– обезбедува реализација на стратешките и среднорочните цели за заштита и спасување;
– учествува во пополнувањето и спроведувањето на мобилизацијата на републичките сили за заштита и спасување;
изработува планови и програми за обука за заштита и спасување;
– врши други работи утврдени со закон.

Подетални информации можете да добиете на телефонот: 02 3247-235