ул. Стале Попов“ бр. 9 локал 4

02/3231  141
02/3215 149
02/ 3215 163
02/ 3215 164

службено лице:
Зоран Димитровски
e-mail: zdimitrovski@gmail.com
demokratskisojuz@ymail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.demokratskisojuz@org.mk