ул.„Стив Наумов“ бр.1, Стара Чаршија (Турска Чаршија), Скопје
(02) 3214-053
(078) 386-216

службени лица:
Енвер Хусеин
(070) 409-650
e mail: enver_husein@hotmail.com
info@tdp.org.mk

Зулфикар Зејулаи
(070) 763-580
e mail:   ziko_606@hotmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.tdp.org.mk