ул.„383“ бр.24, Скопје

075/244 880

службено лице:
Дејан Сакиповски
e-mail:   dprpart1@gmail.com
fejmamiljazim@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла