ул.„Христијан Тодоровски Карпош“ бр.84 А, Скопје
(070) 590-050

службено лице:
Јетмир Идризи
(071) 666-098
e-mail: jetmiridrizi05@gmail.com
kontakt@levizjabesa.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
https://www.levizjabesa.mk/