ул.„Прашка“ бр.21, влез 1, локал 2 и 3, Скопје

Службени лица:
Љупчо Пренџов
071 305 333
e mail:  ljupco.prendjov@yahoo.com

Лиле Николоска
070 420 220
e mail: nikoloskalile00@gmail.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://grom.mk/