ул.„Орце Николов“ бр.155 б, Скопје
(075) 542-005

службено лице:
проф. д-р Солза Грчева
е mail:   solza.grceva@gmail.com
               glaszamakedonija@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
https://www.glaszamakedonija.mk