ул.„Тодор Александров“ , Скопје
02/6145 374

службено лице:
Дино Блажески
076/ 479-757
e-mail: dinoblazeski@gmail.com
contact@vmro-np.org.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на
www.vmro-np.org.mk