бул. „Илинден” бр.2, Скопје

(02) 3118-022

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.vlada.mk