Универзитетите во Република Македонија обезбедуваат развој на високото образование, науката, уметноста и стручноста и непосредно и преку факултетите, односно високите стручни школи:
– учествуваат во угврдувањето на Програмата за високообразовна дејност во Република Македонија;
– ги планираат и утврдуваат развојот и потребите на високообразовната дејност и ги усогласуваат развојните потреби на високообразовните установи во  рамките на образовниот систем во целина;
 -утврдуваат единствени основи за вршење на високо образовната дејност, за запишување и за студирање на одделни видови и степени на високо образование, за издавање на дипломи за завршени студии и степени на образование, за издавачката дејност на високообразовните и другите установи, за избор во наставно-научни, наставни, научни и соработнички звања и за обврските од работен однос на наставниците, соработниците и другите вработени во изведувањето на високообразовната, научната, уметничката и применувачката дејност;
-се грижат за обезбедување на финансиски, материјални и други средства неопходни за вршење на дејностите на високообразовните установи;
 -одлучуваат за начинот на вршењето на фундаментални и развојни научни истражувања што имаат интердисциплинарен и мултидисциплинарен карактер од значење за сите високообразовни установи;
 -издаваат дипломи;
-организираат, формираат и одржуваат современ информациски универзитетски систем;
-ги утврдуваат основите на единствениот библиотечно-информациски систем и остварува библиотечно-информациска и документациона дејност за потребите на високообразовните установи;
 -остваруваат меѓусебна соработка, како и соработка  со универзитетите во странство и ги утврдуваат основите на меѓународната соработка;
 -разменуваат научни и стручни услуги и производи со домашни и странски физички и правни лица;
-организираат додипломски, интердисциплинарни и мултудисциплинарни студии и семинари.

Приватните високообразовни установи основани во приватен универзитет високообразовната дејност ја вршат под условите утврдени со актот за основање и статутот на универзитетот. Приватните високообразовни установи основани надвор од составот на универзитет високообразовната дејност ја вршат под условите утврдени со актот за основање и својот статут.