ДОНЕСЕНИ 8 РЕШЕНИЈА

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 208-та седница одржана на 16 април 2018 година, донесе 8 решенија.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 16 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1.Жалбата изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молиме за достава, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на официјалните емаил адреси на: Заменик министерот за здравство, Г.Ч. и Државниот секретар, В.М.“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-164 од 12.04.2018 година, изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, О2 Коалиција, граѓанска иницијатива на 28.02.2018 година, преку е-маил, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за здравство,  со кое ја побарала следната информација:

„Ве молиме за достава, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на официјалните емаил адреси на: Заменик министерот за здравство, Г.Ч. и Државниот секретар, В.М.“.

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 16 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1.Жалбата изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Забелешките во оригиналниот ракопис од записничарот на седницата водени на самото Продолжение на 74-тата седница на наставно научниот совет на Воената академија одржана на ден 11.12.2017 година, од кој е произлезен и конципиран Записник од продолжението на 74-тата седница на ННС“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за одбрана да постапи по Барањето на барателот д-р А.Г. од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за одбрана е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-168 од 12.04.2018 година, изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, д-р А.Г. од Скопје, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.09,03,15-1700/1 на 09.03.2018 година,  со кое ја побарал следната информација:

„Забелешките во оригиналниот ракопис од записничарот на седницата водени на самото Продолжение на 74-тата седница на наставно научниот совет на Воената академија одржана на ден 11.12.2017 година, од кој е произлезен и конципиран Записник од продолжението на 74-тата седница на ННС“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 16 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1.Жалбата изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Одлука од орган или тело на Воената академија со која се елиминираат кандидатите А.Г. и Д.П. од постапката за избор на продекани на продолжението на 74-тата седница на ННС одржана на ден 11.12.2017 година“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за одбрана да постапи по Барањето на барателот д-р А.Г. од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за одбрана е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-169 од 12.04.2018 година, изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, д-р А.Г. од Скопје, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.09,03,15-1701/1 на 09.03.2018 година,  со кое ја побарал следната информација:

„Одлука од орган или тело на Воената академија со која се елиминираат кандидатите А.Г. и Д.П. од постапката за избор на продекани на продолжението на 74-тата седница на ННС одржана на ден 11.12.2017 година“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

*********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 16 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И E

1.Жалбата изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Одлука од орган или тело на Воената академија со која се елиминираат кандидатите А.Г. и Д.П. од постапката за избор на продекани на продолжението на 74-тата седница на ННС одржана на ден 11.12.2017 година“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за одбрана да постапи по Барањето на барателот д-р А.Г. од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за одбрана е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-169 од 12.04.2018 година, изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, д-р А.Г. од Скопје, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.09,03,15-1701/1 на 09.03.2018 година,  со кое ја побарал следната информација:

„Одлука од орган или тело на Воената академија со која се елиминираат кандидатите А.Г. и Д.П. од постапката за избор на продекани на продолжението на 74-тата седница на ННС одржана на ден 11.12.2017 година“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 16 aприл 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

 1. Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молиме да ни ги доставите следните информации:

 • Број на возила кои ги користи институцијата (во сопственост, набавени на лизинг или дадени на користење од друга институција)
 • Марка и модел на возилата;
 • Година на производство и набавка на возилата:
 • Набавна вредност на возилата.“, СЕ УВАЖУВА.
 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за животна средина и просторно планирање, да постапи по Барањето на барателот Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за животна средина и просторно планирање, е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-171 од 13.04.2018 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, на ден 12.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-116/1 до Министерството за животна средина и просторно планирање, со кое побарало по пошта или е-маил да му се достават во фотокопија следните информации:

„Ве молиме да ни ги доставите следните информации:

 • Број на возила кои ги користи институцијата (во сопственост, набавени на лизинг или дадени на користење од друга институција)
 • Марка и модел на возилата;
 • Година на производство и набавка на возилата:
 • Набавна вредност на возилата.“

Министерството за животна средина и просторно планирање, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за животна средина и просторно планирање не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донелo управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 16 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1.Жалбата изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молиме за достава, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на официјалната емаил адреса на Министерот за одбрана, Р.Ш.“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за одбрана да постапи по Барањето на барателот О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за одбрана е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-165 од 12.04.2018 година, изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, О2 Коалиција, граѓанска иницијатива на 28.02.2018 година, преку е-маил, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана,  со кое ја побарала следната информација:

„Ве молиме за достава, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на официјалната емаил адреса на Министерот за одбрана, Р.Ш.“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 16 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1.Жалбата изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молиме за достава, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на официјалните емаил адреси на:

Заменик министерот, Б.Ц.

Државниот секретар, Н.Ч.

Раководител на Сектор за земјоделство, А.С.

Раководител на Сектор за лозарство, винарство и овоштарство, Ж.Б.

Раководител на Сектор за шумарство и ловство, Ј.З.

Раководител на Сектор за шумска полиција, Е.Ј.

Директор на Државна фитосанитарна лабораторија, М.С.

Директор на Управа за водостопанство, С.А.“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по Барањето на барателот О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-166 од 12.04.2018 година, изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, О2 Коалиција, граѓанска иницијатива на 28.02.2018 година, преку е-маил, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,  со кое ја побарала следната информација:

„Ве молиме за достава, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на официјалните емаил адреси на:

Заменик министерот, Б.Ц.

Државниот секретар, Н.Ч.

Раководител на Сектор за земјоделство, А.С.

Раководител на Сектор за лозарство, винарство и овоштарство, Ж.Б.

Раководител на Сектор за шумарство и ловство, Ј.З.

Раководител на Сектор за шумска полиција, Е.Ј.

Директор на Државна фитосанитарна лабораторија, М.С.

Директор на Управа за водостопанство, С.А.“.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 16 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1.Жалбата изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молиме за достава, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на официјалната емаил адреса на Заменик министерот за финансии, Ш.Е.“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-167 од 12.04.2018 година, изјавена од О2 Коалиција, граѓанска иницијатива, поднесена против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, О2 Коалиција, граѓанска иницијатива на 28.02.2018 година, преку е-маил, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за финансии,  со кое ја побарала следната информација:

„Ве молиме за достава, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на официјалната емаил адреса на Заменик министерот за финансии, Ш.Е.“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 16 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1.Жалбата изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Записник од Продолжението на 74-тата седница на наставно научниот совет на Воената академија одржана на ден 11.12.2017 година, доставен до членовите на ННС на ден 18.01.2018 година во 09:35 часот за седницата на ННС на ден 18.01.2018 година од 12:00 часот“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за одбрана да постапи по Барањето на барателот д-р А.Г. од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за одбрана е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-170 од 12.04.2018 година, изјавена од д-р А.Г. од Скопје, поднесена против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, д-р А.Г. од Скопје, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.09;03;15-1699/1 на 09.03.2018 година,  со кое побарал по пошта да му се достави фотокопија од следната информацијa:

„Записник од Продолжението на 74-тата седница на наставно научниот совет на Воената академија одржана на ден 11.12.2017 година, доставен до членовите на ННС на ден 18.01.2018 година во 09:35 часот за седницата на ННС на ден 18.01.2018 година од 12:00 часот“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.