ДОНЕСЕНИ 19 РЕШЕНИЈА И 1 ЗАКЛУЧОК

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 207-та седница одржана на 12 април 2018 година, донесе 19 решенија и 1 заклучок .

* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од В.М. од Скопје, поднесена против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 12 април 2018 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од В.М. од Скопје, поднесена против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Колкава плата зема директорот на АЕК?
2. Колкава плата зема шефот на кабинетот на АЕК?
3. Колкави се платите на советниците во кабинетот на директорот, сите советници и техничкиот секретар?
4. Колкави се месечните надоместоци за членовите на комисиите на АЕК?
5. Колкави се платите на раководителите на сектори?
6. Колку пари се потрошени за следните ставки ( по години од 2014 до 2017 за секоја година засебно)
– професионални услуги,
– адвокатски и правни услуги,
– услуги за превод,
– обука за стручно усовршување,
-семинари и конференции (за Комисија, орган на АЕК и за вработените на АЕК), консултантски услуги од областа на анализа на пазарите за електронски комуникации,
– договорни услуги,
– надоместоци на Комисијата, орган на АЕК,
-изработка на стратегии на АЕК“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Агенцијата за електронски комуникации на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-122 на 05.03.2018 година, изјавена од В.М. од Скопје, поднесена против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Агенцијата за електронски комуникации на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, В.М.од Скопје на 16.02.2018 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за електронски комуникации, со кое побарал по е-маил да му се достави фотокопија од следните информации:
„1. Колкава плата зема директорот на АЕК?
2. Колкава плата зема шефот на кабинетот на АЕК?
3. Колкави се платите на советниците во кабинетот на директорот, сите советници и техничкиот секретар?
4. Колкави се месечните надоместоци за членовите на комисиите на АЕК?
5. Колкави се платите на раководителите на сектори?
6. Колку пари се потрошени за следните ставки ( по години од 2014 до 2017 за секоја година засебно)
– професионални услуги,
– адвокатски и правни услуги,
– услуги за превод,
– обука за стручно усовршување,
-семинари и конференции (за Комисија, орган на АЕК и за вработените на АЕК), консултантски услуги од областа на анализа на пазарите за електронски комуникации,
– договорни услуги,
– надоместоци на Комисијата, орган на АЕК,
-изработка на стратегии на АЕК.“
Постапувајќи по Барањето, Агенцијата за електронски комуникации до барателот доставила Одговор на Барање бр.1707-801/2 од 22.02.2018 година. Во Одговорот, Агенцијата за електронски комуникации наведува: “…Ве информираме дека согласно Законот за електронски комуникации … Агенцијата за електронски комуникации е основана како самостојно, независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации во Република Македонија, и како таква е самостојно и непрофитно правно лице со јавни овластувања… вработените во стручната служба имаат статус на административни службеници, согласно со Законот за административни службеници. Начинот на уредување на најниската плата и на додатоците на плата на вработените во Агенцијата, како и висината на коефициентот на сложеност на работното место ги пропишува Комисијата, надлежен орган на АЕК.“
Незадоволен од наведениот Одговор, В.М.од Скопје поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-122 од 05.03.2018 година, ја препрати Жалбата до Агенцијата за електронски комуникации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 21.03.2018 година, Агенцијата за електронски комуникации до Комисијата достави Одговор на жалба бр.1707-801/4 од 15.03.2018 година, заведено во Комисијата под бр.08-122. Во Одговорот, Агенцијата ја известува Комисијата дека на 22.02.2018 година со допис бр.1707-801/2 е одговорено до Подносителот на наведената адреса во Барањето во целост. Во прилог го достави истиот Одговор на Барање бр.1707-801/2 од 22.02.2018 година.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Агенцијата за електронски комуникации не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставила бараната информација до барателот, на начин и во форма наведена во Барањето.
Согласно членот 14 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10, 13/12, 59/1223 и 23/13), органи на Агенцијата за електронски комуникации се Комисија и директорот. Согласно членот 15 од истиот Закон, Комисијата се состои од пет члена кои ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, а согласно членот 22, Комисијата го именува директорот на Агенцијата по пат на јавен оглас.
Согласно членот 26 од Законот за електронски комуникации, стручните, нормативно-правните, управно-надзорните, материјално-финансиските, сметководствените, информатичките и други работи на Агенцијата ги врши стручна служба чија внатрешна организација, делокруг на работа и услови за вработување поблиску се уредуваат со актите за внатрешна организација и системтизација на работите и задачите. Вработените во стручната служба имаат статус на административни службеници, согласно Законот за административни службеници.
Од горенаведените членови произлегува дека, членовите на Комисијата и директорот на Агенцијата се носители на јавни функции и нивната плата треба да биде достапна за јавноста. Во Законот за административните службеници („Сл.весник на Република Македонија“ бр.20/2014), во глава XIV е регулирано платата и надоместоците за плата на административните службеници. Од ова произлегува дека нема никакви пречки да се достави информацијата до барателот, во однос на прашањето колкава е платата за административните службеници наведени во Барањето. Законот за административните службеници важи за сите административни службеници, без разлика во кој орган се вработени и нивната плата и додатоците на плата треба да бидат достапни за јавноста.
Комисијата не го спори Одговорот на Агенцијата насловен до барателот на информацијата, дека согласно Законот за електронски комуникации, Агенцијата е самостојна, независно регулаторно тело бидејќи не се финансира од буџетот на Република Македонија. Тоа е регулирано и со
Согласно член 7 од Законот за електронски комуникации Агенцијата се основа како самостојно и непрофитно правно лице со јавни овластувања утврдени со овој закон и дека работата на Агенцијата е јавна.
Согласно член 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер неспорно е дека Агенцијата за електронски комуникации како имател со јавни овластувања чија што работа е јавна, треба да постапи согласно наведениот Закон и до барателот да ги достави бараните информации.
Комисијата смета дека, бараните информации се информации од јавен карактер. Во случајов, не станува збор за исклучок од слободниот пристап до информации од јавен карактер, туку за должност за информирање на јавноста за активностите на Агенцијата, односно за побарани документи кои произлегуваат од организацијата и трошоците на работењето на Агенцијата за електронски комуникации, односно за информации кои согласно член 10 алинеја 7 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер имателот на информации е должен да ја информира јавноста.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еднаква застапеност на лица со посебни потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА – Охрид, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 12 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението за еднаква застапеност на лица со посебни потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА – Охрид, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата бр.08-159 од 10.04.2018 година, изјавена од Здружението за еднаква застапеност на лица со посебни потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА – Охрид, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како предвремена.
Комисијата ја разгледа Жалбата и го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-159 на 10.04.2018 година, Здружението за еднаква застапеност на лица со посебни потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА – Охрид, на 12.03.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Охрид, со кое побарало по е-маил да му се достават следните информации:
„1. Колку парични средства Општина Охрид потрошила за проектот „Од 20-ти до 20-ти во Охрид“?
2. Кои продукциски куќи и медиумски групи учествувале во проектот и колку се истите поединечно исплатени од страна на Општина Охрид (Ве молиме со име и презиме)?
3. Дали општината исплаќала хонорари на поединци, колку и на кому доколку исплатила?
4. Дали за проектот е спроведен регуларен јавен повик?“.
Општина Охрид, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледување на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Барањето за пристап до информации од јавен карактер од Здружението за еднаква застапеност на лица со посебни потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА – Охрид до Општина Охрид е поднесено на 12.03.2018 година, а Жалбата до Комисијата е поднесена на 10.04.2018 година.
Согласно член 21 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имателот на информацијата е должен веднаш да одговори на барањето на барателот, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на Барањето.
Во конкретниот случај, Жалбата по Барањето е поднесена пред истекот на законскиот рок за постапување по Барањето, односно Жалбата е предвремена.
Поради погоре изложеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од В.Р.од Скопје, поднесена против Општина Карпош, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 12 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од В.Р. од Скопје, поднесена против Општина Карпош, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Да ни се достави информација врз основа на кои одредби од Законот е извршена продажба на земјиштето на К.П.3635 и К.П.3634 К.О.Карпош кога се знаело дека истотo е предмет на денационализација“, СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-138 на 28.03.2018 година, изјавена од В.Р.од Скопје, поднесена против Општина Карпош, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОДБИ како неоснована.
Како што се наведува во Жалбата, В.Р.од Скопје на 27.02.2018 година поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Карпош, заведено во општината под бр.1713/1, со кое побарала по пошта да и се достави фотокопија од договорот за купопродажба од следната информација:
„Да ни се достави информација врз основа на кои одредби од Законот е извршена продажба на земјиштето на К.П.3635 и К.П.3634 К.О.Карпош кога се знаело дека истотo е предмет на денационализација“.
Постапувајќи по Барањето, Општина Карпош до барателот доставила Одговор на барање бр.12-1713/2 од 15.03.2018 година, во кој е наведено: „Во врска со барањето бр.12-1713/1, Ви го доставуваме следниот одговор: Договорите за оттуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба за КП бр.3635 и КП бр.3634 КО Карпош, склучени со ГРАНАП ГНП ДООЕЛ Скопје, сите се уважени и склучени согласно членот 69-а од Законот за градежно земјиште и член 135 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), во согласност со член 64 од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/10, 171/10, 55/13, 35/15 и 104/15) и Одлуките на Уставен суд на Република Македонија под У.бр.115/2010, У.бр.120/2010 и У.бр.123/2010 од 12.01.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2011)“.
Незадоволна од наведениот одговор, В.Р.од Скопје на 28.03.2018 година поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-138 од 29.03.2018 година, ја препрати Жалбата до Општина Карпош и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 04.04.2018 година, Општина Карпош до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.12-1713/4 од 03.04.2018 година, заведен во Комисијата под бр. 08-138. Во произнесувањето е наведено: „…Ви ги доставуваме комплет списите добиени од одделението за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности при Општина Карпош кои се однесуваат за еден ист предмет, а кои ги проследивме до странката Жалител“.
Во прилог на Прознесувањето достави фотокопија од Барање за пристап до информации од јавен карактер, заведено во Општина Карпош под бр.12-1713/1 на 27.02.2018 година, Одговор на барање бр. 12-1713/2 од 15.03.2018 година насловен до Верка Ристевска од Скопје, Барање за пристап до информации од јавен карактер, заведено во Општина Карпош под бр.12-1714/1 на 27.02.2018 година и Одговор на барање бр. 12-1714/2 од 15.03.2018 година насловен до В.Р. од Скопје (во прилог на наведениот Одговор доставени се фотокопии од Договори за оттуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба склучени помеѓу Република Македонија – преку Општина Карпош и Друштво за промет и услуги ГРАНАП ГНП ДООЕЛ Скопје).
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Карпош постапила согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно одговорила на Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер и ги доставила бараните информации до Барателот.
Видно од доставените списи од Општина Карпош, Комисијата утврди дека општината одговорила на Барањето и до барателот (сега жалител) доставила информација со фотокопија од договорот за купопродажба.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението Транспаренси Интернешнел – Македонија, поднесена преку преку М.З., генерален секретар на Здружението, против Решение на СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 12 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението Транспаренси Интернешнел – Македонија, поднесена преку преку М.З., генерален секретар на Здружението, против Решението на СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје бр.04-372/1 од 21.02.2018 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1.Актот за систематизација на работните места во СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
2.Во врска со вработувањата на лицата И.Ѓ., Д.М., Г.С., Н.А., В.Х., Н.С., П.Д., З.С., Б.Ц., С.О., Т.Т., М.Т., Н.С., А.С., за секое вработување поединечно, копии од:
– Јавниот оглас
– Ранг листата на пријавените кандидати
– Доказ дека избраниот кандидат ги исполнува условите од огласот
– Мислењето на комисијата
– Решението за вработување, односно договорот за вработување“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје на барателот да му ги достави бараните информации наведени во Барањето, со бришење на личните податоци во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
Решението на СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје бр.04-372/1 од 21.02.2018 година СЕ ПОНИШТУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена под бр.08-128 на 15.03.2018 година, изјавена од Здружението Транспаренси Интернешнел – Македонија, поднесена преку преку М.З., генерален секретар на Здружението, против Решението на СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје бр.04-372/1 од 21.02.2018 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ и ГО ЗАДОЛЖИ СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје на барателот да му ги достави бараните информации наведени во Барањето, со бришење на личните податоци во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. Решението на СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје бр.04-372/1 од 21.02.2018 година го поништи.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението Транспаренси Интернешнел – Македонија на 09.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-034 до СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје, со кое побарало преку е-маил да му се достави електронски запис од следната информација:
„1.Актот за систематизација на работните места во СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
2.Во врска со вработувањата на лицата И.Ѓ., Д.М., Г.С., Н.А., В.Х., Н.С., П.Д., З.С., Б.Ц., С.О., Т.Т., М.Т., Н.С., А.С., за секое вработување поединечно, копии од:
– Јавниот оглас
– Ранг листата на пријавените кандидати
– Доказ дека избраниот кандидат ги исполнува условите од огласот
– Мислењето на комисијата
– Решението за вработување, односно договорот за вработување“.
Постапувајќи по Барањето, СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје донело Решение бр.04-372/1 од 21.02.2018 година, доставено до барателот на 01.03.2018 година, со кое делумно е одбиено Барањето за пристап до информации од јавен карактер. Во Решението е наведено дека Барањето „…се одбива во делот на доставување на договорите за вработување на секое лице поединечно…од причина што бараната информација е информација од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…личен податок…Актот за систематизација на работните места…ќе биде доставен во електронски запис…По однос на доставување на копии во врска со вработувањата на лицата…лицето Д.М. не е вработено во СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје…лицето Н.С. е вработена со посредување преку Агенцијата за вработување како замена…согласно листата на документарен материјал со рокови на негово чување…за лицата Г.С., Б.Ц., Т.Т. и М.Т. јавните огласи како и мислењето на комисијата не се чуваат…“, за другите наведени лица во Барањето „…за секое лице поединечно ќе се достават во електронски запис на емаил адресата на Транспаренси Интернешенел-Македонија…согласно Законот за средно образование, не е пропишано средно училиште да составува ранг листа на пријавени кандидати“.
Незадоволно од наведеното Решение, Здружението Транспаренси Интернешнел – Македонија, преку М.З., генерален секретар на Здружението, поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-128 од 19.03.2018 година, ја препрати Жалбата до СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје не одговори на барањето од Комисијата, односно во натамошниот дел од постапката до Комисијата не се доставени докази за доставени најавени одговори до барателот на информациите, ниту пак докази за поништен архивски материјал.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не одговорило во целост на Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Комисијата на СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје му укажува дека во однос на бараните информации не треба да прави разлика дали истите се бараат за вработени на определено или неопределено време, со посредување на Агенцијата за вработување, или на друг начин утврден со закон. Во случајов, побарани се информации во врска со вработување на административни службеници кои, за да бидат вработени на определено работно место, треба да исполнуваат услови предвидени во Закон. Информациите кои се однесуваат на предвидените услови се информации од јавен карактер.
Доколку дел од побараните информации содржат информации од член 6 став 1 точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, истите може да се избришат.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението Транспаренси Интернешнл-Македонија Скопје, застапувано од М.З., генерален секретар на Здружението, поднесена против Советот на јавни обвинители на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Жалбата изјавена од Здружението Транспаренси Интернешнл-Македонија Скопје, застапувано од М.З., генерален секретар на Здружението, поднесена против Советот на јавни обвинители на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„ Записниците од сите јавни седници на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од седниците одржани во 2017 и 2018 година.“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Советот на јавни обвинители на Република Македонија, да постапи по Барањето на барателот Здружението Транспаренси Интернешнл-Македонија Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Советот на јавни обвинители на Република Македонија, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-139 од 28.03.2018 година, изјавена од Здружението Транспаренси Интернешнл-Македонија Скопје, застапувано од М.З., генерален секретар на Здружението, поднесена против Советот на јавни обвинители на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението Транспаренси Интернешнл-Македонија Скопје на ден 16.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Советот на јавни обвинители на Република Македонија, со кое побарало по е-маил да му се достават во форма на електронски запис следните информации:
„ Записниците од сите јавни седници на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од седниците одржани во 2017 и 2018 година.“
Советот на јавни обвинители на Република Македонија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилo во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиен и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Советот на јавни обвинители на Република Македонија не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донел управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за локална самоуправа, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за локална самоуправа, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година. Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за локална самоуправа да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Министерството за локална самоуправа е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-150 од 05.04.2018 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за локална самоуправа, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 22.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2482/18 до Министерството за локална самоуправа, со кое ја побарало следната информација:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година. Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“.
Министерството за локална самоуправа, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за локална самоуправа не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за образование и наука, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за образование и наука, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година. Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за образование и наука да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Министерството за образование и наука е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-151 од 05.04.2018 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за образование и наука, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 22.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2485/18 до Министерството за образование и наука, со кое ја побарало следната информација:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година. Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“.
Министерството за образование и наука, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за образование и наука не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година. Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за труд и социјална политика да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Министерството за труд и социјална политика е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-152 од 05.04.2018 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за труд и социјална политика, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 22.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2486/18 до Министерството за труд и социјална политика, со кое ја побарало следната информација:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година. Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“.
Министерството за труд и социјална политика, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за труд и социјална политика не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година. Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Министерството за финансии е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-153 од 05.04.2018 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 21.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2495/18 до Министерството за финансии, со кое ја побарало следната информација:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година. Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“.
Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Општина Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 aприл 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Општина Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации:
• Број на возила кои ги користи институцијата (во сопственост, набавени на лизинг или дадени на користење од друга институција)
• Марка и модел на возилата;
• Година на производство и набавка на возилата:
• Набавена вредност на возилата.“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Општината Тетово, да постапи по Барањето на барателот Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Општината Тетово, е должна да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-141 од 30.03.2018 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Општината Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, на ден 12.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општината Тетово, со кое побарало по пошта или е-маил да му се достават во фотокопија следните информации:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации:
• Број на возила кои ги користи институцијата (во сопственост, набавени на лизинг или дадени на користење од друга институција)
• Марка и модел на возилата;
• Година на производство и набавка на возилата:
Набавена вредност на возилата.“
Општината Тетово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општината Тетово не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донела управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од В.М. од Скопје, поднесена против Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 aприл 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Жалбата изјавена од В.М. од Скопје, поднесена против Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Точно во кој временски период е направен увид во предметот Ро.бр.106/17 од новоизбраната обвинителка во овој Оддел?
2. Дали во меѓувреме се преземени какви било истражни дејствија за овој предмет?
3. Кога предметот е експедиран (вратен) до Основното јавно обвинителство и со кое образложение?
4. Дали е испочитувана одлуката на Вишото јавно обвинителство, за конкретниот предмет во поглед на одлучување на Обвинителството за организиран криминал и корупција?
5. За што конкретно се однесува укажувањето на Вишото јавно обвинителство?“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје, да постапи по Барањето на барателот Васко Маглешов од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје, е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-162 од 10.04.2018 година, изјавена од В.М. од Скопје, поднесена против Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, В.М. од Скопје, на ден 02.03.2018 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје, со кое побарал на е-маил да му се достави фотокопија од следните информации:
„1. Точно во кој временски период е направен увид во предметот Ро.бр.106/17 од новоизбраната обвинителка во овој Оддел?
2. Дали во меѓувреме се преземени какви било истражни дејствија за овој предмет?
3. Кога предметот е експедиран (вратен) до Основното јавно обвинителство и со кое образложение?
4. Дали е испочитувана одлуката на Вишото јавно обвинителство, за конкретниот предмет во поглед на одлучување на Обвинителството за организиран криминал и корупција?
5. За што конкретно се однесува укажувањето на Вишото јавно обвинителство?“.
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донела управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за култура, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 aприл 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за култура, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година?
Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за култура, да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Министерството за култура, е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-149 од 05.04.2018 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за култура, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на ден 23.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-2484/18 од 15.02.2018 година до Министерството за култура, со кое побарало по пошта да му се достават следните информации:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година?
Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“.
Министерството за култура, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за култура не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за информатичко општество и администрација, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 aприл 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за информатичко општество и администрација, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година?
Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за информатичко општество и администрација, да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Министерството за информатичко општество и администрација, е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-148 од 05.04.2018 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за информатичко општество и администрација, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на ден 22.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-2481/18 од 15.02.2018 година до Министерството за информатичко општество и администрација, со кое побарало по пошта да му се достават следните информации:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година?
Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“.
Министерството за информатичко општество и администрација, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за информатичко општество и администрација не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 aприл 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година?
Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-147 од 05.04.2018 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на ден 23.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-2491/18 од 15.02.2018 година до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кое побарало по пошта да му се достават следните информации:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година?
Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“.
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 aприл 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година?
Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство, да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-146 од 05.04.2018 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на ден 21.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-2483/18 од 15.02.2018 година до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта да му се достават следните информации:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година?
Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“.
Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 aприл 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година?
Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за животна средина и просторно планирање, да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Министерството за животна средина и просторно планирање, е должно да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-145 од 05.04.2018 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А., против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на ден 28.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-2487/18 од 15.02.2018 година до Министерството за животна средина и просторно планирање, заведено во Министерството под бр. 09-1592/1, со кое побарало по пошта да му се достават следните информации:
„Доставете ни листа на сите кредити, донации и грантови кои Вашата институција ги има добиено во периодот од 2011 до 2015 година?
Покрај секој индивидуален кредит, донација или пак грант наведете го името на обезбедувачот, договорен износ, износ на примени средства, износ на потрошени средства до денес, целта, краток опис, услови, камата, период на отплата и други трошоци“.
Министерството за животна средина и просторно планирање, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за животна средина и просторно планирање не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 aприл 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации:
• Број на возила кои ги користи институцијата (во сопственост, набавени на лизинг или дадени на користење од друга институција)
• Марка и модел на возилата;
• Година на производство и набавка на возилата:
• Набавена вредност на возилата.“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Општината Охрид, да постапи по Барањето на барателот Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Општината Охрид, е должна да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-140 од 30.03.2018 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Општината Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, на ден 12.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0302-75/1 до Општината Охрид, со кое побарало по пошта или е-маил да му се достават во фотокопија следните информации:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации:
• Број на возила кои ги користи институцијата (во сопственост, набавени на лизинг или дадени на користење од друга институција)
• Марка и модел на возилата;
• Година на производство и набавка на возилата:
Набавена вредност на возилата.“
Општината Охрид, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општината Охрид не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донела управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Општина Сарај, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 12 aприл 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Општина Сарај, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации:
• Број на возила кои ги користи институцијата (во сопственост, набавени на лизинг или дадени на користење од друга институција)
• Марка и модел на возилата;
• Година на производство и набавка на возилата:
• Набавена вредност на возилата.“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Општината Сарај, да постапи по Барањето на барателот Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Општината Сарај, е должна да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-158 од 10.04.2018 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, застапувано од Г.Ф., претседател на Здружението, поднесена против Општината Сарај, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации-ЦГК Скопје, на ден 12.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-85/1 до Општината Сарај, со кое побарало по пошта или е-маил да му се достават во фотокопија следните информации:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации:
• Број на возила кои ги користи институцијата (во сопственост, набавени на лизинг или дадени на користење од друга институција)
• Марка и модел на возилата;
• Година на производство и набавка на возилата:
Набавена вредност на возилата.“
Општината Сарај, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општината Сарај не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не донела управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје, поднесена преку Г.Ф., претседател на ЦГК, против Општина Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 12 април 2018 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје, поднесена преку Г.Ф., претседател на ЦГК, против Општина Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации:
. Број на возила кои ги користи институцијата (во сопственост, набавени на лизинг или дадени на користење од друга институција)
. Марка и модел на возилата
. Година на производство и набавка на возилата
. Набавна вредност на возилата“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-142 на 30.03.2018 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје, поднесена преку Г.Ф., претседател на ЦГК, против Општина Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации (ЦГК) Скопје на 12.02.2018 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-66/1 до Општина Липково, со кое побарало, пo пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следните информации:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации:
. Број на возила кои ги користи институцијата (во сопственост, набавени на лизинг или дадени на користење од друга институција)
. Марка и модел на возилата
. Година на производство и набавка на возилата
. Набавна вредност на возилата“.
Општина Липково, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
На 10.04.2018 година Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје, преку е-маил, ја извести Комисијата дека Општина Липково ги доставила бараните податоци поради што ја повлекуваат Жалбата.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Липково постапила по Барањето, а барателот ја добил бараната информација.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер доставено од А.К. , врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014,148/2015и 55/2016), а во врска со член 17 од наведениот Закон, на седницата одржана на 12 април 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер доставено од А.К., заведено во Комисијата под бр.08-13 на 20.03.2018 година, кое гласи:
„1)Информација на Комисијата за жалбена постапка од Основен суд Скопје 1 во Скопје по актот на имател со Пји.5/18 од 07.02.2018 година во предмет на барателите; и 2)Информација на Комисијата за учество на Правобранителот од подрачност на Скопје во таквата жалбена постапка кај адресираната и иста Комисија“, СЕ ОТФРЛА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/201042/2014, 148/2015 и 55/2016), го разгледа Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер доставено од А.К., заведено во Комисијата под бр.08-13 на 20.03.2018 година и го ОТФРЛИ.
По разгледувањето на Барањето и другите списи во врска со предметот, Комисијата го утврди следното:
А.К. на 20.03.2018 година, по електронски пат до Комисијата достави Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата под бр.08-13 на 20.03.2018 година, со кое бара да му се достави:
„1)Информација на Комисијата за жалбена постапка од Основен суд Скопје 1 во Скопје по актот на имател со Пји.5/18 од 07.02.2018 година во предмет на барателите; и 2)Информација на Комисијата за учество на Правобранителот од подрачност на Скопје во таквата жалбена постапка кај адресираната и иста Комисија“.
Со оглед на тоа што Барањето е непотполно и нејасно, службеното лице кое постапува по предметот со допис бр.08-13 од 03.04.2018 година до барателот преку е-маил достави Известување во кое му укажа на недостатоците во истото и начинот на натамошното постапување.
Барателот А.К. на 04.04.2018 година, преку е-маил, достави ненасловен допис, во Комисијата заведен под број 08-13 на 04.04.2018 година, во кој наведува: „Оваа порака е да Ви удоволи во потребите на изјавениот чл.17 и други од применуваниот Закон (скратено: ЗСП) по Ваше известително задолжение…“.
По разгледувањето на наведениот допис, Комисијата утврди дека Барањето и по дополнувањето не ги исполнува условите наведени во член 16 на Законот, односно Барателот не навел точно со која информација сака да се запознае, ниту пак врска и број на врска на претходно постапување на Комисијата, поради што Комисијата не може да постапи по Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.