ДОНЕСЕНИ 11 РЕШЕНИЈА И 12 ЗАКЛУЧОЦИ

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на 200-та седница одржана на 31 јануари 2018 година, донесе 11 решенија и 12 заклучоци.

* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме за постапката за јавна набавка на услуги за бурек, лиснато, пица, пастрамајлија број 18-41/2017 да ни доставите:
. Дали е спроведено истражување на пазарот и по кој основ, или е побарана согласност/и од Советот за јавни набавки
.  Записник од јавно отворање
.  Извештајот за спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка
. Одлуката за избор на најповолна понуда или поништување на постапката која одговорното лице ја донесе во врска со постапката
. Извештај од спроведената е-аукција“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за внатрешни работи на барателот да му ги достави Записникот од јавно отворање, Извештајот за спроведена постапка и Извештајот од спроведена е-аукција во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број 08-4 на 09.01.2018 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за внатрешни работи на барателот да му ги достави Записникот од јавно отворање, Извештајот за спроведена постапка и Извештајот од спроведена е-аукција во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации (ЦГК) Скопје на 22.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-1131/1 до Министерството за внатрешни работи, со кое побарало, пo пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следните информации:
„Ве молиме за постапката за јавна набавка на услуги за бурек, лиснато, пица, пастрамајлија број 18-41/2017 да ни доставите:
. Дали е спроведено истражување на пазарот и по кој основ, или е побарана согласност/и од Советот за јавни набавки
.  Записник од јавно отворање
.  Извештајот за спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка
. Одлуката за избор на најповолна понуда или поништување на постапката која одговорното лице ја донесе во врска со постапката
.  Извештај од спроведената е-аукција“.
Постапувајќи по Барањето, Министерството за внатрешни работи, како што е наведено во Жалбата, на 02.01.2018 година до барателот доставил Одговор на барање рег. бр.16.1.2-09/1 од 02.01.2018 година. Во Одговорот е наведено: „…Согласно член 139 став 3 од Законот за јавните набавки: копија од записникот за јавно отворање на понудите ќе биде доставена до сите понудувачи кои тоа ќе го побараат и чии понуди се отворени на јавното отварање на понудите во рок од пет дена од денот на приемот на барањето за доставување на записникот. Согласно член 142 став 8 од Законот за јавните набавки: Економските оператори што учестувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка. Извештајот од текот на е-аукцијата е составен дел на извештајот од спроведената постапка…“.
Незадоволно од добиениот Одговор, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации – ЦГК Скопје, преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-4 од 11.01.2018 година ја препрати Жалбата до Министерството за внатрешни работи и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 26.01.2018 година, Министерството за внатрешни работи до Комисијата достави допис „Достава на списи по однос на Жалба од Центар за граѓански комуникации“ рег.бр.16.1.2-167/1 од 25.01.2018 година. Во прилог на дописот доставен е Одговор од Сектор за набавки, менаџмент и логистика, Одделение за јавни набавки и примена на стандарди рег.бр.18.1.1-67/1 на 22.01.2018 година, во кој е наведено: „…Нашиот одговор е целосно содржан во претходниот наш акт бр.18.1.1-2094/1 од 29.12.2017 година во кој во прилог ви доставивме копија од одлуката за избор на најповолна понуда како и образложение со повикување на конкретни членови врз основа на законот за јавните набавки за останатите документи и причините поради кои истите не ги доставивме во одговорот…“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за внатрешни работи не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило во целост бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, односно  не ги доставило Записникот од јавно отворање, Извештајот за спроведена постапка и Извештајот од спроведена е-аукција.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
       ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Чаир, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Чаир, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Барам да ми ги доставите сите записници на еколошките инспектори во Јануари и Декември 2012, Јануари и Декември 2013, Јануари и Декември 2014, Јануари и Декември 2015, Јануари и Декември 2016, Јануари и Декември 2017“, СЕ ОДБИВА.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-63 на 23.01.2018 година, изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Чаир, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ЈА ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-63 на 23.01.2018 година, Ива Андреевска од Скопје на 12.01.2018 година поднела писмено Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Чаир, насловено како „Записник за усно барање“, со кое побарала по пошта, или преку е-маил, да и биде доставена фотокопија, или електронски запис, од следните информации:
„Барам да ми ги доставите сите записници на еколошките инспектори во Јануари и Декември 2012, Јануари и Декември 2013, Јануари и Декември 2014, Јануари и Декември 2015, Јануари и Декември 2016, Јануари и Декември 2017“.
Општина Чаир, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок за одговор на усно поднесени барања за пристап до информации, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека жалбените наводи дека непостапувањето на Општина Чаир по усно Барање за пристап до информации од И.А. „сметам дека со ова се прекршени повеќе одредби од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…прекршен е член 2…и член 13 став 2, според кој имателите на информации се должни да одговорат веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена од денот на поднесувањето на барањето“, се неосновани.
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер го гарантира правото на усмено и писмено барање за пристап до информации од јавен карактер. Во конкретниов случај, И.А. од Скопје, наместо усно да се обрати до службеното лице кај имателот, поднела писмено Барање за пристап до информации, кое само било насловено како „Записник за усно барање“, а Жалбата ја поднела поради непостапување по усно барање и се повикала на роковите за усно барање предвидени во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Од наведеното Барање, Комисијата не утврди дека на барателот му било повредено правото на усно Барање, од причина што не се работи за усно Барање за пристап до информација од јавен карактер, согласно член 13 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, туку за писмено Барање насловено „Записник за усно барање“ со кој се бара информација по усмен пат.
Ваквата форма на поднесување на Барање не е предвидена во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно согласно член 12 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер барателот може информацијата да ја бара усмено, писмено или со електронски запис и зависно од начинот на кој се бара информацијата, течат роковите за постапување по Барањето.
Според член 13 став 1 од истиот Закон „ако барателот бара пристап до информација со усно барање, имателот на информацијата е должен на барателот да му овозможи пристап до информацијата, на начин со кој барателот ќе има доволно време да се запознае со нејзината содржина, за што имателот на информацијата составува службена белешка, освен ако се работи за информации од членот 6 став 1 на овој закон“.
Во ставот 2 од истиот член е прецизирано дека „ако имателот на информацијата позитивно одговори на Барањето од ставот 1 на овој член, веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на поднесувањето на Барањето овозможува запознавање со содржината на бараната информација…“, а во ставот 3 од истиот член дека „ако имателот на информацијата одговори негативно на Барањето, или не може веднаш да одговори на Барањето…службеното лице за посредување со информации е должно за Барањето да изготви Заклучок, во кој ќе внесе податоци за барателот, датумот на приемот на Барањето и да го извести барателот…“.
Доколку имателот на информации не одговорил во законски предвидениот рок, се смета дека Барањето е одбиено и барателот на информации може да поднесе Жалба до Комисијата.
Согласно член 8 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „службеното лице за посредување со информации контактира и ги дава потребните информации и му помага на барателот на информации, за што води посебна евиденција за примањето на барања за информации…“
Во конкретниот случај, писменото Барање за пристап до информации, поднесено од Ива Андреевска не е во согласност со одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер како ни поднесената Жалба во која роковите за поднесување не се во согласност со Барањето, односно истата не е поднесена во законски предвидениот рок.
Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Чаир, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Чаир, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Кои фирми имаат одобрение за управување со отпад (опасен и неопасен отпад) во Вашата општина и колку фирми имаат Б-интегрирани еколошки дозволи и кои се тие фирми?“, СЕ ОДБИВА.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-67 на 29.01.2018 година, изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Чаир, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ЈА ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-67 на 29.01.2018 година, И.А. од Скопје на 12.01.2018 година поднела писмено Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Чаир, насловено како „Записник за усно барање“, со кое побарала по пошта, или преку е-маил, да и биде доставена фотокопија, или електронски запис, од следните информации:
„Кои фирми имаат одобрение за управување со отпад (опасен и неопасен отпад) во Вашата општина и колку фирми имаат Б-интегрирани еколошки дозволи и кои се тие фирми?“.
Општина Чаир, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок за одговор на усно поднесени барања за пристап до информации, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека жалбените наводи дека непостапувањето на Општина Чаир по усно Барање за пристап до информации од И.А. „сметам дека со ова се прекршени повеќе одредби од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…прекршен е член 2…и член 13 став 2, според кој имателите на информации се должни да одговорат веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена од денот на поднесувањето на барањето“, се неосновани.
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер го гарантира правото на усмено и писмено барање за пристап до информации од јавен карактер. Во конкретниов случај, И.А. од Скопје, наместо усно да се обрати до службеното лице кај имателот, поднела писмено Барање за пристап до информации, кое само било насловено како „Записник за усно барање“, а Жалбата ја поднела поради непостапување по усно барање и се повикала на роковите за усно барање предвидени во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Од наведеното Барање, Комисијата не утврди дека на барателот му било повредено правото на усно Барање, од причина што не се работи за усно Барање за пристап до информација од јавен карактер, согласно член 13 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, туку за писмено Барање насловено „Записник за усно барање“ со кој се бара информација по усмен пат.
Ваквата форма на поднесување на Барање не е предвидена во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно согласно член 12 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер барателот може информацијата да ја бара усмено, писмено или со електронски запис и зависно од начинот на кој се бара информацијата, течат роковите за постапување по Барањето.
Според член 13 став 1 од истиот Закон „ако барателот бара пристап до информација со усно барање, имателот на информацијата е должен на барателот да му овозможи пристап до информацијата, на начин со кој барателот ќе има доволно време да се запознае со нејзината содржина, за што имателот на информацијата составува службена белешка, освен ако се работи за информации од членот 6 став 1 на овој закон“.
Во ставот 2 од истиот член е прецизирано дека „ако имателот на информацијата позитивно одговори на Барањето од ставот 1 на овој член, веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на поднесувањето на Барањето овозможува запознавање со содржината на бараната информација…“, а во ставот 3 од истиот член дека „ако имателот на информацијата одговори негативно на Барањето, или не може веднаш да одговори на Барањето…службеното лице за посредување со информации е должно за Барањето да изготви Заклучок, во кој ќе внесе податоци за барателот, датумот на приемот на Барањето и да го извести барателот…“.
Доколку имателот на информации не одговорил во законски предвидениот рок, се смета дека Барањето е одбиено и барателот на информации може да поднесе Жалба до Комисијата.
Согласно член 8 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „службеното лице за посредување со информации контактира и ги дава потребните информации и му помага на барателот на информации, за што води посебна евиденција за примањето на барања за информации…“
Во конкретниот случај, писменото Барање за пристап до информации, поднесено од И.А. не е во согласност со одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер како ни поднесената Жалба во која роковите за поднесување не се во согласност со Барањето, односно истата не е поднесена во законски предвидениот рок.
Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Г.Л. од Кочани, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
1. Жалбата изјавена од Г.Л. од Кочани, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молам да ми доставите фотокопија од „Анализа на Трансплантации на бубрег во РМ (период: 2012-јуни,2015 год.)“. (документ подготвен за транслотацијата на починати пациенти)“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Г.Л. од Кочани, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-71 од 29.01.2018 година, изјавена од Г.Л. од Кочани, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Г.Л. од Кочани, на 27.12.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за здравство, со кое побарал по пошта или по е-маил да му се достави електронски запис или фотокопија од следната информација:
„Ве молам да ми доставите фотокопија од „Анализа на Трансплантации на бубрег во РМ (период: 2012-јуни,2015 год.)“. (документ подготвен за транслотацијата на починати пациенти)“
Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, ниту донело управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Гази Баба, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Гази Баба, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Барам да ми ги доставите сите записници на еколошките инспектори во Јануари и Декември 2012, Јануари и Декември 2013, Јануари и Декември 2014, Јануари и Декември 2015, Јануари и Декември 2016, Јануари и Декември 2017.“, СЕ ОДБИВА.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-66 на 25.01.2018 година, изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Гази Баба, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ЈА ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-66 на 25.01.2018 година, И.А. од Скопје на 12.01.2018 година поднела писмено Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Гази Баба, насловено како „Записник за усно барање“, со кое побарала по пошта или преку е-маил, да и биде доставена фотокопија или електронски запис, од следните информации:
„Барам да ми ги доставите сите записници на еколошките инспектори во Јануари и Декември 2012, Јануари и Декември 2013, Јануари и Декември 2014, Јануари и Декември 2015, Јануари и Декември 2016, Јануари и Декември 2017.“
Општина Гази Баба, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок за одговор на усно поднесени барања за пристап до информации, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека жалбените наводи дека непостапувањето на Општина Гази Баба по усно Барање за пристап до информации од И.А. „сметам дека со ова се прекршени повеќе одредби од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…прекршен е член 2…и член 13 став 2, според кој имателите на информации се должни да одговорат веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена од денот на поднесувањето на барањето.“, се неосновани.
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер го гарантира правото на усмено и писмено барање за пристап до информации од јавен карактер. Во конкретниов случај, И.А. од Скопје, наместо усно да се обрати до службеното лице кај имателот, поднела писмено Барање за пристап до информации, кое само било насловено како „Записник за усно барање“, а Жалбата ја поднела поради непостапување по усно барање и се повикала на роковите за усно барање предвидени во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Од наведеното Барање, Комисијата не утврди дека на барателот му било повредено правото на усно Барање, од причина што не се работи за усно Барање за пристап до информација од јавен карактер, согласно член 13 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, туку за писмено Барање насловено „Записник за усно барање“ со кој се бара информација по усмен пат.
Ваквата форма на поднесување на Барање не е предвидена во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно согласно член 12 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер барателот може информацијата да ја бара усмено, писмено или со електронски запис и зависно од начинот на кој се бара информацијата, течат роковите за постапување по Барањето.
Според член 13 став 1 од истиот Закон „ако барателот бара пристап до информација со усно барање, имателот на информацијата е должен на барателот да му овозможи пристап до информацијата, на начин со кој барателот ќе има доволно време да се запознае со нејзината содржина, за што имателот на информацијата составува службена белешка, освен ако се работи за информации од членот 6 став 1 на овој закон.“
Во ставот 2 од истиот член е прецизирано дека „ако имателот на информацијата позитивно одговори на Барањето од ставот 1 на овој член, веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на поднесувањето на Барањето овозможува запознавање со содржината на бараната информација…“, а во ставот 3 од истиот член дека „ако имателот на информацијата одговори негативно на Барањето, или не може веднаш да одговори на Барањето…службеното лице за посредување со информации е должно за Барањето да изготви Заклучок, во кој ќе внесе податоци за барателот, датумот на приемот на Барањето и да го извести барателот…“
Доколку имателот на информации не одговорил во законски предвидениот рок, се смета дека Барањето е одбиено и барателот на информации може да поднесе Жалба до Комисијата.
Согласно член 8 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „службеното лице за посредување со информации контактира и ги дава потребните информации и му помага на барателот на информации, за што води посебна евиденција за примањето на барања за информации…“
Во конкретниот случај, писменото Барање за пристап до информации, поднесено од И.А. не е во согласност со одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер како ни поднесената Жалба во која роковите за поднесување не се во согласност со Барањето, односно истата не е поднесена во законски предвидениот рок.
Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Кои фирми имаат одобрение за управување со отпад (опасен и неопасен отпад) во Вашата општина и колку фирми имаат Б-интегрирани еколошки дозволи, и кои се тие фирми?“, СЕ ОДБИВА.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-68 на 29.01.2018 година, изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ЈА ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-68 на 29.01.2018 година, И.А. од Скопје на 12.01.2018 година поднела писмено Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Аеродром, насловено како „Записник за усно барање“, со кое побарала по пошта или преку е-маил, да и биде доставена фотокопија или електронски запис, од следните информации:
„Кои фирми имаат одобрение за управување со отпад (опасен и неопасен отпад) во Вашата општина и колку фирми имаат Б-интегрирани еколошки дозволи, и кои се тие фирми?“
Општина Аеродром, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок за одговор на усно поднесени барања за пристап до информации, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека жалбените наводи дека непостапувањето на Општина Аеродром по усно Барање за пристап до информации од И.А. „сметам дека со ова се прекршени повеќе одредби од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…прекршен е член 2…и член 13 став 2, според кој имателите на информации се должни да одговорат веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена од денот на поднесувањето на барањето.“, се неосновани.
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер го гарантира правото на усмено и писмено барање за пристап до информации од јавен карактер. Во конкретниов случај, И.А. од Скопје, наместо усно да се обрати до службеното лице кај имателот, поднела писмено Барање за пристап до информации, кое само било насловено како „Записник за усно барање“, а Жалбата ја поднела поради непостапување по усно барање и се повикала на роковите за усно барање предвидени во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Од наведеното Барање, Комисијата не утврди дека на барателот му било повредено правото на усно Барање, од причина што не се работи за усно Барање за пристап до информација од јавен карактер, согласно член 13 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, туку за писмено Барање насловено „Записник за усно барање“ со кој се бара информација по усмен пат.
Ваквата форма на поднесување на Барање не е предвидена во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно согласно член 12 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер барателот може информацијата да ја бара усмено, писмено или со електронски запис и зависно од начинот на кој се бара информацијата, течат роковите за постапување по Барањето.
Според член 13 став 1 од истиот Закон „ако барателот бара пристап до информација со усно барање, имателот на информацијата е должен на барателот да му овозможи пристап до информацијата, на начин со кој барателот ќе има доволно време да се запознае со нејзината содржина, за што имателот на информацијата составува службена белешка, освен ако се работи за информации од членот 6 став 1 на овој закон“.
Во ставот 2 од истиот член е прецизирано дека „ако имателот на информацијата позитивно одговори на Барањето од ставот 1 на овој член, веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на поднесувањето на Барањето овозможува запознавање со содржината на бараната информација…“, а во ставот 3 од истиот член дека „ако имателот на информацијата одговори негативно на Барањето, или не може веднаш да одговори на Барањето…службеното лице за посредување со информации е должно за Барањето да изготви Заклучок, во кој ќе внесе податоци за барателот, датумот на приемот на Барањето и да го извести барателот…“
Доколку имателот на информации не одговорил во законски предвидениот рок, се смета дека Барањето е одбиено и барателот на информации може да поднесе Жалба до Комисијата.
Согласно член 8 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „службеното лице за посредување со информации контактира и ги дава потребните информации и му помага на барателот на информации, за што води посебна евиденција за примањето на барања за информации…“
Во конкретниот случај, писменото Барање за пристап до информации, поднесено од И.А. а не е во согласност со одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер како ни поднесената Жалба во која роковите за поднесување не се во согласност со Барањето, односно истата не е поднесена во законски предвидениот рок.
Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Г.Л. од Кочани, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
1. Жалбата изјавена од Г.Л. од Кочани, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молам да ми доставите податоци за бројот на пациенти на кои е извршена трансплoтација на бубрег од 2012 до 2015.“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Г.Л. од Кочани, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-70 од 29.01.2018 година, изјавена од Г.Л. од Кочани, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Г.Л. од Кочани, на 27.12.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за здравство, со кое побарал по пошта или по е-маил да му се достави електронски запис или фотокопија од следната информација:
„Ве молам да ми доставите податоци за бројот на пациенти на кои е извршена трансплoтација на бубрег од 2012 до 2015.“
Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, ниту донело управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од А.П. од с.Ума, Гевгелија, поднесена против Решение на Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од А.П. од с.Ума, Гевгелија, поднесена против Решението на Министерството за внатрешни работи бр.16.1.2-48/1 од 04.01.2018 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОДБИВА.
Решението на Министерството за внатрешни работи бр.16.1.2-48/1 од 04.01.2018 година, СЕ ПОТВРДУВА.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-50 од 17.01.2018 година, изјавена од А.П. од с.Ума, Гевгелија, поднесена против Решението на Министерството за внатрешни работи бр.16.1.2-48/1 од 04.01.2018 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА ОДБИ како неоснована и утврди дека Решението на Министерството за внатрешни работи бр.16.1.2-48/1 од 04.01.2018 година е правилно и врз закон засновано.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-50 на 17.01.2018 година, А.П. од с.Ума, Гевгелија истата ја поднесува против Решението на Министерството за внатрешни работи бр.16.1.2-48/1 од 04.01.2018 година, со кое делумно е одбиено неговото Барање за пристап до информации од јавен карактер од 14.12.2017 година, доставено до Основното јавно обвинителство Гевгелија, а на 20.12.2017 година препратено до Министерството за внатрешни работи – СВР Струмица, НК за КР Гевгелија, каде е заведено под бр.3346-3700/1, а со кое ја барал следната информација:
„Фотокопија од МВР НК за Крим полиција Посебен извештај бр.33.3.5-100/1 од 18.01.2011 г.“.
Комисијата, со допис бр.08-50 од 18.01.2018 година ја препрати Жалбата до Министерството за внатрешни работи и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 26.01.2018 година, Министерството за внатрешни работи до Комисијата достави допис насловен „Достава на списи по однос на Жалба од А.П.“ бр. 16.1.2-154/1 од 25.01.2018 година, заведен во Комисијата под бр.08-50. Во дописот е наведено дека „…постапувајќи по актот на Надворешната канцеларија за криминалистички работи Гевгелија, Одделот за односи со јавност и стратешки прашања изготви Решение за делумно одбивање на пристап до бараната информација и во прилог на истиот го достави бараниот Посебен извештај, прочистен од лични податоци“. Во прилог на дописот до Комисијата се доставени фотокопии од списите по предметот, меѓу кои и фотокопија од оспореното Решение, во кое е наведено дека „Министерството за внатрешни работи, Одделот за односи со јавност и стратешки прашања, постапувајќи по одговорот добиен од страна на Секторот за внатрешни работи Струмица, Надворешна канцеларија за криминалистички работи Гевгелија, утврди дека бараната информација претставува исклучок од информациите од јавен карактер и согласно член 6 став 1 алинеја 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.., бараната информација врз основа на закон претставува личен податок…Министерството за внатрешни работи…го спроведе задолжителниот Тест на штетност утврдувајќи дека со давањето на бараната информација ќе настане значителна штета…“. Во прилог на дописот, исто така, до Комисијата е доставена фотокопија од бараниот документ, со прекриени заштитени лични податоци.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за внатрешни работи постапило согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и донело Решение со кое Барањето за пристап до информации  делумно се одбива. Решението на Министерството за внатрешни работи е правилно и врз закон засновано.
Со оглед на наведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Барам да ми ги доставите сите записници на еколошките инспектори во Јануари и Декември 2012, Јануари и Декември 2013, Јануари и Декември 2014, Јануари и Декември 2015, Јануари и Декември 2016, Јануари и Декември 2017“, СЕ ОДБИВА.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-65 на 25.01.2018 година, изјавена од И.А. од Скопје, поднесена против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ЈА ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-65 на 25.01.2018 година, И.А. од Скопје на 12.01.2018 година, поднела писмено Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Аеродром, насловено како „Записник за усно барање“ и заведено во архивата на Општина Аеродром под бр.30-318/1, а со кое побарала по пошта, или преку е-маил, да и биде доставена фотокопија, или електронски запис, од следните информации:
„Барам да ми ги доставите сите записници на еколошките инспектори во Јануари и Декември 2012, Јануари и Декември 2013, Јануари и Декември 2014, Јануари и Декември 2015, Јануари и Декември 2016, Јануари и Декември 2017“.
Општина Аеродром, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок за одговор на усно поднесени барања за пристап до информации, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека жалбените наводи дека непостапувањето на Општина Аеродром по усно Барање за пристап до информации од И.А. „сметам дека со ова се прекршени повеќе одредби од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…прекршен е член 2…и член 13 став 2, според кој имателите на информации се должни да одговорат веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена од денот на поднесувањето на барањето“, се неосновани.
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер го гарантира правото на усмено и писмено барање за пристап до информации од јавен карактер. Во конкретниов случај, И.А. од Скопје, наместо усно да се обрати до службеното лице кај имателот, поднела писмено Барање за пристап до информации, кое само било насловено како „Записник за усно барање“, а Жалбата ја поднела поради непостапување по усно барање и се повикала на роковите за усно барање предвидени во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Од наведеното Барање, Комисијата не утврди дека на барателот му било повредено правото на усно Барање, од причина што не се работи за усно Барање за пристап до информација од јавен карактер, согласно член 13 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, туку за писмено Барање насловено „Записник за усно барање“ со кој се бара информација по усмен пат.
Ваквата форма на поднесување на Барање не е предвидена во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно согласно член 12 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер барателот може информацијата да ја бара усмено, писмено или со електронски запис и зависно од начинот на кој се бара информацијата, течат роковите за постапување по Барањето.
Според член 13 став 1 од истиот Закон „ако барателот бара пристап до информација со усно барање, имателот на информацијата е должен на барателот да му овозможи пристап до информацијата, на начин со кој барателот ќе има доволно време да се запознае со нејзината содржина, за што имателот на информацијата составува службена белешка, освен ако се работи за информации од членот 6 став 1 на овој закон“.
Во ставот 2 од истиот член е прецизирано дека „ако имателот на информацијата позитивно одговори на Барањето од ставот 1 на овој член, веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на поднесувањето на Барањето овозможува запознавање со содржината на бараната информација…“, а во ставот 3 од истиот член дека „ако имателот на информацијата одговори негативно на Барањето, или не може веднаш да одговори на Барањето…службеното лице за посредување со информации е должно за Барањето да изготви Заклучок, во кој ќе внесе податоци за барателот, датумот на приемот на Барањето и да го извести барателот…“.
Доколку имателот на информации не одговорил во законски предвидениот рок, се смета дека Барањето е одбиено и барателот на информации може да поднесе Жалба до Комисијата.
Согласно член 8 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „службеното лице за посредување со информации контактира и ги дава потребните информации и му помага на барателот на информации, за што води посебна евиденција за примањето на барања за информации…“
Во конкретниот случај, писменото Барање за пристап до информации, поднесено од И.А. не е во согласност со одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер како ни поднесената Жалба во која роковите за поднесување не се во согласност со Барањето, односно истата не е поднесена во законски предвидениот рок.
Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Н. од с.Групчин Општина Желино, поднесена против Општина Желино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 31 jануари 2018 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
1.Жалбата изјавена од Н.Н. од с.Групчин Општина Желино, поднесена против Општина Желино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„ 1. Од денот на преземање на мандатот од страна на новиот Градоначалник на Општина Желино, колку е бројот на нововработените од 03.11.2017 година, кој е начинот на вработувањето, кој е статусот на нововработените, дали се во согласност со актот за систематизацијата и со годишниот план за вработување во општината и од кои средства     ќе бидат исплатени.
2. Дали е почитуван Законот за јавни набавки при склучување на договор со агенцијата и која е вредноста на склучениот договор“, СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ НАЛОЖУВА Општина Желино да постапи по Барањето на барателот Н.Н. од с.Групчин Општина Желино, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации, Општина Желино е должна да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-64 од 24.01.2018 година, изјавена од Н.Н. од с.Групчин Општина Желино, поднесена против Општина Желино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-64 на 24.01.2018 година, Н.Н. од с.Групчин Општина Желино на 15.12.2017 година, по пошта  поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Желино, со кое побарал, да му биде доставена следната информација:
“1. Од денот на преземање на мандатот од страна на новиот Градоначалник на Општина Желино, колку е бројот на нововработените од 03.11.2017 година, кој е начинот на вработувањето, кој е статусот на нововработените, дали се во согласност со актот за систематизацијата и со годишниот план за вработување во општината и од кои средства     ќе бидат исплатени.
2. Дали е почитуван Законот за јавни набавки при склучување на договор со агенцијата и која е вредноста на склучениот договор“.
Општина Желино, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Желино не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставила бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, ниту донела управен акт согласно горенаведениот Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од М.Ѓ. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер,  („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
 Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-3 на 18.01.2018 година, поднесено од М.Ѓ. од Скопје кое гласи: „Да ми доставите Заклучоци од досега спроведените TAIEX студиски посети од страна на Комисијата, исклучувајќи податоци од веб страницата и годишните извештаи на Комисијата, од 2012 до 2017 година“, СЕ ПРЕКИНУВА.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
М.Ѓ. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-3 на 18.01.2018 година, со кое бара по е-маил да и се достави електронски запис од следната информација:
„Да ми доставите Заклучоци од досега спроведените TAIEX студиски посети од страна на Комисијата, исклучувајќи податоци од веб страницата и годишните извештаи на Комисијата“.
На 18.01.2018 година, службеното лице од Комисијата кое постапува по предметот по е-маил побара од барателот да го прецизира Барањето и да наведе за кој период се однесуваат бараните информации.
На 22.01.2018 година,  М.Ѓ. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе прецизирано Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-3, со кое бара по е-маил да и се достави електронски запис од следната информација:
„Да ми доставите Заклучоци од досега спроведените TAIEX студиски посети од страна на Комисијата, исклучувајќи податоци од веб страницата и годишните извештаи на Комисијата, од 2012 до 2017 година“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со дополнителни информации освен оние што се објавени на веб страницата и содржани во Годишните извештаи на Комисијата.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од   Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Ресен, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Ресен, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„- Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
– Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-55 на 23.01.2018 година, изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Ресен, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-55 на 23.01.2018 година, М.А. од Скопје на 27.11.2017 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основниот суд Ресен, со кое побарал по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следните информации на имателот на информации Основниот суд Скопје 2 Скопје:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
-Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“.
Основниот суд Ресен, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Службеното лице кое постапува по предметот му укажа на жалителот за направениот формален недостаток во претходната постапка при поднесувањето на Барање за пристап до информации, во кое е наведен друг имател на информации, а не оној против кој е поднесена Жалбата.
На 29.01.2018 година, преку е-маил, М.А. од Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Кочани, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Кочани, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„- Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
– Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-59 на 23.01.2018 година, изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Кочани, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-59 на 23.01.2018 година, М.А. од Скопје на 27.11.2017 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основниот суд Кочани, со кое побарал по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следните информации на имателот на информации Основниот суд Скопје 2 Скопје:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
-Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“.
Основниот суд Кочани, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Службеното лице кое постапува по предметот му укажа на жалителот за направениот формален недостаток во претходната постапка при поднесувањето на Барање за пристап до информации, во кое е наведен друг имател на информации, а не оној против кој е поднесена Жалбата.
На 29.01.2018 година, преку е-маил, М.А. од Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од М.Ѓ. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер,  („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
 Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-4 на 18.01.2018 година, поднесено од М.Ѓ. од Скопје кое гласи: “Барам да ми доставите изготвена анализа од страна на Комисијата за досегашното 11 годишно спроведување и имплементирање на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, исклучувајќи ги податоците од Годишните извештаи на Комисијата.“, СЕ ПРЕКИНУВА.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
М.Ѓ. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-4 на 18.01.2018 година, со кое бара по е-маил да и се достави електронски запис од следната информација:
“Барам да ми доставите изготвена анализа од страна на Комисијата за досегашното 11 годишно спроведување и имплементирање на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, исклучувајќи ги податоците од Годишните извештаи на Комисијата.“
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од   Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Струга, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Струга, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„- Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
– Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година.“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-54 на 23.01.2018 година, изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Струга, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-54 на 23.01.2018 година, М.А. од Скопје на 27.11.2017 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основниот суд Струга, со кое побарал по пошта или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следните информации на имателот на информации Основниот суд Скопје 2 Скопје:
„- Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
-Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година.“
Основниот суд Струга, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Службеното лице кое постапува по предметот му укажа на жалителот за направениот формален недостаток во претходната постапка при поднесувањето на Барање за пристап до информации, во кое е наведен друг имател на информации, а не оној против кој е поднесена Жалбата.
На 29.01.2018 година, преку е-маил, М.А. од Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„- Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
– Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година.“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-58 на 23.01.2018 година, изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-58 на 23.01.2018 година, М.А. од Скопје на 27.11.2017 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основниот суд Охрид, со кое побарал по пошта или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следните информации на имателот на информации Основниот суд Скопје 2 Скопје:
„- Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
-Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година.“
Основниот суд Охрид, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Службеното лице кое постапува по предметот му укажа на жалителот за направениот формален недостаток во претходната постапка при поднесувањето на Барање за пристап до информации, во кое е наведен друг имател на информации, а не оној против кој е поднесена Жалбата.
На 29.01.2018 година, преку е-маил, М.А. од Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Берово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Берово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„- Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
– Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година.“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-62 на 23.01.2018 година, изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Берово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-62 на 23.01.2018 година, М.А. од Скопје на 27.11.2017 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основниот суд Берово, со кое побарал по пошта или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следните информации на имателот на информации Основниот суд Скопје 2 Скопје:
„- Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
-Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година.“
Основниот суд Берово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Службеното лице кое постапува по предметот му укажа на жалителот за направениот формален недостаток во претходната постапка при поднесувањето на Барање за пристап до информации, во кое е наведен друг имател на информации, а не оној против кој е поднесена Жалбата.
На 29.01.2018 година, преку е-маил, М.А. од Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
– Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-53 на 23.01.2018 година, изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-53 на 23.01.2018 година, М.А. од Скопје на 27.11.2017 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основниот суд Тетово, со кое побарал по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следните информации на имателот на информации Основниот суд Скопје 2 Скопје:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
-Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“.
Основниот суд Тетово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Службеното лице кое постапува по предметот му укажа на жалителот за направениот формален недостаток во претходната постапка при поднесувањето на Барање за пристап до информации, во кое е наведен друг имател на информации, а не оној против кој е поднесена Жалбата.
На 26.01.2018 година, преку е-маил, М.А. од Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
– Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-57 на 23.01.2018 година, изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-57 на 23.01.2018 година, М.А. од Скопје на 27.11.2017 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основниот суд Прилеп, со кое побарал по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следните информации на имателот на информации Основниот суд Скопје 2 Скопје:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
-Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“.
Основниот суд Прилеп, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Службеното лице кое постапува по предметот му укажа на жалителот за направениот формален недостаток во претходната постапка при поднесувањето на Барање за пристап до информации, во кое е наведен друг имател на информации, а не оној против кој е поднесена Жалбата.
На 26.01.2018 година, преку е-маил, М.А. од Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Гостивар, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Гостивар, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
– Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-61 на 23.01.2018 година, изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Гостивар, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-61 на 23.01.2018 година, М.А. од Скопје на 27.11.2017 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основниот суд Гостивар, со кое побарал по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следните информации на имателот на информации Основниот суд Скопје 2 Скопје:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
-Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“.
Основниот суд Гостивар, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Службеното лице кое постапува по предметот му укажа на жалителот за направениот формален недостаток во претходната постапка при поднесувањето на Барање за пристап до информации, во кое е наведен друг имател на информации, а не оној против кој е поднесена Жалбата.
На 26.01.2018 година, преку е-маил, М.А. од Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Радовиш, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Радовиш, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
– Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-56 на 23.01.2018 година, изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Радовиш, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-56 на 23.01.2018 година, М.А. од Скопје на 27.11.2017 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основен суд Радовиш, со кое побарал по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следните информации на имателот на информации Основниот суд Скопје 2 Скопје:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
-Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“.
Основен суд Радовиш, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Службеното лице кое постапува по предметот му укажа на жалителот за направениот формален недостаток во претходната постапка при поднесувањето на Барање за пристап до информации, во кое е наведен друг имател на информации, а не оној против кој е поднесена Жалбата.
На 29.01.2018 година, преку е-маил, М.А. од Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Кавадарци, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, го донесе следниот
З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Кавадарци, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
– Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-60 на 23.01.2018 година, изјавена од М.А. од Скопје, поднесена против Основен суд Кавадарци, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-60 на 23.01.2018 година, М.А. од Скопје на 27.11.2017 година, по електронски пат, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основен суд Кавадарци, со кое побарал по пошта, или преку е-маил, да му биде доставена фотокопија од следните информации на имателот на информации Основниот суд Скопје 2 Скопје:
„ – Колку вкупно пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година;
-Колку правосилни пресуди се донесени врз основа на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010 од 13.04.2010 година) во период од 01.01.2011 – 01.11.2017 година“.
Основен суд Кавадарци, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Службеното лице кое постапува по предметот му укажа на жалителот за направениот формален недостаток во претходната постапка при поднесувањето на Барање за пристап до информации, во кое е наведен друг имател на информации, а не оној против кој е поднесена Жалбата.
На 29.01.2018 година, преку е-маил, М.А. од Скопје, ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.