Бр.197-Седница на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

ДОНЕСЕНИ 34 РЕШЕНИЈА

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на 197-та седница одржана на 26 декември 2017 година, донесе 34 решенија.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од П.Б. од Скопје, поднесени против ЕВН Македонија АД Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбите бр.08-695 од 22.11.2017 година и бр.08-695 од 01.12.2017 година, изјавени од П.Б. од Скопје, поднесени против ЕВН Македонија АД Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Фотокопија од актите во кои се евидентирани податоците за отчитувањата на струјомерот во објектот на Милениумскиот крст на Водно за периодот од 01.10.2015 г. па до заклучно со септември 2017г.“ СЕ УВАЖУВААТ и СЕ ЗАДОЛЖУВА ЕВН Македонија АД Скопје на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

Решението на ЕВН Македонија АД Скопје бр.03-3569/3 од 24.11.2017 година се поништува.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите заведени  во Комисијата под бр.08-695 од 22.11.2017 година и бр.08-695 од 01.12.2017 година, изјавени од П.Б. од Скопје, поднесени против ЕВН Македонија АД Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ ЕВН Македонија АД Скопје на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето. 

Решението на ЕВН Македонија АД Скопје бр.03-3569/3 од 24.11.2017 година го поништи.

По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-695 на 22.11.2017 година, П.Б. од Скопје на 26.10.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до ЕВН Македонија АД Скопје, заведено кај имателот на информации под бр.03-3569/1, со кое ја побарал следната информација:

„Фотокопија од актите во кои се евидентирани податоците за отчитувањата на струјомерот во објектот на Милениумскиот крст на Водно за периодот од 01.10.2015 г. па до заклучно со септември 2017г.“

Постапувајќи по Барањето, ЕВН Македонија АД Скопје до барателот доставила Одговор бр.03-3569/2 од 13.11.2017 година. Во Одговорот е наведено дека „Во врска со член 6 став 1 точка 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ЕВН Македонија АД Скопје како имател на информации не може да издаде информација која се однесува на комерцијални и економски интереси и чие давање ќе има штетни последици во остварувањето на функцијата…на 12.08.2016 Ве информиравме дека со Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари донесена од Град Скопје, Милениумскиот крст му е доделен на управување на ЈСП „Скопје“ Скопје, како и дека од 01.10.2015 потрошувачот Милениумски крст (односно ЈСП „Скопје“ Скопје кој управува со овој објект) согласно Акциониот план за либерализација на пазарот на електрична енергија се наоѓа на отворен пазар за електрична енергија и од овој датум ЕВН Македонија АД, Скопје не го врши повеќе снабдувањето со електрична енергија за овој потрошувач, туку го врши друг правен субјект…во член 10 и 11 од Општите услови за пристап и користење на дистрибутивната мрежа, предвидена е размена на податоци и информации помеѓу Операторот на дистрибутивниот систем (ОДС) и потрошувачот, односно помеѓу ОДС и снабдувачот. Покрај ова, во член 139 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, дефинирани се тајноста и заштитата на податоците, односно давањето или овозможувањето пристап до мерните податоци е дозволено исклучиво под услови и со цели дефинирани во Законот за енергетика, други закони, овие Мрежни правила и други прописи и/или во согласност со корисниците на дистрибутивниот систем… не сте регистрирани како корисник (потрошувач) ниту снабдувач со електрична енергија на посоченото мерно место за објектот Милениумски крст, бараните податоци не можат да Ви бидат доставени без претходна согласност од страна на корисникот на електродистрибутивната мрежа ЈСП Скопје…“.

Незадоволен од наведениот Одговор, П.Б. од Скопје, поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-695  од 22.11.2017 година, ја препрати Жалбата до ЕВН Македонија АД Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 01.12.2017 година, ЕВН Македонија АД Скопје до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-3909/2 од 29.11.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-695. Во Одговорот на жалба е наведено дека бараните податоци не можат да бидат доставени без претходна согласност од ЈСП „Скопје“ Скопје и дека „до моментот на испраќање на овој Одговор на жалба , од ЈСП Скопје се уште нема пристигнато писмена согласност…во контекст на ова, ЕВН Македонија АД Скопје донесе Решение бр.03-3569/3 од 24.11.2017 година со кое се одбива во целост Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер доставено од П.Б.“.  Во прилог на Одговорот на жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од Решението бр.03-3569/3 од 24.11.2017 година, со кое е одбиен пристапот до бараните информации од П.Б. од Скопје, со образложение идентично како и во Одговорот бр.03-3569/2 од 13.11.2017 година, односно и во Одговорот на жалба бр.03-3909/2 од 29.11.2017 година, без претходно спроведување на задолжителниот Тест на штетност, предвиден во член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Незадоволен од добиеното Решение, П.Б. од Скопје, поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-695  од 04.12.2017 година, ја препрати Жалбата до ЕВН Македонија АД Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.12.2017 година,  ЕВН Македонија АД Скопје до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-3569/5 од 11.12.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-695. Во Одговорот на жалба ЕВН Македонија АД Скопје останува на наводите во оспореното Решение бр.03-3569/3 од 24.11.2017 година, додавајќи дека „ЈСП „Скопје“ Скопје на 11.12.2017 година со допис до ЕВН Македонија (наш бр.03-4112/1) писмено одговори дека на лицето П.Б. писмено му ја има доставено бараната информација (нивен арх. бр.03-4/4-3 од 12.12.2016), а во врска со истото барање со кое П.Б. писмено се обрати до ЕВН Македонија…од овој допис може да се констатира дека ЈСП „Скопје“ Скопје како корисник на мерното место Милениумски крст, не дозволува споделување на овие податоци кои се во нивна сопственост, а ЕВН Македонија располага со истите во својство на Оператор на дистрибутивниот систем“.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека ЕВН Македонија АД Скопје не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставила бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Комисијата ги разгледа наводите на ЕВН Македонија АД Скопје во Одговорот до барателот бр.03-3569/2 од 13.11.2017 година, дека „Во врска со член 6 став 1 точка 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ЕВН Македонија АД Скопје како имател на информации не може да издаде информација која се однесува на комерцијални и економски интереси и чие давање ќе има штетни последици во остварувањето на функцијата…на 12.08.2016 Ве информиравме дека со Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари донесена од Град Скопје, Милениумскиот крст му е доделен на управување на ЈСП „Скопје“ Скопје, како и дека од 01.10.2015 потрошувачот Милениумски крст (односно ЈСП „Скопје“ Скопје кој управува со овој објект) согласно Акциониот план за либерализација на пазарот на електрична енергија се наоѓа на отворен пазар за електрична енергија и од овој датум ЕВН Македонија АД, Скопје не го врши повеќе снабдувањето со електрична енергија за овој потрошувач, туку го врши друг правен субјект…во член 10 и 11 од Општите услови за пристап и користење на дистрибутивната мрежа, предвидена е размена на податоци и информации помеѓу Операторот на дистрибутивниот систем (ОДС) и потрошувачот, односно помеѓу ОДС и снабдувачот. Покрај ова, во член 139 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, дефинирани се тајноста и заштитата на податоците, односно давањето или овозможувањето пристап до мерните податоци е дозволено исклучиво под услови и со цели дефинирани во Законот за енергетика, други закони, овие Мрежни правила и други прописи и/или во согласност со корисниците на дистрибутивниот систем… не сте регистрирани како корисник (потрошувач) ниту снабдувач со електрична енергија на посоченото мерно место за објектот Милениумски крст, бараните податоци не можат да Ви бидат доставени без претходна согласност од страна на корисникот на електродистрибутивната мрежа ЈСП Скопје…“ и заклучи дека нормите наведени во законските и подзаконските акти од страна на ЕВН Македонија АД Скопје се однесуваат исклучиво на односите меѓу ЈСП „Скопје“ Скопје кој во случајов се појавува како потрошувач/снабдувач со електрична енергија на посоченото мерно место за објектот Милениумски крст и ЕВН Македонија АД Скопје, кој се појавува во својство на Оператор на дистрибутивниот систем. Во ниту една одредба од наведените законски и подзаконски акти не е регулиран односот на овие два правни субјекта спрема трети лица, кои се појавуваат во улога на баратели на информации кои произлегуваат од нивната надлежност, односно нивното работење. Уште повеќе, што истите два правни субјекта се иматели на информации од јавен карактер, односно имаат јавни овластувања и подлежат под Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Комисијата укажува дека по Барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер, имателите на информации се должни да постапуваат согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, како lex specialis во областа на пристапот до информации од јавен карактер.

Согласно член 1 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), „правото за слободен пристап до информации од јавен карактер се остварува согласно овој закон, Законот за општата управна постапка и друг закон.

Што се однесува до наводите во Одговорот бр.03-3569/2 од 13.11.2017 година и во оспореното Решение дека „… не сте регистрирани како корисник (потрошувач) ниту снабдувач со електрична енергија на посоченото мерно место за објектот Милениумски крст, бараните податоци не можат да Ви бидат доставени без претходна согласност од страна на корисникот на електродистрибутивната мрежа ЈСП Скопје….“, Комисијата укажува дека согласно член 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „барател на информација е секое правно и физичко лице без дискриминација по која било основа, на начин и под услови утврдени со овој и друг закон“.

Во конкретниот случај, ЕВН Македонија АД Скопје, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, земајќи ја предвид целта на Законот, нормирана во член 2 од истиот Закон.

Во случајов, од списите по предметот, Комисијата  утврди дека ЕВН Македонија АД Скопје располага со дел од барани информации, а тоа го потврдува во Одговорот на жалба бр.03-3569/5 од 11.12.2017 година, во кој наведува дека „ ЕВН Македонија располага со истите во својство на Оператор на дистрибутивниот систем“.

Според член 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, „информација од јавен карактер“ е информација во било која форма што ја создал, или со која располага имателот на информацијата согласно неговите надлежности поради што, доколку имателот ја поседува бараната информација, е должен да ја достави до барателот. Односно, доколку ЕВН Македонија АД Скопје располага со бараните информациии, должна е на барателот да му ги достави, без оглед што не е создавач на наведените информации.

Од тие причини Комисијата го поништи оспореното Решение на ЕВН Македонија АД Скопје бр.03-3569/3 од 24.11.2017 година, во кое побараниот пристап до информации е одбиен согласно Законот за енергетика, Мрежни правила и Општите услови за пристап и користење на дистрибутивната мрежа, без претходно усогласување со исклучоците наведени во член 6 став 1 од законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и без спроведување на задолжителниот Тест на штетност предвиден во член 6 став 3 од истиот Закон.

Од списите од предметот, Комисијата констатира дека во конкретниот случај не станува збор за исклучок од слободниот пристап до информации од јавен карактер, туку за акт кој произлегува од активностите на имателот на информации согласно неговите законски надлежности, односно за информација од јавен карактер со која располага имателот на информации и согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е должен да ја посредува до барателите на информации.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од В.У. од Скопје, поднесена против Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од В.У. од Скопје, поднесесна против Одговорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Скопје бр.Уп.3043-56 од 24.11.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

“Барам да ми ја доставите Одлуката-Решението во извршување на Пресудата на Управниот суд на Република Македонија под У-4.бр.704/2016 г за кое Вие тврдите дека е донесено и е под бр.10-3998/2017 г. од 03.07.2017 г. согласно Вашиот оддговор под Бр.10-2280/2014 г. од 21.07.2017 г.“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Скопје на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-703 од 06.12.2017 година, изјавена од В.У. од Скопје, поднесена против Одговорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Скопје бр.Уп.3043-56 од 24.11.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ и ЈА ЗАДОЛЖИ  Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Скопје на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.      

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, В.У. од Скопје, истата ја поднесува против Одговорот на барање за пристап до информации од јавен карактер од Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Скопје, бр.Уп3043-56 од 24.11.2017 година. Во Одговорот на Барањето е наведено дека : “…Решението од Управен суд број У-4 бр.704/2016, ЈУМЦСР-Карпош на ден 09.11.2017 година Ви го има испратено по пошта со АP пратка“.

Комисијата, со допис бр.08-703 од 07.12.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 15.12.2017 година, Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Скопје до Комисијата достави Одговор на жалба во фунција на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Бр.Уп 30-43-56 од 13.12.2017 година, заведен  во Комисијата под бр. 08-703. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот. Во Одговорот е наведено: “…На 24.11.2017 година до Г-дин В.У. е испратен одговорот на Барањето за пристап до информации од јавен карактер, во прилог на одговорот е испратена и копија заверена на нотар од Решението од Управен суд бр.У-4 бр.704/2016 година со AP пратка по пошта. На 07.12.2017 година добивме Приговор од Г-дин В.У., во кој наведува дека во пликото кој го примил освен одговорот нема ништо друго. Поради тоа што во Приговорот наведува дека прилогот на кој што сме се повикале во одговорот не претставува информација согласно ЗСПИЈК на ден 07.12.2017 година е испратена покана до Г-дин В.У. да дојде во просториите на ЈУМЦСР-Скопје за да можеме другото Решение да му го дадеме на рака и да објасни која точно информација ја бара од нас, за да можеме соодветно да одговориме на бараната информација“.

Комисијата утврди дека во образложението на Решението на Управниот суд У-4.бр.704/2016, покрај другото е наведено и следното: “…Имајќи предвид дека судот со Пресудата У-4.бр.704/2016 од 19.04.2017 година, тужбата на тужителот ја уважил, и го задолжил Министерството за труд и социјална политика да донесе решение по жалбата на тужителот…“.

На 20.12.2017 година Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Скопје преку е маил до Комисијата достави Допис-Списи во врска со предметот, заведен во Комисијата под бр.08-703. Во прилог го достави Записникот составен во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје заведен под Бр.Уп 3043-56 од 15.12.2017 година, во врска со Изјавата на В.У. од Скопје. Во Записникот е наведено: “…На 15.12.2017 година во ЈУ МЦСР лично ми е доставено Решение на Управниот суд под У-4.бр.704/2016 од 07.09.2017 година. Укажувам дека јас со БПИЈК не го барав Решението на Управниот суд туку го барав Решението во извршување на Решението на Управниот суд под У.4.бр.704/2016 г“.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не  ја доставила бараната информација.

Во конкретниот случај и по извршениот увид на барателот во просториите на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Скопје, не му е дадена бараната информација, барателот  ја бара Одлуката-Решението во извршување на Пресудата на Управниот суд на Република Македонија под У-4.бр.704/2016 година. Односно Решението кое Министерството за труд и социјална политика било должно да го донесе согласно напатствијата во Решението на Управниот суд У-4.бр.704/2016, а не Решението на Управниот суд под У.4.бр.704/2016 година.

 

Со оглед на наведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од С.Ј. од Скопје, поднесена против Министерство за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од С.Ј. од Скопје, поднесена против Министерство за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Барам да ми се даде информација во врска со известување бр.32.5.2.2131/1 поврзано со моите пријави до сообраќајна полиција во Охрид, дали лицата се казнети и колку пати. Воедно барам дали се процесуирани моите пријави во месеците: август, септември и октомври оваа година“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерство за внатрешни работи на барателот да му одговори во делот од Барањето „Барам да ми се даде информација во врска со известување бр.32.5.2.2131/1 поврзано со моите пријави до сообраќајна полиција во Охрид, дали лицата се казнети и колку пати“ во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

За делот од Барањето „Воедно барам дали се процесуирани моите пријави во месеците: август, септември и октомври оваа година“, Жалбата СЕ ОДБИВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена под бр.08-705 на 11.12.2017 година, изјавена од С.Ј. од Скопје, поднесена против Министерство за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ и ГО ЗАДОЛЖИ Министерство за внатрешни работи на барателот да му одговори во делот од Барањето „Барам да ми се даде информација во врска со известување бр.32.5.2.2131/1 поврзано со моите пријави до сообраќајна полиција во Охрид, дали лицата се казнети и колку пати“ во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

За делот од Барањето „Воедно барам дали се процесуирани моите пријави во месеците: август, септември и октомври оваа година“, Жалбата ЈА ОДБИ.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, С.Ј. од Скопје на 16.11.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерство за внатрешни работи, заведено во Министерството под бр.16-78847/1, со кое ја побарал следната информација:

„Барам да ми се даде информација во врска со известување бр.32.5.2.2131/1 поврзано со моите пријави до сообраќајна полиција во Охрид, дали лицата се казнети и колку пати. Воедно барам дали се процесуирани моите пријави во месеците: август, септември и октомври оваа година“.

Постапувајќи по Барањето, Министерството за внатрешни работи до барателот доставило Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.16.1.2-2139/1 од 01.12.2017 година. Во Одговорот е наведено дека „…Во однос на Вашето барање за слободен пристап до информации од јавен карактер со број 16-78847/1 од 16.11.2017 година доставено до Министерството за внатрешни работи, Ве известуваме дека истото беше испратено за одговор до Сектор за внатрешни работи Охрид од каде  добивме известување дека на 26.10.2016 година до Комисијата за заштита  на слободен пристап до информации од јавен карактер сте поднеле „жалба“ во врска со нашето известување 32.5.5-2131/1 од 10.10.2016 година. Во врска со жалбата од страна на Сектор за внатрешни работи Охрид до Комисијата се доставени сите списи во врска со предметниот одговор по што Комисијата донела „Решение“ со број 08-562 од 15.12.2016 година со образложение дека „Жалбата на лицето С.Ј. од Скопје се одбива како неоснована, а Полициската станица за Безбедност на патниот сообраќај Охрид постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, со достава на одговор односно е информиран како е постапено по неговите пријави“. Во однос на прашањето за пријавите од месец август, септември и октомври, Ве информираме дека во август, септември и октомври 2017 година, во Полициската станица за Безбедност на патниот сообраќај Охрид нема евидентирано пријава доставена од Ваша страна“.

Незадоволен од наведениот одговор, С.Ј. од Скопје поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-705 од 11.12.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за внатрешни работи и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 20.12.2017 година, Министерство за внатрешни работи до Комисијата достави допис „Достава на списи во врска со жалба“ бр.16.1.2-2279/1 од 15.12.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-705. Во дописот е наведено дека „…Ве известуваме дека на барателот г-дин С.Ј. од Скопје е одговорено со наш акт со регистарски број 16.1.2-2139/1 од 01.12.2017 година кој акт Ви го испраќаме во прилог. Исто така Ви напоменуваме дека барањето за кое е поднесена Жалбата се однесува на предмет од 2016 година за што исто така барателот имаше и тогаш поднесено Жалба за што од Ваша страна беше донесено Решение со регистарски број 08-562 од 15.12.2016 година со кое Жалбата се одбива…“.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за внатрешни работи не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не одговорила во целост на Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Во конкретниот случај, Министерството за внатрешни работи во наведениот одговор не одговорило на дел од Барањето во кој барателот бара да му се даде информација во врска со известување бр.32.5.2.2131/1 поврзано со неговите пријави до сообраќајна полиција во Охрид, дали лицата се казнети и колку пати. Во одговорот Министерството наведува како е постапено по однос на друг предмет со слично Барање по кое Комисијата донела Решение, наместо конкретно да му одговори на барателот дали лицата се казнети и колку пати.

Во Решението на Комисијата бр.08-562 од 15.12.2016 година на кое се повикува Министерството за внатрешни работи, е постапувано по различно Барање од истиот барател („…Сакам да ме информирате дали по тие пријави е постапено и дали се процесуирани и по истите е постапено, а ако не е постапено зошто не е постапено“), па поради тоа Известувањето Рег.бр.32.5.2-2393/1 од 14.11.2016 година не може да се смета за одговор на Барањето кое е наведено во Жалбата по која постапува Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од договорите за кредит „Rehabilitation of health provider istitutions“ склучен на 12 март 2010 година (прва фаза) и 06 август 2015 година (втора фаза) помеѓу РМ и Банката за развој на Советот на Европа наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-725 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-725 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-1 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копија од договорите за кредит „Rehabilitation of healt provider istitutions“ склучен на 12 март 2010 година (прва фаза) и 06 август 2015 година (втора фаза) помеѓу РМ и Банката за развој на Советот на Европа наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од апликациите за кредит за реконструкција на ЈЗУ во РМ доставена до Банката за развој на Советот на Европа (апликација за кредит „прва фаза –  Rehabilitation of health provider istitutions“ чиј договор е склучен на 12 март 2010 година и апликација за кредит „втора фаза –  Rehabilitation of health provider istitutions“ чиј договор е склучен на 06 август 2015 година)“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-726 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-726 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-2 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копија од апликациите за кредит за реконструкција на ЈЗУ во РМ доставена до Банката за развој на Советот на Европа (апликација за кредит „прва фаза –  Rehabilitation of health provider istitutions“ чиј договор е склучен на 12 март 2010 година и апликација за кредит „втора фаза –  Rehabilitation of health provider istitutions“ чиј договор е склучен на 06 август 2015 година)“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од буџетската сметка на заеми каде е евидентиран приливот од Банката за развој на Советот на Европа за реализација на првата фаза од договорот за кредит наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ (приливи од договор за кредит „Rehabilitation of health provider istitutions“ склучен на 12 март 2010 година)“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-727 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-727 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-3 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копија од буџетската сметка на заеми каде е евидентиран приливот од Банката за развој на Советот на Европа за реализација на првата фаза од договорот за кредит наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ (приливи од договор за кредит „Rehabilitation of health provider istitutions“ склучен на 12 март 2010 година)“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од буџетската сметка на заеми каде е евидентиран приливот од Банката за развој на Советот на Европа за реализација на втората фаза од договорот за кредит наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ (приливи од договор за кредит „Rehabilitation of health provider istitutions“ склучен на 12 март 2015 година)“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-728 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-728 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-4 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копија од буџетската сметка на заеми каде е евидентиран приливот од Банката за развој на Советот на Европа за реализација на втората фаза од договорот за кредит наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ (приливи од договор за кредит „Rehabilitation of health provider istitutions“ склучен на 12 март 2015 година)“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од извештајот кој РМ го има доставено до Банката за развој на Советот на Европа со кој се потврдува реализацијата на 90% од средствата добиени со првата транша од кредитот „Rehabilitation of health provider istitutions“ чиј договор е склучен на 12 март 2010 година, кој е пак услов за барање на средствата за започнување со втората фаза од проектот“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-729 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-729 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-5 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копија од извештајот кој РМ го има доставено до Банката за развој на Советот на Европа со кој се потврдува реализацијата на 90% од средствата добиени со првата транша од кредитот „Rehabilitation of health provider istitutions“ чиј договор е склучен на 12 март 2010 година, кој е пак услов за барање на средствата за започнување со втората фаза од проектот “.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Кои ЈЗУ од РМ биле изградени или пак реконструирани со средствата добиени од првата транша од кредитот на Банката за развој на Советот на Европа склучен на 12 март 2010 година?“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-730 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-730 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-6 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Кои ЈЗУ од РМ биле изградени или пак реконструирани со средствата добиени од првата транша од кредитот на Банката за развој на Советот на Европа склучен на 12 март 2010 година?“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копии од сите договори склучени со градежни компании за изградба и реконструкција на објектите на ЈЗУ во РМ во рамки на реализацијата на првата фаза од договорот за кредит склучен помеѓу РМ и Банката за развој на Советот на Европа во периодот од 12 март 2010 до 06 август 2015 година“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-731 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-731 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-7 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копии од сите договори склучени со градежни компании за изградба и реконструкција на објектите на ЈЗУ во РМ во рамки на реализацијата на првата фаза од договорот за кредит склучен помеѓу РМ и Банката за развој на Советот на Европа во периодот од 12 март 2010 до 06 август 2015 година“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колкав износ на средства, од првата транша добиена по основ на склучен договор за кредит на 12 март 2010 година со Банката за развој на Советот на Европа, се потрошени во периодот од 2010 до 2015 година (износите расчленете ги по буџетски ставки и буџетски години)?“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-733 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-733 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-9 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Колкав износ на средства, од првата транша добиена по основ на склучен договор за кредит на 12 март 2010 година со Банката за развој на Советот на Европа, се потрошени во периодот од 2010 до 2015 година (износите расчленете ги по буџетски ставки и буџетски години)?“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Во имотниот лист бр.75079 за катастарска парцела бр.6236 при КО Карпош постои белешка дека е поднесено Барање за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост УП бр.26-2320 од 27.12.2012 г. Исто така, постои и Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект УП1 бр.47-972 од 14.12.2016 г. Ве молам да ми доставите фотокопија од овие 2 документи“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, да постапи по Барањето на барателот П.Б. од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-753 од 26.12.2017 година, изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-753 на 26.12.2017 година, П.Б. од Скопје на 15.11.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, заведено во Агенцијата на 15.11.2017 година, со кое ја побарал следната информација:

„Во имотниот лист бр.75079 за катастарска парцела бр.6236 при КО Карпош постои белешка дека е поднесено Барање за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост УП бр.26-2320 од 27.12.2012 г. Исто така, постои и Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект УП1 бр.47-972 од 14.12.2016 г. Ве молам да ми доставите фотокопија од овие 2 документи“.

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставила бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донела управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од договорите за кредит “Rehabilitation of health provider institutions” склучен на 12 март 2010 година (прва фаза) и 06 август 2015 година (втора фаза) помеѓу РМ и Банката за развој на Советот на Европа наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ.“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-752 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, на ден 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-14 до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта да му се достави препис од следната информација:

„Доставете ни копија од договорите за кредит “Rehabilitation of health provider institutions” склучен на 12 март 2010 година (прва фаза) и 06 август 2015 година (втора фаза) помеѓу РМ и Банката за развој на Советот на Европа наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ.“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од извештаите за реализација на грантот одобрен од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ доставени во периодот од 2010 до 2015 година.“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-751 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, на ден 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-13 до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта да му се достави препис од следната информација:

„Доставете ни копија од извештаите за реализација на грантот одобрен од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ доставени во периодот од 2010 до 2015 година.“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од А.Р. од Скопје, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од А.Р. од Скопје, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1) Ве молам да ми доставите правилник за користење службена дебитна картица наменета за функционерите во вашето министерство.

2) Ве молам да ми доставите правилник за репрезентација.“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот А.Р. од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-723 од 20.12.2017 година, изјавена од А.Р. од Скопје, поднесена против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-723 на 20.12.2017 година, А.Р. од Скопје на 07.11.2017 година поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за здравство, со кое побарала по е-маил или по пошта да и се достави електронски запис од следните информации:

„1) Ве молам да ми доставите правилник за користење службена дебитна картица наменета за функционерите во вашето министерство.

2) Ве молам да ми доставите правилник за репрезентација.“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и на 20.12.2017 година е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, со е-маил од 20.12.2017 година, и укажа на А.Р. дека Жалбата треба да ја уреди согласно член 38 и член 39 од Законот за општата управна постапка, за да може Комисијата да постапува по истата. Истовремено ја предупреди на последиците доколку не постапи по наведените укажувања во определениот рок.

Постапувајќи по укажувањата на Комисијата, на 25.12.2017 година А.Р. од Скопје по е-маил достави Жалба, своерачно потпишана и скенирана на е-маил адресата на Комисијата. Со тоа се смета дека Жалбата од почеток била уредна.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставилo бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донелo управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од А.Р. од Скопје, поднесена против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од А.Р. од Скопје, поднесена против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1) Ве молам да ми доставите правилник за користење службена дебитна картица наменета за функционерите во вашето министерство.

2) Ве молам да ми доставите правилник за репрезентација.“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за економија да постапи по Барањето на барателот А.Р. од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за економија е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-724 од 20.12.2017 година, изјавена од А.Р. од Скопје, поднесена против Министерството за економија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-724 на 20.12.2017 година, А.Р. од Скопје на 07.11.2017 година поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за економија, со кое побарала по е-маил или по пошта да и се достави електронски запис од следните информации:

„1) Ве молам да ми доставите правилник за користење службена дебитна картица наменета за функционерите во вашето министерство.

2) Ве молам да ми доставите правилник за репрезентација.“

Министерството за економија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и на 20.12.2017 година е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, со е-маил од 20.12.2017 година, и укажа на А.Р. дека Жалбата треба да ја уреди согласно член 38 и член 39 од Законот за општата управна постапка, за да може Комисијата да постапува по истата. Истовремено ја предупреди на последиците доколку не постапи по наведените укажувања во определениот рок.

Постапувајќи по укажувањата на Комисијата, на 25.12.2017 година А.Р. од Скопје по е-маил достави Жалба, своерачно потпишана и скенирана на е-маил адресата на Комисијата. Со тоа се смета дека Жалбата од почеток била уредна.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за економија не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од В.Н. од Скопје, поднесена против Основното јавно обвинителство Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од В.Н. од Скопје, поднесена против Основното јавно обвинителство Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Од кои причини Основното јавно обвинителство на странките не им дава усмена информација на прашања во врска со нивни предмет, а на писмените не доставува одговори.“, СЕ ОДБИВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е   

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-702 на 04.12.2017 година, изјавена од В.Н. од Скопје, поднесена против Основното јавно обвинителство Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ЈА ОДБИ како неоснована.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, В.Н. од Скопје на 27.10.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основното јавно обвинителство Скопје, со кое побарал по пошта да му се достави следната информација:

„Од кои причини Основното јавно обвинителство на странките не им дава усмена информација на прашања во врска со нивни предмет, а на писмените не доставува одговори.“

Постапувајќи по Барањето, Основното јавно обвинителство Скопје до барателот доставило Одговор А Бр.741/17-1 од 22.11.2017 година, во кој наведува: „…Во Основното јавно обвинителство Скопје усмени информации на прашања во врска со предмети не се даваат, бидејќи барателот на информацијата потребно е писмено да се легитимира, односно по писмен пат да поднесе барање и писмено ќе добие повратен одговор. На секое барање за пристап до информации од јавен карактер испратено до Основното јавно обвинителство Скопје согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и во соодветна пропишана форма, е соодветно одговорено од страна на истото“.

Незадоволен од наведениот одговор, В.Н. од Скопје поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-702 од 05.12.2017 година, ја препрати Жалбата до Основното јавно обвинителство Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.12.2017 година Основното јавно обвинителство Скопје до Комисијата достави „Одговор на жалба“ А Бр.856/17-1 од 12.12.2017 година. Во Одговорот е наведено: „…Како одговор на жалбата наведуваме дека Основното јавно обвинителство не дава усмени информации на странките за нивни предмети од причина што обвинителството постапува по голем број на предмети и издавањето на информација во врска со некој предмет за краток период е невозможно, оттука потребно е странката писмено да се легитимира и да ја побара потребната информација за да може обвинителството да ја пронајде и да ја достави на странката.

Во поглед на вториот дел од прашањето, секое барање за пристап до информации од јавен карактер кое пристигнало до Основното јавно обвинителство Скопје и до службеното лице за посредување со информации од јавен карактер е соодветно одговорено согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Молбата на која не било одговорено од страна на обвинителството, не е доставена до службеното лице за посредување со информации од јавен карактер…не била согласно член 16 ст.4 односно доколку во истата не било наведено дека станува збор за барање за пристап до информации од јавен карактер, не била проследена до службеното лице и од тие причини не била одговорена.“

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Основното јавно обвинителство Скопје постапило согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Жалбените наводи дека Одговорот на Основното јавно обвинителство Скопје е спротивен на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер со усно барање согласно член 13 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, се неосновани.

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, го гарантира правото на усмено и писмено барање за пристап до информации од јавен карактер. Во конкретниов случај, В.Н. од Скопје поднел писмено барање за пристап до информации со кое побарал информација-одговор на прашање: “Од кои причини Основното јавно обвинителство на странките не им дава усмена информација на прашања во врска со нивни предмет, а на писмените не доставува одговори.” Од наведеното Барање, Комисијата не утврди дека на барателот му било повредено правото на усмено барање, од причина што не се работи за усмено барање за пристап до информација од јавен карактер, согласно член 13 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, туку за друг вид усмено барање. На писменото Барање за пристап до информации од јавен карактер, Основното јавно обвинителство одговорило на барателот во законски предвидениот рок и согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Комисијата констатира дека согласно бараната информација, Основното јавно обвинителство Скопје целосно одговорило на Барањето.

Истовремено, Комисијата му укажува на В.Н. од Скопје, дека доколку сака да му се достават информациите наведени во Молбата согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, треба да поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер на образецот утврден од страна на Комисијата или во друга форма и на начин, каде ќе наведе дека се работи за барање за пристап до информации, согласно член 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од А.Р. од Скопје, поднесена против Министерството за надворешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од А.Р. од Скопје, поднесена против Министерството за надворешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1) Ве молам да ми доставите правилник за користење службена дебитна картица наменета за функционерите во вашето министерство.

2) Ве молам да ми доставите правилник за репрезентација.“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за надворешни работи да постапи по Барањето на барателот А.Р. од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за надворешни работи е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-722 од 20.12.2017 година, изјавена од А.Р. од Скопје, поднесена против Министерството за надворешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-722 на 20.12.2017 година, А.Р. од Скопје на 07.11.2017 година поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за надворешни работи, со кое побарала по е-маил или по пошта да и се достави електронски запис од следните информации:

„1) Ве молам да ми доставите правилник за користење службена дебитна картица наменета за функционерите во вашето министерство.

2) Ве молам да ми доставите правилник за репрезентација.“

Министерството за надворешни работи, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и на 20.12.2017 година е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, со е-маил од 20.12.2017 година, и укажа на А.Р. дека Жалбата треба да ја уреди согласно член 38 и член 39 од Законот за општата управна постапка, за да може Комисијата да постапува по истата. Истовремено ја предупреди на последиците доколку не постапи по наведените укажувања во определениот рок.

Постапувајќи по укажувањата на Комисијата, на 25.12.2017 година А.Р. од Скопје по е-маил достави Жалба, своерачно потпишана и скенирана на е-маил адресата на Комисијата. Со тоа се смета дека Жалбата од почеток била уредна.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за надворешни работи не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставилo бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донелo управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Кои ЈЗУ од РМ биле изградени или пак реконструирани со средствата добиени од првата транша од кредитот на Банката за развој на Советот на Европа склучен на 12 март 2010 година?“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-743 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, на ден 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-5 до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта да му се достави препис од следната информација:

„Кои ЈЗУ од РМ биле изградени или пак реконструирани со средствата добиени од првата транша од кредитот на Банката за развој на Советот на Европа склучен на 12 март 2010 година?“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копии од сите договори склучени со градежни компании за изградба и реконструкција на објектите на ЈЗУ во РМ во рамки на реализацијата на првата фаза од договорот за кредит склучен помеѓу РМ и Банката за Развој на Советот на Европа во периодот од 12 март 2010 до 06 август 2015 година.“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-744 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, на ден 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-6 до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта да му се достави препис од следната информација:

„Доставете ни копии од сите договори склучени со градежни компании за изградба и реконструкција на објектите на ЈЗУ во РМ во рамки на реализацијата на првата фаза од договорот за кредит склучен помеѓу РМ и Банката за Развој на Советот на Европа во периодот од 12 март 2010 до 06 август 2015 година.“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Во кои буџетски ставки од буџетот на Министерството за здравство и во колкав износ се распределени средствата од кредитот на Банката за развој на Советот на Европа наменети за првата фаза од договорот (договор потпишан на 12 март 2010 година) во буџетот за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 година (податоците расчленете ги по буџетска ставка за секоја буџетска година поединечно)?“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-745 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, на ден 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-7 до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта да му се достави препис од следната информација:

„Во кои буџетски ставки од буџетот на Министерството за здравство и во колкав износ се распределени средствата од кредитот на Банката за развој на Советот на Европа наменети за првата фаза од договорот (договор потпишан на 12 март 2010 година) во буџетот за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 година (податоците расчленете ги по буџетска ставка за секоја буџетска година поединечно)?“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колкав износ на средства, од првата транша добиена по основ на склучен договор за кредит на 12 март 2010 година со Банката за Рзавој на Советот на Европа, се потрошени во периодот од 2010 до 2015 година (износите расчленете ги по буџетски ставки и буџетски години)?“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-746 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, на ден 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-8 до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта да му се достави препис од следната информација:

„Колкав износ на средства, од првата транша добиена по основ на склучен договор за кредит на 12 март 2010 година со Банката за Рзавој на Советот на Европа, се потрошени во периодот од 2010 до 2015 година (износите расчленете ги по буџетски ставки и буџетски години)?“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колкав е износот на контрибуција на РМ обезбеден и потрошен од домашни извори на средства за реализација на проектот финансиран со кредит на Банката за развој на Советот на Европа (проект за реконструкција на објектите на ЈЗУ) во периодот од 2010 до 2015 година (податоците расчленете ги по буџетски години и буџетски ставки)?“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-747 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, на ден 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-9 до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта да му се достави препис од следната информација:

„Колкав е износот на контрибуција на РМ обезбеден и потрошен од домашни извори на средства за реализација на проектот финансиран со кредит на Банката за развој на Советот на Европа (проект за реконструкција на објектите на ЈЗУ) во периодот од 2010 до 2015 година (податоците расчленете ги по буџетски години и буџетски ставки)?“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали покрај средства обезбедени од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија, РМ искористила и други извори на средства за финансирање на проектот за реконструкција на објектите на ЈЗУ како контрибуција кон средствата обезбедени со кредит на Банката за развој на Советот на Европа во периодот од 2010 до 2015 година (наведете го називот на изворот, периодот за кој се одобрени средствата, износот на одобрени средства за секој од изворите и износот на добиени средства за секој од изворите)?“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-748 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, на ден 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-10 до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта да му се достави препис од следната информација:

„Дали покрај средства обезбедени од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија, РМ искористила и други извори на средства за финансирање на проектот за реконструкција на објектите на ЈЗУ како контрибуција кон средствата обезбедени со кредит на Банката за развој на Советот на Европа во периодот од 2010 до 2015 година (наведете го називот на изворот, периодот за кој се одобрени средствата, износот на одобрени средства за секој од изворите и износот на добиени средства за секој од изворите)?“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од апликацијата за грант доставена од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ во РМ финансиран со кредит од Банката за Развој на Советот на Европа.“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-749 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, на ден 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-11 до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта да му се достави препис од следната информација:

„Доставете ни копија од апликацијата за грант доставена од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ во РМ финансиран со кредит од Банката за Развој на Советот на Европа.“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку средства добила РМ во периодот од 2010 до 2015 година од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија на име на одобрениот грант за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ во РМ. (Податоците расчленете ги по буџетски години).“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-750 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ од Скопје, на ден 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-12 до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта да му се достави препис од следната информација:

„Колку средства добила РМ во периодот од 2010 до 2015 година од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија на име на одобрениот грант за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ во РМ. (Податоците расчленете ги по буџетски години).“

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали покрај средства обезбедени од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија, РМ искористила и други извори на средства за финансирање на проектот за реконструкција на објектите на ЈЗУ како контрибуција кон средствата обезбедени со кредит на Банката за развој на Советот на Европа во периодот од 2010 до 2015 година (наведете го називот на изворот, периодот за кој се одобрени средствата, износот на одобрени средства за секој од изворите и износот на добиени средства за секој од изворите)?“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-735 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-735 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-11 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Дали покрај средства обезбедени од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија, РМ искористила и други извори на средства за финансирање на проектот за реконструкција на објектите на ЈЗУ како контрибуција кон средствата обезбедени со кредит на Банката за развој на Советот на Европа во периодот од 2010 до 2015 година (наведете го називот на изворот, периодот за кој се одобрени средствата, износот на одобрени средства за секој од изворите и износот на добиени средства за секој од изворите)?“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од апликацијата за грант доставена до Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ во РМ финансиран со кредит од Банката за Развој на Советот на Европа“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-736 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-736 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-12 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копија од апликацијата за грант доставена до Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ во РМ финансиран со кредит од Банката за Развој на Советот на Европа“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Колку средства добила РМ во периодот од 2010 до 2015 година од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија на име на одобрениот грант за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ во РМ. (Податоците расчленете ги по буџетски години)“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-737 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-737 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-13 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Колку средства добила РМ во периодот од 2010 до 2015 година од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија на име на одобрениот грант за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ во РМ. (Податоците расчленете ги по буџетски години)“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од извештаите за реализација на грантот одобрен од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ доставени во периодот од 2010 до 2015 година“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за финансии да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за финансии, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-738 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-738 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2461/17-14 до Министерството за финансии, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копија од извештаите за реализација на грантот одобрен од Фондот за инфраструктури проекти на Европската комисија за подготовка за втората и третата фаза од проектот за реконструкција на ЈЗУ доставени во периодот од 2010 до 2015 година“.

Министерството за финансии, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за финансии не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од апликациите за кредит за реконструкција на ЈЗУ во РМ доставена до Банката за развој на Советот на Европа (апликација за кредит „прва фаза – Rehabilitation of health provider institutions“ чиј договор е склучен на 12 март 2010 година и апликација за кредит „втора фаза – Rehabilitation of health provider institutions“ чиј договор е склучен на 06 август 2015 година)“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-739 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-739 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-1 до Министерството за здравство, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копија од апликациите за кредит за реконструкција на ЈЗУ во РМ доставена до Банката за развој на Советот на Европа (апликација за кредит „прва фаза – Rehabilitation of health provider institutions“ чиј договор е склучен на 12 март 2010 година и апликација за кредит „втора фаза – Rehabilitation of health provider institutions“ чиј договор е склучен на 06 август 2015 година)“.

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од буџетската сметка на заеми каде е евидентиран приливот од Банката за развој на Советот на Европа за реализација на првата фаза од договорот за кредит наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ ( приливи по договор за кредит „Rehabilitation of health provider institutions“ склучен на 12 март 2010 година)“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-740 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-740 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-2 до Министерството за здравство, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копија од буџетската сметка на заеми каде е евидентиран приливот од Банката за развој на Советот на Европа за реализација на првата фаза од договорот за кредит наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ ( приливи по договор за кредит „Rehabilitation of health provider institutions“ склучен на 12 март 2010 година)“.

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од буџетската сметка на заеми каде е евидентиран приливот од Банката за развој на Советот на Европа за реализација на втората фаза од договорот за кредит наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ (приливи по договор за кредит „Rehabilitation of health provider institutions“ склучен на 06 август 2015 година)“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-741 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-740 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-3 до Министерството за здравство, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копија од буџетската сметка на заеми каде е евидентиран приливот од Банката за развој на Советот на Европа за реализација на втората фаза од договорот за кредит наменет за реконструкција на ЈЗУ во РМ (приливи по договор за кредит „Rehabilitation of health provider institutions“ склучен на 06 август 2015 година)“.

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2015), на седницата одржана на 26 декември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Жалбата изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Доставете ни копија од извештајот кој РМ го има доставено до Банката за развој на Советот на Европа со кој се потврдува реализацијата на 90% од средствата добиени со првата транша од кредитот „Rehabilitation of health provider institutions“ чиј договор е склучен на 12 март 2010 година, кој е пак услов за барање на средствата за започнување со втората фаза од проектот“, СЕ УВАЖУВА.

 1. СЕ НАЛОЖУВА Министерството за здравство да постапи по Барањето на барателот Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 2. Имателот на информации, Министерството за здравство, е должен да постапи по ова Решение во рок од 7 дена по приемот на истото.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-742 од 25.12.2017 година, изјавена од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесена преку полномошник Д.А. од Скопје, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ И МУ НАЛОЖИ на првостепениот орган да постапи по Барањето на барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имајќи го во предвид член 20 од Законот, во рок од 7 дена од денот на приемот на Решението.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-740 на 25.12.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје на 14.11.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-2462/17-4 до Министерството за здравство, заведено во Министерството на 15.11.2017 година, со кое ја побарало следната информација:

„Доставете ни копија од извештајот кој РМ го има доставено до Банката за развој на Советот на Европа со кој се потврдува реализацијата на 90% од средствата добиени со првата транша од кредитот „Rehabilitation of health provider institutions“ чиј договор е склучен на 12 март 2010 година, кој е пак услов за барање на средствата за започнување со втората фаза од проектот“.

Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за здравство не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето и не донело управен акт согласно горенаведениот Закон.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.