ДОНЕСЕНИ 10 РЕШЕНИЈА И 4 ЗАКЛУЧОЦИ

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на 184-та седница одржана на 19 септември 2017 година, донесе 10 решенија и 4 заклучоци.

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 19 септември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВА и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-436 на 23.08.2017 година, изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација на 11.07.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Аеродром, заведено во општината под бр.03-29/1 со кое побарал по пошта или е-маил да му се достави фотокопија или електронски запис од следната информација:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Општина Аеродром, како што е наведено во Жалбата до барателот по е-маил доставила Одговор, во кој покрај другото е наведено дека: „…Општината не води евиденција за вкупната вредност на договори за јавни набавки, а во врска со нашето прашање под реден број 8 – Вкупна вредност на доделени јавни набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година…“.

Со овој одговор, како што е наведено во Жалбата „имателот на информацијата не одговара воопшто на прашање број 8 од барањето на Институтот за стратешки истражувања и едукација. Имено, Општина Аеродром и покрај тоа што е имател на информацијата, тврди дека не поседува евиденција за збирна бројка а во врска со содржината на прашањето со реден број 8“.

Незадоволен од наведениот Одговор, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-436 од 25.08.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Аеродром и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 15.09.2017 година, Општина Аеродром до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-5418/2 од 05.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-436. Во одговорот е наведено: „…Општина Аеродром навистина не располага со информацијата во бараната форма, но не и дека истата не е доставена. Во одговорот заведен под број 03-4582/8 од 08.08.2017 година, доставени се податоци за Службените гласници на Општина Аеродром во кои се објавени сите јавни набавки по години, а согласно годишните планови за јавни набавки, додека пак бараната вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавни набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година се добива со собирање на вредностите дадени во Плановите за јавни набавки. Исто така посочуваме дека согласно Законот за јавни набавки, одделението за јавни набавки нема обврска да води евиденција за вкупната вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки по години…“

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Аеродром не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставила бараните информации во целост до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, односно не ја доставила бараната информација под реден број 8 во бараната форма.

Во конкретниот случај, како што се тврди во Одговор на жалба бр.03-5418/2 од 05.09.2017 година, доколку „…Општина Аеродром навистина не располага со информацијата во бараната форма“, должна е да постапи согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, според кој „ако барањето се однесува на информација со која не располага имателот, или ако бараната информација веќе е објавена во согласност со членовите 18 и 23 од овој закон, имателот на информацијата со Заклучок ќе ја прекине постапката“.

Доколку Општина Аеродром како што наведува во одговорот смета дека бараната информација се содржи во Службените гласници на Општина Аеродром во кои се објавени сите јавни набавки по години, а согласно годишните планови за јавни набавки, Службените гласници да ги достави до барателот.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Град Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 19 септември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Град Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Град Скопје на барателот да му ги достави бараните информации наведени под реден број 6. „Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година“ и реден број 8. „Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-437 на 23.08.2017 година, изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Град Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Град Скопје на барателот да му ги достави бараните информации наведени под реден број 6. „Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година“ и реден број 8. „Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација на 11.07.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Град Скопје, заведено во општината под бр.03-28/1 со кое побарал по пошта или е-маил да му се достави фотокопија или електронски запис од следната информација:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Град Скопје, како што е наведено во Жалбата на 22.08.2017 година до барателот по е-маил доставил Одговор, во кој покрај другото навел дека: „…информациите по бараното прашање по реден број 8 е достапно на електронскиот систем за јавни набавки www.e-nabavki.gov.mk. Исто така одговорено е делумно на точка 6 од Барањето, т.е. не за секоја година одделно согласно Барањето туку како за вкупна збирна состојба заклучно со 1.8.2017 година…Согласно Законот имател на информацијата поврзана со прашањето со реден број 8 кое гласи „Вкупна вредност на доделени јавни набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ е Градот Скопје, а не Бирото за јавни набавки. Оттука, бидејќи на барањето за слободен пристап за информации од јавен карактер во делот на точка 8 од Град Скопје не е доставен одговор на начин предвиден со Закон сметаме дека оваа информација од јавен карактер не е доставена до подносителот на барањето за информации од јавен карактер и истата бараме да биде доставена професионално и целосно согласно позитивните прописи…“.

Незадоволен од наведениот Одговор, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-437 од 25.08.2017 година, ја препрати Жалбата до Град Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 12.09.2017 година, Град Скопје до Комисијата достави Одговор на жалба бр. 21-5179/2, заведен во Комисијата под бр. 08-437. Во прилог на Одговорот на жалба го достави Одговорот пратен до барателот бр. 21-5179/2 од 11.09.2017 година, во кој е наведено: „…Во врска со горенаведените барања и тоа точка 8 од барањето поднесено од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација, Ве известуваме дека бараните податоци се јавно достапни преку електронски систем за јавни набавки –ЕСЈН, www.e-nabavki.gov.mk во делот на Известувања…“. Во однос на барањето по точка 6. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година, видно од наведениот одговор, имателите одговориле за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Град Скопје не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставил бараните информации во целост до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Комисијата укажува по однос на точка 8. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година, имателот да ја достави бараната информација на начин и форма наведени во Барањето, додека по однос на точка 6. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година, да се одговори во целост на начин и форма наведени во Барањето, односно до барателот да ги достави и податоците за 2017 година.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Бутел, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 19 септември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Бутел, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општина Бутел на барателот да му ги достави бараните информации наведени под реден број 5. „Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година“, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-438 на 23.08.2017 година, изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Бутел, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Бутел на барателот да му ги достави бараните информации наведени под реден број 5. „Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година“, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација на 11.07.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Бутел, заведено во општината под бр.03-30/1 со кое побарал по пошта или е-маил да му се достави фотокопија или електронски запис од следната информација:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Општина Бутел, како што се наведува во Жалбата на 15.08.2017 година до барателот доставила одговор во кој: „…делумно е одговорена точка 5 од барањето и точката 8 од истото барање не е одогворенана начин предвиден со позитивните прописи. На точка 5 од барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер не е одговорено за 2016 и 2017 година во однос на број на вработени согласно со Закон за работни односи, што претставува број на вработени  во редовен работен однос на неопределено време. На барањето за информации од јавен карактер точка 8 е наведено дека информацијата е достапна на интернет страницата на Бирото за јавни набавки“.

Незадоволен од наведениот Одговор, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-438 од 25.08.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Бутел и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.09.2017 година, Општина Бутел до Комисијата достави Одговор на жалба бр.12-838/4 од 11.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-438. Во Одговорот е наведено: „…Соодветните одделенија на општина Бутел постапија согласно Вашите барања и Ви го доставуваме одговорот  и бараните документи во врска со точките 5 и 8 од барањето за пристап до информации од јавен карактер од барателот на информацијата ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација…“.

На 18.09.2017 година, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација по е-маил ја извести Комисијата дека по точка 8 од нивното Барање е доставен задоволителен одговор од страна на општина Бутел, но не е доставен одговор по точка 5 од Барањето за 2016 и 2017 година.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Бутел не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставила бараните информации во целост до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, односно на бараната информација под реден број 5 е делумно одговорено.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Зелениково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 19 септември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Зелениково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општина Зелениково на барателот да му ги достави бараните информации наведени под реден број 8. „Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ и реден број 14. „Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-439 на 23.08.2017 година, изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Зелениково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Зелениково на барателот да му ги достави бараните информации наведени под реден број 8. „Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ и реден број 14. „Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација на 11.07.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Зелениково, заведено во општината под бр.03-40/2 со кое побарал по пошта или е-маил да му се достави фотокопија или електронски запис од следната информација:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Општина Зелениково, како што е наведено во Жалбата на 16.08.2017 година по е-маил до барателот доставила Одговор во кој навела дека: „…Општината не може да одговори на прашање под реден број 8 – Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година и прашање под реден број 14 – Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година бидејќи одговорното лице е на годишен одмор. Со овој одговор имателот на информацијата само делумно одговорил по барањето на барателот, односно не одговорил на две прашања. Имено, имателот на информацијата одбива да ги достави одговорите поради годишен одмор на лицето одговорно за тоа…“.

Незадоволен од наведениот Одговор, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-439 од 25.08.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Зелениково и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Општина Зелениково не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Зелениково не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставила бараните информации во целост до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Сарај, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 19 септември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Сарај, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општина Сарај на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-440 на 23.08.2017 година, изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација против Општина Сарај, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Сарај на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација на 11.07.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Сарај, заведено во општината под бр.03-35/2 со кое побарал по пошта или е-маил да му се достави фотокопија или електронски запис од следната информација:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Општина Сарај, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-440 од 25.08.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Сарај и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Општина Сарај не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Сарај не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставила бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д.,Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., поднесена против Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 19 септември  2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д, Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М., и С.В., поднесена против Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Бараме од Генералниот секретаријат да ни достави информации за тоа колку нови вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа) се остварени во период од 01.06.2017 година до денес во кабинетот на претседателот на Владата З.З., во кабинетот на заменик претседателот на Владата К.А., во кабинетот на генералниот секретар Д.Р., во кабинетот на министерот Р.П., кабинетот на министерот Е.А., кабинетот на министерот А.Ќ., во кабинетот на министерот С.И., во кабинетот на министерот З.Ш., во кабинетот на министерот З.А. и во кабинетот на министерот Р.М.. Дополнително, бараме да се обезбедат информации за тоа на кои лица и по кој основ се остварени новите вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа)“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Владата на Република Македонија – Генерален секретаријат на барателот да му ги достави бараните информации во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-458 на 04.09.2017 година, изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., поднесена против Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Владата на Република Македонија – Генерален секретаријат на барателот да му ги достави бараните информации во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, групата пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., на 25.07.2017 година, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Владата на Република Македонија – Генерален секретаријат, со кое побарале, пo пошта да им се достави препис или фотокопија од следните информации:

„Бараме од Генералниот секретаријат да ни достави информации за тоа колку нови вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа) се остварени во период од 01.06.2017 година до денес во кабинетот на претседателот на Владата З.З., во кабинетот на заменик претседателот на Владата К.А., во кабинетот на генералниот секретар Д.Р., во кабинетот на министерот Р.П., кабинетот на министерот Е.А., кабинетот на министерот А.Ќ., во кабинетот на министерот С.Иб., во кабинетот на министерот З.Ш., во кабинетот на министерот З.А. и во кабинетот на министерот Р.М.. Дополнително, бараме да се обезбедат информации за тоа на кои лица и по кој основ се остварени новите вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа)“.

Владата на Република Македонија – Генерален секретаријат, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-458 од 05.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Владата на Република Македонија – Генерален секретаријат и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Владата на Република Македонија – Генерален секретаријат не одговори ниту на Дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Владата на Република Македонија – Генерален секретаријат не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставила бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ни на Дописот на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 19 септември  2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Бараме од Министерството за животна средина и просторно планирање да ни достави информации за тоа колку нови вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа) се остварени во период од 01.06.2017 година до денес во рамките на ова министерство. Дополнително, бараме да се обезбедат информации за тоа на кои лица и по кој основ се остварени новите вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа)“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за животна средина и просторно планирање на барателот да му ги достави бараните информации во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-460 на 04.09.2017 година, изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за животна средина и просторно планирање на барателот да му ги достави бараните информации во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, групата пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., на 25.07.2017 година, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за животна средина и просторно планирање, со кое побарале, пo пошта да им се достави препис или фотокопија од следните информации:

„Бараме од Министерството за животна средина и просторно планирање да ни достави информации за тоа колку нови вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа) се остварени во период од 01.06.2017 година до денес во рамките на ова министерство. Дополнително, бараме да се обезбедат информации за тоа на кои лица и по кој основ се остварени новите вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа)“.

Министерството за животна средина и просторно планирање, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-460 од 05.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за животна средина и просторно планирање и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за животна средина и просторно планирање не одговори ниту на Дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за животна средина и просторно планирање не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставила бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ни на Дописот на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д.,Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., поднесена против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 19 септември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., поднесена против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Бараме од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ни достави информации за тоа колку нови вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа) се остварени во период од 01.06.2017 година до денес во рамките на ова министерство. Дополнително, бараме да се обезбедат информации за тоа на кои лица и по кој основ се остварени новите вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа)“, СЕ ОДБИВА.

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-459 на 04.09.2017 година, изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., поднесена против Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер,  и ја ОДБИ како неоснована.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, групата пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., на 25.07.2017 година, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кое побарале, пo пошта да им се достави препис или фотокопија од следните информации:

„Бараме од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ни достави информации за тоа колку нови вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа) се остварени во период од 01.06.2017 година до денес во рамките на ова министерство. Дополнително, бараме да се обезбедат информации за тоа на кои лица и по кој основ се остварени новите вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа)“.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-459 од 05.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 15.09.2017 година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство до Комисијата достави допис „Произнесување по жалба“ бр.02-5218/5 од 14.09.2017 година, заведено во Комисијата под бр. 08-459. Во Произнесувањето е наведено дека: „…Во поднесената жалба жалителите наведуваат дека министерството во законски определениот рок не им овозможило пристап до информациите кои ги бараат со предметното барање. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Ве известува дека по однос на предметното барање се произнесе со допис бр.02-5218/3 од 16.08.2017 година и истиот на ден 17.08.2017 година е испратен по пошта до Собрание на Република Македонија ул.11 Октомври бр.10 Скопје (за пратениците Д.Д. и други), за што како доказ ви се доставува извадок од поштенската книга од која може да се види дека на наведениот датум одговорот на барање бр.02-5218/3 од 16.08.2017 година е предаден во пошта за доставување до барателите. Во меѓувреме од наша страна е побарано од поштата да изготви побарувачен лист за одговорот на барање бр.02-5218/3 од 16.08.2017 година по што од страна на поштата е постапено и доставено ни е решение на побарувачниот лист во кој поштата наведува дека побаруваната пратка е врачена на барателите на ден 21.08.2017 година…“.

Во прилог, Министерството достави Одговор на барање бр.02-5218/3 од 16.08.2017 година, Извадок од приемна книга на Министерството од 17.08.2017 година и Решение за побарувачниот лист изготвен од пошта.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и во законски предвидениот рок доставила одговор по Барањето.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од А.К. од Куманово, поднесена против Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ Филолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016 година), а во врска со член 109 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ“ бр.124/2015), на седницата одржана на 19 септември  2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од А.К. од Куманово, поднесена против Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ Филолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016 година), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-465 на 05.09.2017 година, изјавена од  А.К. од Куманово, поднесена против Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ Филолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер И ЈА ОТФРЛИ како недопуштена. 

Комисијата по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот го констатира следното:

Во Жалбата е наведено следното: „Во прилог на пораката е моето барање како „Baranje na informacija od javen karakter.pdf“ по информации на Комисијата од втор степен во уреден прием за информациите приложени како „Objaveni informacii za imatel od Ustav.pdf# и „Objaveni informacii za imatel od ustav I zakon.pdf“ до мое право на жалбен поднесок од автономно постапено за Скопје и увиден допис за немателот-имател како декан на Филолошкиот факултет (информација која веќе е посредувана со свој бр. Доставата од денес.)“.

Комисијата, со допис “Барање за дополнително појаснување и уредување на Жалба“ бр.08-465 од 14.09.2017 година, побара од  А.К. од Куманово  да постапи согласно член 39 од Законот за општата управна постапка да ја дополни Жалбата поради тоа што истата е нејасна и непрецизна и не може да постапи по истата и согласно  член 38 од Законот за општата управна постапка.

А.К. од Куманово, на 15.09.2017 година,  достави е-маил до Комисијата кој исто така е нејасен и неразбирлив. Во е-маилот е наведено: “…Во поднесокот до именуван имател од применет закон како УКИМ сте ми се обратиле за Жалба при информации коишто како имател во службен прием сте ги создале за Р.М од неточност на објавите како Комисија за нејзин слободен пристап…При пресуда на Трубуналот во Хаг, сте повеле за електронски потпис од ЗОУП на Р. М…Во прописот при обврска за Ваше посредување на точна информација во објавите и жалбено национално единство…“

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека А.К. од Куманово во врска со поднесената Жалба постапил по Барањето на Комисијата за дополнително појаснување и уредување на Жалбата но повторно истата е  нејасна и неразбирлива и поради тоа ја отфрли како недопуштена.

Поради наведеното, а согласно член 109 од Законот за општа управна постапка, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., поднесена против Министерството за транспорт и врски, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 19 септември 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Жалбата изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., поднесена против Министерството за транспорт и врски, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Бараме од Министерството за транспорт и врски да ни достави информации за тоа колку нови вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа) се остварени во период од 01.06.2017 година до денес во рамките на ова министерство. Дополнително, бараме да се обезбедат информации за тоа на кои лица и по кој основ се остварени новите вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа)“,СЕ ОДБИВА.

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-461 на 04.09.2017 година, изјавена од група пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., поднесена против Министерството за транспорт и врски, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер,  и ја ОДБИ како неоснована.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, групата пратеници од Собранието на Република Македонија – Д.Д., Д.С., А.М., З.И., Д.С., И.И., К.М., Љ.Д., Ж.П., Л.З., П.М. и С.В., на 25.07.2017 година, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за транспорт и врски, со кое побарале, пo пошта да им се достави препис или фотокопија од следните информации:

„Бараме од Министерството затранспорт и врски да ни достави информации за тоа колку нови вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа) се остварени во период од 01.06.2017 година до денес во рамките на ова министерство. Дополнително, бараме да се обезбедат информации за тоа на кои лица и по кој основ се остварени новите вработувања (на определен и неопределен период, работен однос врз основа на договор за дело и/или авторски договори или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа)“.

Министерството за транспорт и врски, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата со допис бр.08-461 од 05.09.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за транспорт и врски во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 18.09.2017 година, Министерството за транспорт и врски до Комисијата достави допис „Произнесување по жалба и доставување списи“ бр.02-8420/2 од 13.09.2017 година, заведено во Комисијата под бр. 08-461. Во Произнесувањето е наведено :

„Во врска со Вашиот допис со кој ни доставувате жалба бр.08-461 од 05.09.2017 г. поднесена од група пратеници од Собранието на Република Македонија поради недоставување на одговор во законски предвидениот рок на Барањето за пристап до информации од јавен карактер бр.02-7119 од 26.07.2017 г. со кое ја бара информацијата “Колку нови вработубања…“ Ве известуваме дека Министерството за транспорт и врски одговори на барањето на барателот и ја достави бараната информација“.

Во прилог,Министерството достави Копија од Барањето за пристап до информации од јавен карактер бр.02-7119 од 26.07.2017 година, Одговор на барање бр. 02-7119/2 од 28.07.2017 г. и доказ за приемот на Одговорот од 28.07.2017 година.(Повратница за примена пратка од 28.07.2017 година потпишана од лице од Собранието)

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за транспорт и врски постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и во законски предвидениот рок доставила одговор по Барањето. Барањето е поднесено на 26.07.2017 година а Министерството одговорило на 28.07.2017 година што може да се утврди од доставената повратница.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација, против Општина Петровец, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 19 септември 2017 година, го донесе следниот

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

                                                                                                    

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација, против Општина Петровец, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-446 на 24.08.2017 година, изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација, против Општина Петровец, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација на 11.07.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Петровец, заведено во општината под бр.03-42/2 со кое побарал по пошта или е-маил да му се достави фотокопија или електронски запис од следната информација:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Општина Петровец како што е наведено во Жалбата до барателот по е-маил доставила Одговор, со кој не е одговорено на точка 5 од Барањето за пристап до информации од јавен карактер, број на вработени во Општината по години за 2013,2014, 2015 2016 и 2017 година и делумно е одговорено на бараната информација од јавен карактер под точка 8, односно не е доставена информација за 2013 година.

Незадоволен од наведениот Одговор, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-446 од 25.08.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Петровец и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.09.2017 година Оштина Петровец до Комисијата достави допис „Доставување на одговор на жалбата“ бр.12-646/4 од 05.09.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-446.

На 12.09.2017 година Комисијата по е-маил го препрати Одговорот од Општина Петровец до барателот ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје.

На 13.09.2017 година ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека е одговорено по нивните забелешки од страна на Општина Петровец и ја повлекува Жалбата изјавена против Општина  Петровец.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Петровец постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација, против Општина Центар, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 19 септември 2017 година, го донесе следниот

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

                                                                                                    

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација, против Општина Центар, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-447 на 24.08.2017 година, изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација, против Општина Центар, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација на 11.07.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-36/1 до Општина Центар, со кое побарал по пошта или е-маил да му се достави фотокопија или електронски запис од следната информација:

„1. Вредноста на буџетот на општината (основен) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.

 1. Вредноста на буџетот на општината (консолидиран) за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 2. Вредноста на остварен буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 3. Вредноста на реализиран буџет согласно завршната сметка за основен и консолидиран буџет за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 4. Број на вработени во општината согласно со Законот за работни односи за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 5. Број на ангажирани лица со договор за привремено вработување во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 6. Број на ангажирани лица со договор за дело во општината за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 7. Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 8. Број на склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 9. Називи на субјекти со кои се склучени договори за јавно-приватно партнерство со општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 10. Висина на финансиски средства планирани во буџетот на општината за невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 11. Висина на финансиски средства доделени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 12. Висина на финансиски средства исплатени на невладини организации во 2013, 2014, 2015 и 2016 година (цела буџетска линија 463).
 13. Број на издадени Б интегрирани еколошки дозволи за индустриски капацитет во општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Општина Центар, како што се наведува во Жалбата до барателот по е-маил доставила „…делумен одговор на нашето прашање под реден број 8 – Вкупна вредност на јавните набавки за сите видови на постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки на општината за 2013, 2014, 2015 и 2016 година, како дел од нашето барање за слободен пристап до информации од јавен карактер. Со овој одговор Имателот на информацијата одговара непрецизно на барањето доставено до него. Имено, доставените податоци во exsel форма не се распределени по години, согласно начинот на кој е побарана информацијата. Со ваквото постапување на имателот на информацијата, врши неовозможување на пристап до информации кои на барателот му се потребни поради истражување што го спроведува барателот Институтот за стратешки истражувања и едукација…“.

Незадоволен од наведениот Одговор, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-447 од 25.08.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Центар и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 07.09.2017 година ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека ги добил дополнителните информации од Општина Центар и ја повлекува Жалбата изјавена против Општина  Центар.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина  Центар постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во Здружението, против Општина Бутел, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 19 септември 2017 година, го донесе следниот

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

                                                                                                    

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во Здружението, против Општина Бутел, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молиме за постапката за јавна набавка на печатење на материјали број 16/2017 да ни ги доставите:

 • Дали е спроведено истражување на пазарот и по кој основ или е побарана согласност/и од Советот за јавни набавки
 • извештајот за спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка
 • одлуката за избор на најповолна понуда или поништување на постапката која одговорното лице ја донесе во врска со постапката
 • извештај од спроведената е-аукција“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-453 на 31.08.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во Здружението, против Општина Бутел, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје на 05.07.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-913/1 до Општината Бутел, со кое побарало по пошта или е-маил фотокопија од следните информации:

„Ве молиме за постапката за јавна набавка на печатење на материјали број 16/2017 да ни ги доставите:

 • Дали е спроведено истражување на пазарот и по кој основ или е побарана согласност/и од Советот за јавни набавки
 • извештајот за спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка
 • одлуката за избор на најповолна понуда или поништување на постапката која одговорното лице ја донесе во врска со постапката
 • извештај од спроведената е-аукција“.

На 17.08.2017 година, Општината Бутел до Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје доставила Одговор бр.12-824/2 од 14.08.2017 година, заведен во Здружението под бр.0302-913/2.

Незадоволно од наведениот Одговор, поради тоа што, како што се наведува во Жалбата „…имателот на информацијата не ги доставил бараните документи…“, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-453 од 21.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Бутел и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.09.2017 година Општина Бутел до Комисијата достави Одговор на жалба бр.09-824/4 од 07.09.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-453. Во прилог ги достави бараните информации.

На 18.09.2017 година Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина  Бутел.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Бутел постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација, против Фондот за здравствено осигурување на Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 19 септември 2017 година, го донесе следниот

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

                                                                                                    

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација, против Фондот за здравствено осигурување на Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Број и пол на здравствени осигуреници за 2016 година за подрачна единица Скопје“,  поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-442 на 23.08.2017 година, изјавена од ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, поднесена преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација, против Фондот за здравствено осигурување на Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје, преку полномошник д-р М.Д., претседател на Институтот за стратешки истражувања и едукација на 11.07.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-50/2 до Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со кое побарал по пошта или е-маил да му се достави фотокопија или електронски запис од следната информација:

„Број и пол на здравствени осигуреници за 2016 година за подрачна единица Скопје“

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-442 од 25.08.2017 година, ја препрати Жалбата до Фондот за здравствено осигурување на Македонија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 13.09.2017 година Фондот за здравствено осигурување на Македонија  до Комисијата достави Допис “Известување во врска со поднесената жалба“ бр.03-12352/2 од 11.09.2017 година. Во Дописот е наведено: “Фондот за здравствено осигурување на Македонија постапи по поднесената жалба која беше доставена со Ваш допис од 25.08.2017 година и до Институтот за стратешки истражувања и едукација од Скопје ја достави бараната информација од јавен карактер“. Во прилог го достави дописот “Доставување на барана информација од јавен карактер до Институтот за стратешки истражувања и едукација Скопје“ бр.03-12352 од 11.09.2017 година, доставен до барателот.

На 15.09.2017 година ИСИЕ Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека му е одговорено по барањето и ја повлекува Жалбата изјавена против Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Фондот за здравствено осигурување на Македонија постапил по Барањето и до барателот ја доставил бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.