ДОНЕСЕНИ 20 РЕШЕНИЈА И 23 ЗАКЛУЧОЦИ
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на 180 -та седница одржана на 16 август 2017 година, донесе 20 решенија и 23 заклучоци.
* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општината Зелениково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Зелениково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општина Зелениково на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-399 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Зелениково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Зелениково на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година до Општина Зелениково поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер по е-маил, со кое побарал да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“
Општина Зелениково, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-399 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општината Зелениково и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општината Зелениково не одговори на дописот од Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Зелениково не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставила бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на барањето од Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Дебрца, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Дебрца, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општината Дебрца на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-396 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Дебрца, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Дебрца на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година до Општина Дебрца поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер по е-маил, со кое побарал да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“
Општина Дебрца, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-396 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Дебрца и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Дебрца не одговори на дописот од Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Дебрца не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставила бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на барањето од Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Студеничани, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Студеничани, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни?“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општина Студеничани на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-335 на 10.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Студеничани, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Студеничани на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 23.05.2017 година, на имеил адреса поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Студеничани, со кое ја побарал следната информација:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни?“
Општина Студеничани, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-335 од 12.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Студеничани и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Студеничани не одговори на дописот на Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Студеничани не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставила бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општината Врапчиште, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Врапчиште, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општина Врапчиште на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-390 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општината Врапчиште, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Врапчиште на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година до Општина Врапчиште поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер по е-маил, со кое побарал да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“
Општина Врапчиште, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-390 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Врапчиште и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Врапчиште не одговори на дописот од Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Врапчиште не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставила бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на барањето од Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општината Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општина Охрид на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-378 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општината Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Охрид на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година, по е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Охрид, со кое ги побарал следните информации:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“.
Општина Охрид, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-378 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Охрид и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Охрид не одговори на дописот од Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Охрид не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставила бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на барањето од Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Боговиње, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Боговиње, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни?“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општина Боговиње на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-324 на 10.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Боговиње, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Боговиње на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 23.05.2017 година, по е- маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Боговиње, со кое ја побарал следната информација:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни?“
Општина Боговиње, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-324 од 11.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Боговиње и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Боговиње не одговори на дописот на Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Боговиње не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставила бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Дебар, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Дебар, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“, СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-392 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Дебар, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и ја ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното.
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година, по е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Дебар, со кое ги побарал следните информации:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“.
Општина Дебар, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-392 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Дебар и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 03.08.2017 година Општина Дебар до Комисијата достави Одговор на жалба доставена од Н.Р. од Скопје бр.08-526/2 од 03.08.2017 година а во Комисијата заведен под бр.08-392.
Во Одговорот на жалба е наведено: “Нашиот одговор во врска со барањата на г. Н.Р. до Општина Дебар кој го испратил на датум 06.06.2017 година е испратен на 14.06.2017 година.
Во прилог на Одговорот на жалба е доставена доставница до Н.Р. со датум и потпи на примачот на 19.06.2017 година.
На 04.08.2017 година Н.Р. по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Дебар бидејќи, како што наведува “задоволен сум од одговорот.“.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Дебар постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација во законски предвидениот рок за што како доказ ја достави доставницата до барателот.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Овa Решение е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Македонска Каменица, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Македонска Каменица, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“, СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-382 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Македонска Каменица, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ја ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година по е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Македонска Каменица, со кое побарал пристап до следните информации:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“
Општина Македонска Каменица, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-382 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Македонска Каменица и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Македонска Каменица не одговори на Дописот на Комисијата.
На 31.07.2017 година Н.Р. по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Македонска Каменица, бидејќи како што наведува: “Навремено ми бил испратен одговор од нивна страна и жалбата е поднесена по грешка.”
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Македонска Каменица постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и во законски предвидениот рок доставила одговор по Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Могила, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Могила, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“, СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-381 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Могила, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ја ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година по е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактердо Општина Могила, со кое побарал пристап до следните информации:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“
Општина Могила, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-381 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Могила и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 26.07.2017 година, Општина Могила по е-маил до Комисијата достави Одговор на жалба бр.23-470/4, во кој е наведено дека: „…Согласно член 21 од Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер беше доставен одговор пред истекот на законскиот рок од 30 дена. Одговорот на барањето е заведено на ден 22.06.2017 год. и истото е испратено истиот ден по меил…“.Истиот Одговор Комисијата го доби по пошта на 28.07.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-381.
На 26.07.2017 година Н.Р. по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Могила, бидејќи како што наведува: “Поради проблем до електронската коресподенција, меилот го немав видено до пред некој момент. Од општината сум добил одговор уште на 22-ри јуни”.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Могила постапиласогласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и во законски предвидениот рок доставила одговор по Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“, СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-365 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Македонски Брод, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ја ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година по е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактердо Општина Македонски Брод, со кое побарал пристап до следните информации:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“
Општина Македонски Брод, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-365 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Македонски Брод и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 28.07.2017 година, Општина Македонски Брод по е-маил до Комисијата достави допис „Достава на информација“ бр.15-438/2 од 03.07.2017 година насловен до Н.Р.Р.. Во прилог достави скенирана доставница, на која е видно дека барателот го примил дописот. Истиот допис Комисијата го доби по пошта на 31.07.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-365.
На 03.08.2017 година, барателот во телефонски разговор со службено лице на Комисијата потврди дека навреме добил одговор од Општина Македонски Брод и е задоволен од истиот.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Македонски Брод постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и во законски предвидениот рок доставила одговор по Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Студеничани, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Студеничани, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“, СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-370 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Студеничани, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, и ја ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година по е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактердо Општина Студеничани, со кое побарал пристап до следните информации:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“
Општина Студеничани, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-370 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Студеничани и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 31.07.2017 година Н.Р. по е-маил ја извести Комисијата дека: “Поради мој пропуст, по грешка имам пратено жалба за неодговор на барањето од страна на општина Студеничани. Ве известувам дека истата општина има одговорено на моето барање навремено”.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Студеничани постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и во законски предвидениот рок доставила одговор по Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Пласница, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), а во врска со член 109 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Пласница,по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“,СЕ ОТФРЛА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-377 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Пласница, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактери ја ОТФРЛИ како недопуштена.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година, преку е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Пласница, со кое ги побарал следните информации:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“.
Општина Пласница,како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-377 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Пласница и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 07.08.2017 година Општина Пласница до Комисијата достави Одговор на жалба бр.11-329/2 од 26.07.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-377.
Во Одговорот на жалба е наведено дека „…причина поради која немаме одговорено е тоа дека Општина Пласница нема примено никаков е-маил, ниту пак во архивата на Општина Пласница има заведено Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер од страна на лицето Н.Р….да достави Барање до архивата…ќе му биде одговорено во законскиот рок…досега немало ниту една жалба против Општина Пласница…за недоставување на информации…“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека барателот, односно жалителот Н.Р. од Скопје, не доставил доказ дека до Општина Пласница доставил електронско Барање за пристап до информации од јавен карактер на 06.06.2017 година, а на 21.07.2017 година до Комисијата доставил Жалба против Општина Пласница за нејзино непостапување по истото.
Согласно член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, право на правна заштита во согласност со овој Закон има барателот кој поднел Барање за пристап до информација на начин утврден во членот 12 став 1 од овој Закон.
Во конкретниот случај, барателот нема докази дека има поднесено Барање за пристап до информации од јавен карактер согласно член 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Поради погоре наведеното, а согласно член 109 од Законот за општата управна постапка, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Илинден, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016 година), а во врска со член 109 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Илинден, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016 година), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под бр.08-398 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Илинден, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.
Комисијата, по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година по е-маил поднел Барање за пристап до и нформации од јавен карактер до Општина Илинден, со кое побарал пристап до следните информации:
„1. Годишен план и програма за работа на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година?
3. Буџетите на Вашата општина за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“
Општината Илинден, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-398 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Илинден и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 26.07.2017 година Н.Р. по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Илинден, бидејќи како што наведува: “…барањето било испратено на погрешна адреса и не пристигнало до нивната служба па поради тоа не постапиле по истото.”
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот,
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Илинден не одговорила на Барањето за пристап до информации од јавен карактер од Н.Р., од причина што истото не го добила.
Согласно член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, право на правна заштита во согласност со овој закон има барателот кој поднел Барање за пристап до информација на начин утврден во членот 12 став 1 од овој закон.
Поради наведеното, а согласно член 109 од Законот за општа управна постапка, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.К. од Скопје, поднесена против Град Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Д.К. од Скопје, поднесена против Град Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Копија од актот потпишан помеѓу Град Скопје и МВР за преоѓање на противпожарната служба од МВР во надлежност на Град Скопје.“, СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-349 на 13.07.2017 година, изјавена од Д.К. од Скопје, поднесена против Град Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ја ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Д.К. од Скопје, на 07.06.2017 година до Град Скопје поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер, заведено во Град Скопје под бр.21-4291/2 со кое побарал по пошта да му се достави фотокопија од следната информација:
„Го барам актот (документот) за превземање работници со кој противпожарната служба премина од МВР под Град Скопје т.е. документ од октомври 2005.“
Градот Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-349 од 14.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Град Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 24.07.2017 година, Град Скопје до Комисијата достави Одговор на Жалба бр.21-5256/2 од 24.07.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-349. Во Одговорот, Град Скопје наведува: “Наводите во жалбата се неосновани, од причини што Град Скопје достави Одговор-по Барање за пристап до информации од јавен карактер. Одговорот е вратен поради неточна адреса на барателот.” Во прилог на Одговорот на жалбата, Град Скопје ги достави сите списи во врска со предметот, меѓу другото и фотокопија од Одговорот по барањето насловено до Д.К., заведено под бр.21-4291/2,3, со прилог фотокопија од бараната информација, заведена во Град Скопје под бр.08-1767/1 од 28.06.2005 година, фотокопија од плико адресирано до Д.К., заверено со потврда за прием во пошта на 10.07.2017 година и ознака за извршен обид за достава на 10.07.2017 година, како и повратница за достава на Одговорот бр.21-4291/1,2 адресирана до Д.К., без датум и потпис од примачот, односно без доказ за извршена уредна достава.
На 26.07.2017 година, Д.К. по е-маил ја извести Комисијата дека, Град Скопје по е-маил му испратил одговор на барањето од кој е задоволен и доказ за направен обид одговорот да се достави на неговата адреса.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Град Скопје постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и во законски предвидениот рок го испратил одговорот на барањето по пат на препорачана пошта до Д.К..
Поради наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.К. од Скопје, поднесена против Град Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Д.К. од Скопје, поднесена против Град Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Висина на основната плата на градската администрација со IV степен с.с.“ СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-348 на 13.07.2017 година, изјавена од Д.К. од Скопје, поднесена против Град Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ја ОДБИ како неоснована.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Д.К. од Скопје, на 07.06.2017 година до Град Скопје поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер, заведено во Град Скопје под бр.21-4291/2 со кое побарал по пошта да му се достави фотокопија од следната информација:
„Висина на основната плата на градската администрација со IV степен с.с.“
Град Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-348 од 14.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Град Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 24.07.2017 година, Град Скопје до Комисијата достави Одговор на Жалба бр.21-5250/2 од 24.07.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-348. Во Одговорот, Град Скопје наведува: “Наводите во жалбата се неосновани, од причини што Град Скопје достави Одговор-по Барање за пристап до информации од јавен карактер. Одговорот е вратен поради неточна адреса на барателот.” Во прилог на Одговорот на жалбата, Град Скопје ги достави сите списи во врска со предметот, меѓу другото и фотокопија од Одговорот по барањето насловен до Д.К., заведен под бр.21-4291/1,2, со прилог фотокопија од бараната информација,заведена во Град Скопје под бр.10 на 11.07.2017 година, фотокопија од плико адресирано до Д.К., заверено со потврда за прием во пошта на 10.07.2017 година и ознака за извршен обид за достава на 10.07.2017 година, како и повратница за достава на Одговорот бр.21-4291/1,2 адресирана до Д.К., без датум и потпис од примачот, односно без доказ за извршена уредна достава.
На 26.07.2017 година, Д.К. по е-маил ја извести Комисијата дека, Град Скопје по е-маил му испратил одговор на барањето од кој е задоволен и доказ за направен обид одговорот да се достави на неговата адреса.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Град Скопје постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и во законски предвидениот рок го испратил одговорот на барањето по пат на препорачана пошта до Д.К..
Поради наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од О.Ч. од Скопје, поднесена против Државната комисија за спречување на корупцијата, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од О.Ч. од Скопје, поднесена против Државната комисија за спречување на корупцијата, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Да ми бидат доставени анкетни листови по завршувањето на функцијата на Претседателот на Владата на РМ и членовите на Владата во 2016 година, Обрасци за промена на имотната состојба на истите лица наведени во првото прашање, за периодот 2011-2016 година, Анкетни листови на членови на Владата и Претседателот на Владата на РМ по стапување на функција доставени по изборите во 2008, 2011, 2014 и 2016 година и Анкетни листови и обрасци за измени на имотна состојба на лицата: Љ.Т., Г.Т., В.М. и С.М. “, СЕ УВАЖУВА и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.
Решението на Државната комисија за спречување на корупцијата бр.03-4327/2 од 03.07.2017 година се поништува.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-351 на 18.07.2017 година, изјавена од О.Ч. од Скопје, поднесена против Државната комисија за спречување на корупцијата, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган. Решението на Државната комисија за спречување на корупцијата бр.03-4327/2 од 03.07.2017 година го поништи.
Комисијата, по разгледувањето на Жалбата и другите списи по предметот го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Одговорот на барање за пристап до информации од јавен карактер од Државната комисија за спречување на корупцијата од 07.07.2017 година, со кој со Решение бр.03-4327/2 од 03.07.2017 година е одбиен пристапот до следната информација:
„Да ми бидат доставени анкетни листови по завршувањето на функцијата на Претседателот на Владата на РМ и членовите на Владата во 2016 година, Обрасци за промена на имотната состојба на истите лица наведени во првото прашање, за периодот 2011-2016 година, Анкетни листови на членови на Владата и Претседателот на Владата на РМ по стапување на функција доставени по изборите во 2008, 2011, 2014 и 2016 година и Анкетни листови и обрасци за измени на имотна состојба на лицата: Љ.Т., Г.Т., В.М. и С.М. “.
Со Одговорот, односно со Решението, како што е наведено во Жалбата, Државната комисија за спречување на корупцијата „…моето барање го одбива во целост, со образложение дека во моментот кога сум ги побарал податоците лицата не извршувале никаква функција и дека информациите содржат лични податоци…дел од лицата за кои барам информации во моментов извршуваат јавна функција…анкетните листови кои ги барам беа јавно објавени на веб страната на Антикорупциската комисија и потоа повлечени. Според претседателот на Комисијата, тие се чуваат во архива, која според закон е достапна за граѓаните, но поради технички проблеми тие не можат да извршат увид“.
Незадоволен од добиениот Одговор на барање, односно од Решението бр.03-4327/2 од 03.07.2017 година, О.Ч. од Скопје поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-351 од 19.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Државната комисија за спречување на корупцијата и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 31.07.2017 година, Државната комисија за спречување на корупцијата до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-4327/4 од 27.07.2017 година, заведен во Комисијата под бр. 08-351. Во Одговорот на жалба е наведено дека „Државната комисија за спречување на корупцијата останува во целост на донесеното Решение и причините за решителните факти дадени во образложението на истото“.
Во прилог на Одговорот на жалба до Комисијата е доставена фотокопија од оспореното Решение бр.03-4327/2 од 03.07.2017 година, во чие Образложение е наведено дека „Бараните информации-документи содржат лични податоци кои се заштитени со закон. Откривањето, или на друг начин правење на достапни на ваквите податоци значи повреда на заштитата на личните податоци. По разгледување на резултатите од спроведениот тест на штетност…Државната комисија смета дека доколку бараните документи се достават до барателот, штетните последици врз интересот кој се заштитува се поголеми во однос на јавниот интерес“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Државната комисија за спречување на корупцијата не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на Државната комисија за спречување на корупцијата и укажува на следното:
Пред да го одбие пристапот до бараните информации, со образложение дека „бараните информации-документи содржат лични податоци кои се заштитени со закон“, треба да утврди дали бараните податоци се однесуваат на лица избрани и именувани функционери, дали дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Во конкретниот случај, доколку Државната комисија за спречување на корупцијата утврди дека бараните документи, или нивни дел, содржат информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од бараните документи, без притоа да се загрози нивната безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документите и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документите, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.
При повторното постапување по предметот, Државната комисија за спречување на корупцијата е должна да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.
Поради наведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од А.Т. од Скопје, поднесена против ЈП “Македонија пат”-Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од А.Т. од Скопје, поднесена против ЈП “Македонија пат”-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
“Ширина на патниот појас, поединечно од двете страни на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р-513-“Прилеп-Македонски Брод-Кичево” заведен во евиденциски лист бр.3 од состојба IX.1993 година?”, СЕ УВАЖУВА и се ЗАДОЛЖУВА ЈП “Македонија пат”-Скопје веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена, да го препрати Барањето до имателот кој располага со бараната информација, односно до Јавното претпријатие за државни патишта.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), ја разгледа Жалбата изјавена од А.Т. од Скопје, заведена во Комисијата под бр.08-305 од 04.07.2017 година, поднесена против ЈП “Македонија пат”-Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ ЈП “Македонија пат”-Скопје веднаш а најдоцна во рок од 3 дена да го препрати Барањето до имателот кој располага со бараната информација, односно Јавното претпријатие за државни патишта.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, А.Т. од Скопје на 13.03.2017 година по пошта поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до ЈП “Македонија пат”-Скопје, со кое побарала, по пошта да и се достави препис од информацијата:
„Скица од катастарот на патишта и мостови од регионалниот пат Р-1303 Прилеп-Македонски Брод, делница од железнички премин на пруга РП-504 до село Мажучиште, конкретно делницата од патот меѓу КП1871/1, 1872, 1871/2, 1871/3, 1873, 1874/1, 1874/2 од една страна и КП 431/2, 430 и 405 од друга страна, заверена со печат…“
ЈП “Македонија пат”-Скопје, во законски предвидениот рок на 13.05.2017 година до А.Т. ја доставила бараната информација со допис Известување бр.03-469/2 од 12.05.2017 година.
Како резултат на добиената информација се наметнала потреба од дополнителна информација и согласно член 24 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на 17.05.2017 година А.Т. од Скопје поднела ново Барање за пристап до информации од јавен карактер со кое побарала, да и се достави писмено известување од информацијата:
“Ширина на патниот појас, поединечно од двете страни на патот, од 6 километри и 900 метри до 7 километри и 100 метри од делница Р-513-“Прилеп-Македонски Брод-Кичево” заведен во евиденциски лист бр.3 од состојба IX.1993 година?”
ЈП “Македонија пат”-Скопје како што е наведено во Жалбата на Барањето за дополнителна информација не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено, и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-305 од 06.07.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈП “Македонија пат”-Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 14.07.2017 година, ЈП “Македонија пат”-Скопје до Комисијата достави допис бр.03-469/4 од 13.07.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-305. Во дописот ЈП “Македонија пат”-Скопје наведува: “…Ј.П. Македонија пат одговори на нејзиното барање согласно Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и во прилог Ви го праќаме нашиот одговор кон неа и кон Вас со прилог од одговорот со се скица да видите дека сме постапиле законски иако не го запазивме законскиот рок за дополнителното барање бидејќи поради технички причини не го поседуваме целосниот одговор за нејзиното барање. Исто така странката ја упативме да го побара целосниот одговор и во други институции.” Во прилог на дописот, ЈП “Македонија пат”-Скопје до Комисијата достави фотокопија од: Податоци за ширина, вид на коловозна конструкција ивичњи траки и издигнати ивичњаци, за број на патот Р-513, од Прилеп 0.000 (почеток на делница) до Кичево 63.910 (крај на делница); Предмер пресметка-Надградба и поправка на дотраен коловоз на пат Р1206 (Р402), заведено во ЈП “Македонија пат”-Скопје под бр.08-5/15 од 03.07.2017 година и Предмер пресметка – Приоритетна модернизација и делумна рехабилитација на пат Р2231 (408) Гостивар-Србиново, заведено во ЈП “Македонија пат”-Скопје под бр.08-5/16 од 03.07.2017 година.
На 20.07.2017 година, ЈП “Македонија пат”-Скопје до Комисијата го достави и Одговорот на барањето за дополнителна информација, заведен под бр.03-469/4 од 13.07.2017 година. Во прилог на истиот, ЈП “Македонија пат”-Скопје до Комисијата достави фотокопија од Потврда за прием на пратка (во пошта), адресирано до А.Т., за достава на допис бр.03-496/4, но не достави доказ за уредна достава, односно дека пратката е примена од барателот. Во Одговорот ЈП “Македонија пат”-Скопје наведува дека од документите што ги испратиле до А.Т. се гледа само ширина на коловозот, и “Ние во патниот катастар што го поседуваме немаме податок за ширина на патниот појас. Тој податок најверојатно го поседува Јавното претпријатие за државни патишта кaде би можеле да се обратите за одговор.”
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека ЈП “Македонија пат”-Скопје не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Имено, членот 18 став 1 од Законот за слободен пристап до информаци од јавен карактер гласи: “Ако имателот на информации што го примил барањето не располага со бараната информација веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на барањето, е должен да го препрати барањето до имателот на информации кој според содржината на барањето е имател на информацијата и за тоа ќе го извести барателот.” Согласно наведенот член, ЈП “Македонија пат”-Скопје, наместо да го известува барателот А.Т. каде да се обрати за да ја добие бараната информација, е должно да го препрати Барањето за пристап до информации до Јавното претпријатие за државни патишта и за тоа да ја извести А.Т., во законски предвидениот рок.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во Здружението, против Општина Старо Нагоричане, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Старо Нагоричане, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме за постапката за јавна набавка на Услуги од мобилна телефонија за 24 месеци број 1/2017 да ни ги доставите:
• Дали е спроведено истражување на пазарот и по кој основ или е побарана согласност/и од Советот за јавни набавки
• извештајот за спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка
• одлуката за избор на најповолна понуда или поништување на постапката која одговорното лице ја донесе во врска со постапката
• извештај од спроведената е-аукција.“, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општина Старо Нагоричане на барателот да му ги достави бараните информации во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-352 на 19.07.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Старо Нагоричане, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Старо Нагоричане на барателот да му ги достави бараните информации во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје на 05.07.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-931/1 од 05.07.2017 година до Општината Старо Нагоричане, со кое побарало пристап до следните информации:
„Ве молиме за постапката за јавна набавка на Услуги од мобилна телефонија за 24 месеци број 1/2017 да ни ги доставите:
• Дали е спроведено истражување на пазарот и по кој основ или е побарана согласност/и од Советот за јавни набавки
• извештајот за спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка
• одлуката за избор на најповолна понуда или поништување на постапката која одговорното лице ја донесе во врска со постапката
• извештај од спроведената е-аукција.“
На 18.07.2017 година, Општината Старо Нагоричане до Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје доставила Одговор бр.03-525/1 од 13.07.2017 година.
Незадоволно од наведениот Одговор, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје, поднесе Жалба до Комисијата. Во Жалбата, Здружението ЦГК наведува дека имателот на информацијата делумно одговорил по барањето и не ги доставил бараните документи: Извештај од спроведената постапка, Извештај од електронска аукција, Одлука за избор на најповолна понуда.
Комисијата, со допис бр.08-352 од 19.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Старо Нагоричане и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Старо Нагоричане на 31.07.2017 година до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.03-525/3 од 27.07.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-352. Во дописот Општината наведува: “Во однос на делот од Брањето за достава на Извештајот за спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка и Извештајот од спроведената е-аукција, Ве известуваме дека согласно член 142 став 8 од Законот за јавните набавки е утврдено дека: “Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка”, односно истите се достапни само на учесниците во постапката за јавна набавка и евентуално на органите на надзор.” Во прилог на Произнесувањето по жалба Општината Старо Нагоричане достави фотокопија од Одлука за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка по барање за прибирање на понуди бр.01/2017, бр.05-165/8 од 11.04.2017 година и Одговор бр.03-525/1 од 13.07.2017 година адресиран до Здружението ЦГК Скопје.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општината Старо Нагоричане не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.
Согласно член 10 став 1 алинеја 5 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, “Имателот на информации е должен да ја информира јавноста за: сите повици во постапката за јавните набавки и тендерската документација утврдени со закон.” Оттука произлегува дека бараните информаци: „извештајот за спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка, одлуката за избор на најповолна понуда или поништување на постапката која одговорното лице ја донесе во врска со постапката и извештај од спроведената е-аукција“ се информации од јавен карактер и Општината Старо Нагоричане е должна да ги достави до Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје на начин и во форма наведени во Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани “Фронт 21/42“ – Скопје, застапувано од извршниот директор И.С., поднесена против Општина Охрид, Одделение за туризам, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Жалбата изјавена од Здружението на граѓани “Фронт 21/42“ – Скопје, застапувано од извршниот директор И.С., поднесена против Општина Охрид, Одделение за туризам, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„- Копија од нацрт-Стратегијата за туристички развој на Охрид за период 2016-2020 година.
– Копија од одлуката за спроведување на стратегиска оценка на влијание врз животната средина на Стратегија за туристички развој на Охрид за период 2016-2020 година, заедно со обемот на СОВЖС.
– Копија од мислења од органите кои се засегнати од имплементацијата на стратегискиот документи.
– Копија од мислењето на Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со Стратегија за туристички развој на Охрид и Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за истиот.
Копија од Финалниот Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Стратегија за туристички развој на Охрид, по спроведени консултации со јавноста и ревидирање на истиот, заедно со Извештајот за консултации со јавноста“ СЕ УВАЖУВА и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-401 на 25.07.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани “Фронт 21/42“ – Скопје, застапувано од извршниот директор И.С., поднесена против Општина Охрид, Одделение за туризам, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје, на 13.06.2017 година до Општина Охрид, Одделение за туризам поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03/2017/2-54, со кое ги побарало следните информации:
„- Копија од нацрт-Стратегијата за туристички развој на Охрид за период 2016-2020 година.
-Копија од одлуката за спроведување на стратегиска оценка на влијание врз животната средина на Стратегија за туристички развој на Охрид за период 2016-2020 година, заедно со обемот на СОВЖС.
– Копија од мислења од органите кои се засегнати од имплементацијата на стратегискиот документи.
– Копија од мислењето на Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со Стратегија за туристички развој на Охрид и Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за истиот.
– Копија од Финалниот Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Стратегија за туристички развој на Охрид, по спроведени консултации со јавноста и ревидирање на истиот, заедно со Извештајот за консултации со јавноста“.
Општина Охрид, Одделение за туризам, како што е наведено во Жалбата, во врска со ова Барање до барателот доставила одговор – Информација заведена под бр.35-7806/2 од 19.07.2017 година. Во наведената Информација било потенцирано дека „Стратешкиот документ…е се уште во фаза на разработка на нацрт верзијата и акционите планови…По добивање на финалната нацрт верзија на стратегијата, Општина Охрид ќе го презентира финалниот документ на јавна расправа, по што ќе биде донесена финална верзија со вклучени забелешки од јавноста, која потоа со одлуката за спроведување на стратегиската оцена на влијание врз животната средина (СОВЖ), како и другите пропратни документи кои се дел од СОВЖ постапката, ќе биде доставена на усвојување од страна на Советот на Општина Охрид…“.
Незадолно од добиениот одговор, Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-401 од 25.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Охрид, Одделение за туризам и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Охрид, Одделение за туризам не одговори на Дописот на Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Охрид, Одделение за туризам не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Општина Охрид, пред да му одговори на барателот со Информација, со која го одбива пристапот до бараните информации со образложение дека истите се сеуште во постапка на подготвување, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Доколку Општина Охрид, Одделение за туризам смета дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, должна е да донесе Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, а не пристапот до истите да го одбие со Информација до барателот.
Пред да го одбие пристапот, имателот на информации е должен да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.
Доколку, пак, Општина Охрид утврди дека бараниот документот, или негов дел, содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.
Доколку Општината не располага со дел од бараните информации, а знае кој друг имател на информации создал, или располага со такви информации, должна била да постапи согласно член 18 од погоренаведениот Закон и веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на Барањето, да го препрати Барањето до имателот на информации кој според содржината на Барањето е имател на информацијата и за тоа да го извести барателот.
Во случај, пак, Општина Охрид согласно своите законски надлежности, не ја создало или не располага со бараната информација, а не знае кој друг имател на информации располага со истата, должно е да постапи согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, според кој „ако Барањето се однесува на информација со која не располага имателот, или ако бараната информација веќе е објавена во согласност со членовите 18 и 23 од овој закон, имателот на информацијата со Заклучок ќе ја прекине постапката“.
При повторното постапување по предметот, Општина Сопиште е должна да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Сопиште, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Сопиште по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-374 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Сопиште, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година, по е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Сопиште, со кое ги побарал следните информации:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“.
Општина Сопиште, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-374 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Сопиште и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 04.08.2017 година Н.Р. по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Сопиште.
На 11.08.2017 година Општина Сопиште до Комисијата достави Известување бр.26.1919/7 од 03.08.2017 година во кое е наведено:“..Ве известуваме дека на барањето на Н.Р. е позитивно одговорено“
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Сопиште постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Неготино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Неготино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-380 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Неготино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година, по е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Неготино, со кое ги побарал следните информации:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“.
Општина Неготино, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-380 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Неготино и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Неготино не одговори на дописот на Комисијата.
На 04.08.2017 година Н.Р. по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Неготино.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Неготино постапила по Барањето, а барателот ги добил бараните информации, но со посредство на Комисијата. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Кичево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, однесена против Општина Кичево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-388 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Кичево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година, по е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Кичево, со кое ги побарал следните информации:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“.
Општина Кичево, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-388 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Кичево и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Кичево не одговори на дописот на Комисијата.
На 04.08.2017 година Н.Р. по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Кичево бидејќи, како што наведува “задоволен сум од одговорот.“.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Кичево постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Желино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Желино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-400 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Желино, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година, по е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Желино, со кое ги побарал следните информации:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“.
Општина Желино, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-400 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Желино и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Желино не одговори на дописот на Комисијата.
На 04.08.2017 година Н.Р. по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Желино бидејќи, како што наведува “задоволен сум од одговорот.“
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Желино постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-384 на 21.07.2017 година, изјавена од Н.Р. од Скопје, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Н.Р. од Скопје, на 06.06.2017 година, по е-маил поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Куманово, со кое ги побарал следните информации:
„1. Годишен план и програма за работата на општината за следниве години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017та година?
2. Кои проекти и инвестиции се реализирани во општината во годините: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
3. Буџетите на Вашата општина за следните години: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017та година?
4. Колкав е моменталниот буџет со кој располага Вашата општина?“.
Општина Куманово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-384 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Куманово и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 04.08.2017 година Н.Р. по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Куманово бидејќи, како што наведува “задоволен сум од одговорот.“
На 07.08.2016 година Општина Куманово до Комисијата достави Одговор на жалба бр.30-4879/3 од 03.08.207 година а во Комисијата заведен под бр.08-384. Во Одговорот е наведено:“Ве известуваме дека до барателот е доставен одговор по електронски пат.“ Во прилог на Одговорот на жалба го достави одговорот до барателот доставен по електронски пат.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Куманово постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Ново Село, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Е.Ј. поднесена против Општина Ново Село, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни “, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-319 на 10.07.2017 година, изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Ново Село, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Е.Ј. од Скопје, на 23.05.2017 година до Општина Ново Село по е-меил поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер со кое побарала, по меил, да и биде доставена следната информација:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни “.
Општина Ново Село, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-319 од 12.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Ново Село и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Ново Село не одговори на барањето од Комисијата.
На 11.08.2017 година Е.Ј. од Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека ги добила бараните информации од Општина Ново Село и дека е задоволна од истите.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Ново Село постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-313 на 10.07.2017 година, изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Е.Ј. од Скопје, на 23.05.2017 година до Општина Прилеп поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер по е-маил, со кое побарала да и биде доставена фотокопија од следната информација:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни
Општина Прилеп, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-313 од 12.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Прилеп и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Прилеп не одговори на дописот од Комисијата.
На 11.08.2017 година Е.Ј. од Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека ги добила бараните информации од Општина Прилеп и дека е задоволна од истите.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Прилеп постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Дебрца, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016) на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Дебрца, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето..

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-321 на 10.07.2017 година, изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Дебрца, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Е.Ј. од Скопје, на 23.05.2017 година до Општина Дебрца поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер по е-маил, со кое побарала да и биде доставена фотокопија од следната информација:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни
Општина Дебрца, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-317 од 12.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Дебрца и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Дебрца на 04.08.2017 година до Комисијата достави Допис-Доставување на одговор по доставена жалба бр.03-1225/4 од 27.07.2017 година во кој е наведено:“ Ве известуваме дека со допис бр.03-1225/3 од 27.07.2017 година е постапено по барањето…“
На 11.08.2017 година Е.Ј. од Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека ги добила бараните информации од Општина Дебрца и дека е задоволна од истите.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Дебрца постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Дојран, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016 на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Дојран, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето..

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-321 на 10.07.2017 година, изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Дојран, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Е.Ј. од Скопје, на 23.05.2017 година до Општина Дојран поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер по е-маил, со кое побарала да и биде доставена фотокопија од следната информација:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни
Општина Дојран, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-321 од 12.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Дојран и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Дојран на 21.07.2017 година до Комисијата достави Допис-Одговор по доставување на жалба во функција на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.13-500/2 од 14.07.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-321.
Во прилог на Одговорот доставен е Одговор на барање за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.13-497/2 насловен до Е.Ј.
На 11.08.2017 година Е.Ј. од Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека ги добила бараните информации од Општина Дојран и дека е задоволна од истите.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Дојран постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Ранковце, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Е.Ј. поднесена против Општина Ранковце, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни “, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-316 на 10.07.2017 година, изјавена од Е.Ј. од Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Е.Ј. од Скопје, на 23.05.2017 година до Општина Ранковце по е-меил поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер со кое побарала, по меил, да и биде доставена следната информација:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни “.
Општина Ранковце, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-316 од 12.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Ранковце и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 21.07.2017 година Општина Ранковце до Комисијата достави Одговор на жалба бр.25-450/5 од 18.07.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-316, во кој е наведено дека: „…По разгледување на барањето на Записник бр.25-450/3 од 14.07.2017 година беше констатирано дека информациите што се бараат се од јавен карактер и истите да бидат доставени до барателот во бараната форма на е-маил, и истите и се доставени на е-маил, при што е постапено по поднесеното барање.“.
Во прилог на Жалбата доставени се сите списи во врска со предметот како и е-меил од кој се гледа дека бараните информации се доставени до барателот на 14.07.2017 година во 14.40 часот.
На 11.08.2017 година Е.Ј. од Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека ги добила бараните информации од Општина Ранковце и дека е задоволна од истите.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Ранковце постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Битола, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/15 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Е.Ј. поднесена против Општина Битола, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни “, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-322 на 10.07.2017 година, изјавена од Е.Ј. од Скопје, поднесена против Општина Битола, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Е.Ј. од Скопје, на 23.05.2017 година до Општина Битола, по е-маил, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое ги побарала следните информации:
„1. Кои мерки ги превзема општината за да го намали бројот на бездомни животни?
2. Дали општината има регистар на бездомни животни?
3. Со кои шинтерски служби општината има соработка?
4. Колку често се на терен шинтерските служби во општината?
5. Дали има општината стационар за бездомни животни?“.
Општина Битола, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-322 од 11.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Битола и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 21.07.2017 година Општина Битола до Комисијата достави Одговор бр.41-177/5 од 18.07.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-322.
Во Одговорот е наведено дека „…до пристигнувањето на оваа Жалба до Општина Битола не беше достасано Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер од Е.Ј. и заради тоа немаше испратено никаков одговор“.
На 11.08.2017 година Е.Ј. од Скопје по е-маил ја извести Комисијата дека ги добила бараните информации од Општина Битола и дека е задоволна од истите.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Битола постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од Договорите потпишани со здруженија и/или фондации кои користеле средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои сте располагале, одделно за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година. Исто така, барам да ми доставите фотокопии од доставените наративни и финансиски извештаи од корисниците (здруженијата и/или фондациите) на буџетските средства во врска со Договорите од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-344 на 12.07.2017 година, изјавена од Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за локален развој „Акција Плус“ – Ресен на 09.06.2017 година до Општина Охрид поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое ги побарало следните информации:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од Договорите потпишани со здруженија и/или фондации кои користеле средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои сте располагале, одделно за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година. Исто така, барам да ми доставите фотокопии од доставените наративни и финансиски извештаи од корисниците (здруженијата и/или фондациите) на буџетските средства во врска со Договорите од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“.
Општина Охрид, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-344 од 13.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Охрид и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 21.07.2017 година Општина Охрид, преку е-маил, до Комисијата, достави допис, заведен во Комисијата под бр.08-344, во кој е наведено дека: „…испративме Одговор до барателот. Во прилог ви го испраќаме писмото со кое се испратени бараните информации“. Во прилог на дописот до Комисијата е доставен скениран допис, насловен Информација бр.35-7500/2 од 18.07.2017 година, адресирана до Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, а со која се одговара на предметното барање за пристап до информации од јавен карактер..
На 10.08.2017 година, Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен до Комисијата достави е-маил со кој потврдува дека ги добило бараните информации.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Охрид постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од објавените повици (јавни повици или објави на друг начин спроведени) за доделување средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои средства сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-345 на 12.07.2017 година, изјавена од Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за локален развој „Акција Плус“ – Ресен на 09.06.2017 година до Општина Охрид поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое ги побарало следните информации:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од објавените повици (јавни повици или објави на друг начин спроведени) за доделување средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои средства сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година“.
Општина Охрид, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-345 од 12.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Охрид и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 21.07.2017 година Општина Охрид, преку е-маил, до Комисијата, достави допис, заведен во Комисијата под бр.08-345, во кој е наведено дека: „…испративме Одговор до барателот. Во прилог ви го испраќаме писмото со кое се испратени бараните информации“. Во прилог на дописот до Комисијата е доставен скениран допис, насловен Информација бр.35-7500/2 од 18.07.2017 година, адресирана до Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, а со која се одговара на предметното барање за пристап до информации од јавен карактер..
На 10.08.2017 година, Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен до Комисијата достави е-маил со кој потврдува дека ги добило бараните информации.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Охрид постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од Одлуките (актите) донесени од вашата институција за користење средства од страна на здруженија и фондации од вашата институција од буџетската ставка 463-“трансфери до невладини организации”, а со кои сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-346 на 12.07.2017 година, изјавена од Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, поднесена против Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението за локален развој „Акција Плус“ – Ресен на 09.06.2017 година до Општината Охрид поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое ги побарало следните информации:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од Одлуките (актите) донесени од вашата институција за користење средства од страна на здруженија и фондации од вашата институција од буџетската ставка 463-“трансфери до невладини организации”, а со кои сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година.“
Општината Охрид, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-346 од 13.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Охрид и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 21.07.2017 година Општина Охрид, преку е-маил, до Комисијата, достави допис, заведен во Комисијата под бр.08-346, во кој е наведено дека: „…испративме Одговор до барателот. Во прилог ви го испраќаме писмото со кое се испратени бараните информации“. Во прилог на дописот до Комисијата е доставен скениран допис, насловен Информација бр.35-7500/2 од 18.07.2017 година, адресирана до Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен, а со која се одговара на предметното барање за пристап до информации од јавен карактер..
На 10.08.2017 година, Здружението за локален развој Акција Плус од Ресен до Комисијата достави е-маил со кој потврдува дека ги добило бараните информации.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Охрид постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф. вработена во ЦГК, против ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови-Маврово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови -Маврово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации од спроведената постапка за јавна набавка бр.11/2016:
. цената (со или без ДДВ) која ја плаќате за набавка на 1 пар работно одело,
. од што се состои работното одело (панталони, јакна, кошула…) и дали е можеби специјализирано за лето или зима и
. во кои количини се купени работните одела согласно договорот“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-415 на 07.08.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови -Маврово по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје, на 12.06.2017 година, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0302-803/1 до ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови -Маврово со кое ги побарало следните информации:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации од спроведената постапка за јавна набавка бр.11/2016:
. цената (со или без ДДВ) која ја плаќате за набавка на 1 пар работно одело,
. од што се состои работното одело (панталони, јакна, кошула…) и дали е можеби специјализирано за лето или зима и
. во кои количини се купени работните одела согласно договорот.“
ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови -Маврово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-415 од 08.08.2017 година, ја препрати Жалбата до ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови -Маврово и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 10.08.2017 година ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови -Маврово до Комисијата достави Известување бр.0302-576 од 10.08.2017 година а во Комисијата заведено под бр.08-415. Во прилог на Известувањето доставени се бараните информации.
Во интерес на економичност и ефикасност на постапката по Жалба, службеното лице кое постапува по предметот, на 10.08.2017 година по е-маил го препрати наведениот допис на ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови -Маврово до Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје.
На 10.08.2017 година, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопј по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови –Маврово.
Во врска со постапувањето на ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови -Маврово Комисијата му укажува дека во иднина, ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови -Маврово е должно бараните информации да ги доставува до барателот на информацијата, а не до Комисијата. ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови -Маврово е должно до Комисијата да достави само Одговор на жалба.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови-Маврово постапило по Барањето, но со задоцнување, а барателот ги добил бараните информации, но со посредство на Комисијата. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Државниот управен инспекторат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Државниот управен инспекторат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„ Ве молиме за постапката за јавна набавка на Преносни комјутери-ЛАПТОПИ бр.11-90/3/2017 да не информирате колку економски оператори учествувале во постапката и да ни ги доставите:
. Дали е спроведено истражување на пазарот и по кој основ е побарана согласност/и од Советот за јавни набавки
. извештајот за спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка
. одлуката за избор на најповолна понуда или поништување на постапката која одговорното лице ја донесе во врска со постапката
. извештај од спроведената е-аукција“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-418 на 07.08.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф. вработена во ЦГК, против Државниот управен инспекторат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) Скопје, преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 20.06.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-852/1 до Државниот управен инспекторат, со кое побарал, по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следните информации:
„ Ве молиме за постапката за јавна набавка на Преносни комјутери-ЛАПТОПИ бр.11-90/3/2017 да не информирате колку економски оператори учествувале во постапката и да ни ги доставите:
. Дали е спроведено истражување на пазарот и по кој основ е побарана согласност/и од Советот за јавни набавки
. извештајот за спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка
. одлуката за избор на најповолна понуда или поништување на постапката која одговорното лице ја донесе во врска со постапката
. извештај од спроведената е-аукција“.
Државниот управен инспекторат, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-418 од 08.08.2017 година, ја препрати Жалбата до Државниот управен инспекторат и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Државниот управен инспекторат не одговори на барањето од Комисијата.
На 11.08.2017 година, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Државниот управен инспекторат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Државниот управен инспекторат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации од спроведената постапка за јавна набавка бр.11-90/3/2017 и бр.11-69/5/2017:
. цената (со или без ДДВ) која ја плаќате за набавка на 1 преносен компјутер (лаптоп). Во цената платена за преносниот комјутер (лаптоп) не треба да влезе лиценцата за оперативниот софтвер (се мисли на Windows, MS Office) ,
. со која конфигурација се купени преносните компјутери (лаптопи).
. во кои количини се купени преносните компјутери (лаптопи) согласно договорот“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-411 на 07.08.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Државниот управен инспекторат, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) Скопје, преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 12.06.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-792/1 до Државниот управен инспекторат, со кое побарал, по пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следните информации:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации од спроведената постапка за јавна набавка бр.11-90/3/2017 и бр.11-69/5/2017:
. цената (со или без ДДВ) која ја плаќате за набавка на 1 преносен компјутер (лаптоп). Во цената платена за преносниот комјутер (лаптоп) не треба да влезе лиценцата за оперативниот софтвер (се мисли на Windows, MS Office) ,
. со која конфигурација се купени преносните компјутери (лаптопи).
. во кои количини се купени преносните компјутери (лаптопи) согласно договорот“.
Државниот управен инспекторат, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-411 од 08.08.2017 година, ја препрати Жалбата до Државниот управен инспекторат и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Државниот управен инспекторат не одговори на барањето од Комисијата.
На 11.08.2017 година, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации – Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Јавната установа за деца – Детска градинка „11 Октомври“ – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Јавната установа за деца – Детска градинка „11 Октомври“ – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации од спроведената постапка за јавна набавка бр.06/2016:
. за цената (со или без ДДВ) која ја плаќате за набавка на 1 пар работни обувки (кломпи),
. бројот на купени работни обувки (кломпи) согласно договорот“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-409 на 07.08.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Јавната установа за деца – Детска градинка „11 Октомври“ – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) Скопје, преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 12.06.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-842/1 до Јавната установа за деца – Детска градинка „11 Октомври“ – Скопје, со кое побарал, пo пошта, или преку е-маил, да му се достави фотокопија од следните информации:
„Ве молиме да ни ги доставите следните информации од спроведената постапка за јавна набавка бр.06/2016:
. за цената (со или без ДДВ) која ја плаќате за набавка на 1 пар работни обувки (кломпи),
. бројот на купени работни обувки (кломпи) согласно договорот“.
Јавната установа за деца – Детска градинка „11 Октомври“ – Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-409 од 08.08.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната установа за деца – Детска градинка „11 Октомври“ – Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Јавната установа за деца – Детска градинка „11 Октомври“ – Скопје не одговори на барањето од Комисијата.
На 11.08.2017 година, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации – Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од Одлуките (актите) донесени од вашата институција за користење средства од страна на здруженија и фондации од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година?“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-358 на 20.07.2017 година, изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, на 07.06.2017 година до Општина Куманово поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-43/2, со кое побарало, по пошта, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
“Ве молам да ми доставите фотокопии од Одлуките (актите) донесени од вашата институција за користење средства од страна на здруженија и фондации од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година “.
Општина Куманово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-358 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Куманово и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 07.08.2016 година Општина Куманово до Комисијата достави Одговор на жалба бр.30-5689/1 од 01.08.207 година а во Комисијата заведен под бр.08-358. Во Одговорот е наведено:“Врз основа на жалба бр.08-357; 08-358 и 08-359 од 24.07.2017 година, доставени врз основа на Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.0302-43/1; 0302-43/2 и 0302-43/3 од Регионален центар за одржлив развој –Кратово, Ве известуваме дека до истите е доставен одговор.“ Во прилог на Одговорот на жалба ги достави одговорите до барателот но истите немаа број и дата кога се испратени до барателот.
На 09.08.2017 година Регионален центар за одржлив развој –Кратово по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Куманово бидејќи добиле одговор на упатените барања.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Куманово постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од Договорите потпишани со здруженија и/или фондации кои користеле средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои сте располагале, одделно за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година. Исто така, барам да ми доставите фотокопии од доставените наративни и финансиски извештаи од корисниците (здруженијата и/или фондациите) на буџетските средства во врска со Договорите од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации “,?“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-357 на 20.07.2017 година, изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, на 07.06.2017 година до Општина Куманово поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0302-43/1, со кое побарало, по пошта, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„ Ве молам да ми доставите фотокопии од Договорите потпишани со здруженија и/или фондации кои користеле средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои сте располагале, одделно за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година. Исто така, барам да ми доставите фотокопии од доставените наративни и финансиски извештаи од корисниците (здруженијата и/или фондациите) на буџетските средства во врска со Договорите од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации “.
Општина Куманово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-357 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Куманово и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 07.08.2016 година Општина Куманово до Комисијата достави Одговор на жалба бр.30-5689/1 од 01.08.207 година а во Комисијата заведен под бр.08-357. Во Одговорот е наведено:“Врз основа на жалба бр.08-357; 08-358 и 08-359 од 24.07.2017 година, доставени врз основа на Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.0302-43/1; 0302-43/2 и м0302-43/3 од Регионален центар за одржлив развој –Кратово, Ве известуваме дека до истите е доставен одговор.“ Во прилог на Одговорот на жалба ги достави одговорите до барателот но истите немаа број и дата кога се испратени до барателот.
На 09.08.2017 година Регионален центар за одржлив развој –Кратово по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Куманово бидејќи добиле одговор на упатените барања.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Куманово постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од објавените повици (јавни повици или објави на друг начин спроведени) за доделување средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои средства сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година?“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-359 на 20.07.2017 година, изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, на 07.06.2017 година до Општина Куманово поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-44/3, со кое побарало, по пошта, да му биде доставена фотокопија од следната информација:
“Ве молам да ми доставите фотокопии од објавените повици (јавни повици или објави на друг начин спроведени) за доделување средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои средства сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година “.
Општина Куманово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-359 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Куманово и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 07.08.2016 година Општина Куманово до Комисијата достави Одговор на жалба бр.30-5689/1 од 01.08.207 година а во Комисијата заведен под бр.08-357. Во Одговорот е наведено: “Врз основа на жалба бр.08-357; 08-358 и 08-359 од 24.07.2017 година, доставени врз основа на Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.0302-43/1; 0302-43/2 и м0302-43/3 од Регионален центар за одржлив развој –Кратово, Ве известуваме дека до истите е доставен одговор.“ Во прилог на Одговорот на жалба ги достави одговорите до барателот но истите немаа број и дата кога се испратени до барателот.
На 09.08.2017 година Регионален центар за одржлив развој –Кратово по е-маил ја извести Комисијата дека ја повлекува Жалбата изјавена против Општина Куманово бидејќи добиле одговор на упатените барања.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Куманово постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, поднесена против Општината Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, поднесена против Општина Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од објавените повици (јавни повици или објави на друг начин спроведени) за доделување средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои средства сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-361 на 20.07.2017 година, изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, поднесена против Општината Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, на 07.06.2017 година до Општина Липково поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-44/2, со кое побарало да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од објавените повици (јавни повици или објави на друг начин спроведени) за доделување средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои средства сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година“.
Општина Липково, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-361 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општината Липково и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општината Липково не одговори на дописот од Комисијата.
На 15.08.2017 година Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, преку е-маил, ја извести Комисијата дека ги добиле бараните информации и поради тоа ја повлекува Жалбата поднесена против Општина Липково.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Липково постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, поднесена против Општината Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, поднесена против Општина Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од Договорите потпишани со здруженија и/или фондации кои користеле средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои сте располагале, одделно за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година. Исто така, барам да ми доставите фотокопии од доставените наративни и финансиски извештаи од корисниците (здруженијата и/или фондациите) на буџетските средства во врска со Договорите од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“ поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-362 на 20.07.2017 година, изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, поднесена против Општината Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, на 07.06.2017 година до Општина Липково поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-44/1, со кое побарало да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од Договорите потпишани со здруженија и/или фондации кои користеле средства од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои сте располагале, одделно за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година. Исто така, барам да ми доставите фотокопии од доставените наративни и финансиски извештаи од корисниците (здруженијата и/или фондациите) на буџетските средства во врска со Договорите од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“.
Општина Липково, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-362 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општината Липково и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општината Липково не одговори на дописот од Комисијата.
На 15.08.2017 година Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, преку е-маил, ја извести Комисијата дека ги добиле бараните информации и поради тоа ја повлекува Жалбата поднесена против Општина Липково.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Липково постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, поднесена против Општината Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка на седницата одржана на 16 август 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, поднесена против Општина Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од Одлуките (актите) донесени од вашата институција за користење средства од страна на здруженија и фондации од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година“поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-360 на 20.07.2017 година, изјавена од Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, поднесена против Општината Липково, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението „Регионален Центар за одржлив развој“ Кратово, на 07.06.2017 година до Општина Липково поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-44/3, со кое побарало да му биде доставена фотокопија од следната информација:
„Ве молам да ми доставите фотокопии од Одлуките (актите) донесени од вашата институција за користење средства од страна на здруженија и фондации од вашата институција од буџетската ставка 463 – „трансфери до невладини организации“, а со кои сте располагале, одделно за 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година“.
Општина Липково, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорилa во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата со допис бр.08-360 од 24.07.2017 година, ја препрати Жалбата до Општината Липково и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општината Липково не одговори на дописот од Комисијата.
На 15.08.2017 година Здружението „Регионален Центар за одржлив развој„ Кратово, преку е-маил, ја извести Комисијата дека ги добиле бараните информации и поради тоа ја повлекува Жалбата поднесена против Општина Липково.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Липково постапила по Барањето и до барателот ја доставила бараната информација, со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.