ДОНЕСЕНИ 17 РЕШЕНИЈА И 3 ЗАКЛУЧОЦИ

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 174-та седница одржана на 15 јуни 2017 година,  донесе 17 решенија и 3 заклучоци.

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Б.С. од Скопје, поднесена против Општина Гази Баба, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Б.С. од Скопје, поднесена против Општина Гази Баба, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молиме да ни испратите копии од документите (фактури, сметкопотврди…) по кои се книжени промените на сметката на репрезентацијата на вашата Општина за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општина Гази Баба на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-264 на 29.05.2017 година, изјавена од Б.С. од Скопје, поднесена против Општина Гази Баба, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Гази Баба на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Б.С. од Скопје на 09.05.2017 година поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Гази Баба, заведено во Општината под бр. 12-1728/1 на 10.05.2017 година, со кое ги побарала следните информации:

„Ве молиме да ни испратите копии од документите (фактури, сметкопотврди…) по кои се книжени промените на сметката на репрезентацијата на вашата Општина за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

На 26.05.2017 година, Општина Гази Баба до барателот доставила Одговор на барање бр.12-1728/2 од 25.05.2017 година, во кој се наведува: „Согласно член 6 став 1 алинеја 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, бараната информација претставува исклучок од слободниот пристап до информации од јавен карактер“.

Незадоволна од добиениот Одговор на барање,  Б.С. од Скопје поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-264 од 30.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Гази Баба и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 06.06.2017 година, Општина Гази Баба до Комисијата достави Одговор на жалба бр.12-1923/2 од 05.06.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-264.

Во Одговорот на жалба Општина Гази Баба останува на наводите од оспорениот Одговор на барање бр.12-1728/2 од 25.05.2017 година.

Во прилог на Одговорот на жалба до Комисијата е доставена фотокопија од Одговор на барање бр.12-1728/2 од 25.05.2017 година.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Гази Баба не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставила бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Што се однесува на наводите во Одговор на жалба бр.12-1923/2 од 05.06.2017 година и Одговор на барање бр.12-1728/2 од 25.05.2017 година, Комисијата укажува на следното:

Комисијата смета дека, во конкретниот случај, бараната информација е информација од јавен карактер. Во случајов, не станува збор за исклучок од слободниот пристап до информации од јавен карактер, туку за побарани документи кои произлегуваат од активностите на имателот на информации согласно неговите законски надлежности, односно за информации со кои располага имателот на информации согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и кои е должен да ги посредува до барателите на информации.

Комисијата утврди дека со објавувањето на бараната информација нема да настане штета за имателот на информациите.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Управата за водење на матичните книги, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Управата за водење на матичните книги, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Фотокопија од договор помеѓу Управата за водење на матичните книги и НЛБ Банка“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Управата за водење на матичните книги на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-256 на 22.05.2017 година, изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Управата за водење на матичните книги, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Управата за водење на матичните книги на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, П.Б. од Скопје на 04.05.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер, заведено во Управата за водење на матичните книги под бр.08-1319/1 на 04.05.2017 година, со кое ја побарал следната информација:

„Фотокопија од договор помеѓу Управата за водење на матичните книги и НЛБ Банка“.

Управата за водење на матичните книги, како што е наведено во Жалбата, на 19.05.2017 година до П.Б. од Скопје доставила Известување бр.08-1319/2 од 11.05.2017 година.

Во Известувањето е наведено дека „Управата за водење на матичните книги и НЛБ Банка АД Скопје имаат склучено нефинансиски договор за давање на банкарски услуги за безготовински, електронски плаќања преку пос терминали со бр.05-2824/18 од 19.12.2016 година. Уредувањето на плаќањето е регулирано во член 10 став 1 од Договорот, каде е наведено дека провизијата за ваквата услуга на банката е 5%. Согласно член 6 став 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Ве известуваме дека не сме во можност да Ви доставиме копија од овој Договор“.

Незадоволен од содржината на Известувањето, П.Б. од Скопје поднесе Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-256 од 23.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Управата за водење на матичните книги и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 09.06.2017 година, Управата за водење на матичните книги до Комисијата достави Одговор бр.08-1573/2 од 01.06.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-256.

Во прилог на Одговорот до Комисијата е доставена фотокопија од Нефинансискиот договор меѓу Управата за водење на матичните книги и НЛБ Банка АД Скопје бр.05-2824/18 од 19.12.2016 година.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Управата за водење на матичните книги не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставила бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.

Од списите од предметот, особено од содржината на Нефинансискиот договор меѓу Управата за водење на матичните книги и НЛБ Банка АД Скопје бр.05-2824/18 од 19.12.2016 година,  Комисијата констатира дека во конкретниот случај Договорот нема класификација со определен степен на заштита, односно не станува збор за исклучок од слободниот пристап до информации од јавен карактер, туку за акт кој произлегува од активностите на имателот на информации согласно неговите законски надлежности, односно за информација од јавен карактер со која располага имателот на информации и согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е должен да ја посредува до барателите на информации.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите  бр.08-217 од 27.04.2017 година и бр.08-217 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Копии од фактури за репрезентативни плаќања за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“, СЕ УВАЖУВААТ и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/18 од 08.05.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите  бр.08-217 од 27.04.2017 година и бр.08-217 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/18 од 08.05.2017 година ГО ПОНИШТИ.

По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-217 на 27.04.2017 година, О.Ч. од Скопје, на 16.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.15/1-1697/2, со кое побарал по пошта или е-маил да му достават фотокопија или електронски запис од следната информација:

„Копии од фактури за репрезентативни плаќања за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-217 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.05.2017 година, О.Ч. поднесе нова Жалба, заведена во Комисијата под бр. 08-217.
Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Решение на Министерството за одбрана бр.04-1697/18, доставено до барателот на 08.05.2017 година.

Комисијата, со допис бр.08-217 од 11.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.05.2017 година, Министерството за одбрана до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.15/1-1697/38 од 15.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-217. Според содржината на Произнесувањето по жалба, истото се однесува на Жалбата од О.Ч. бр.08-217 од 27.04.2017 година, но не и на Жалбата бр.08-217 од 11.05.2017 година. Во наведеното Произнесување по жалба се наведува дека „Во меѓувреме, Министерството за одбрана постапи по поднесеното Барање и донесе Решение со кое Барањето за пристап до информацијата се одбива“.

Во прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.04-1697/18 од 08.05.2017 година. Во Образложението на Решението е наведено дека „Министерството за одбрана…оцени дека се работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност…сите активности кои се одвиваат во Министерството за одбрана, вклучително и активностите на членовите на кабинетот произлегуваат од плановите за работа на Министерството за одбрана, кои се степенувани со одреден степен на класифицираност…пред одбивањето на пристапот до информацијата, Министерството спроведе Тест на штетност, при што се утврди дека штетата што би се нанела на заштитената цел е поголема од јавниот интерес да се открие таа информација“.

Во Прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата не е доставен доказ од кој би било видно дека бараната информација „Копии од фактури за репрезентативни плаќања за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ е класифицирана, односно со каков степен на тајност истата е класифицирана.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не ја доставило бараната информација, одбивајќи го барањето со Решение бр.04-1697/18 од 08.05.2017 година, кое не е поткрепено со доказ дека бараната информација навистина е класифицирана и за каков степен на класификација станува збор.

Исто така, Министерството за одбрана во посочениот спроведен Тест на штетност само го парафразира член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но не ги посочува конкретните штетни последици кои би настанале со давањето на бараната информација, односно субјектите кои евентуално би претрпеле такви штети.

Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:

Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали бараната информација Министерството за одбрана ја има класифицирано и со каков степен на тајност е истата.

Доколку Министерството за одбрана сметало дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, должно било пред да го одбие пристапот правилно да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.

Исто така, Министерството за одбрана, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Доколку, пак, Министерството за одбрана утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.

Во конкретниов случај, Министерството за одбрана е должно до Комисијата да достави фотокопии од првите страници на бараните документи, односно доказ од кој би било видно дека бараните информации се класифицирани.

При повторното постапување по предметот, Министерството за одбрана е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите  бр.08-221 од 27.04.2017 година и бр.08-221 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Копии од фактури за авио билети на членовите на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“, СЕ УВАЖУВААТ и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/16 од 08.05.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите  бр.08-221 од 27.04.2017 година и бр.08-221 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/16 од 08.05.2017 година ГО ПОНИШТИ.

     По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-221 на 27.04.2017 година, О.Ч. од Скопје, на 16.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.15/1-1697/6, со кое побарал по пошта или е-маил да му достават фотокопија или електронски запис од следната информација:

„Копии од фактури за авио билети на членовите на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-221 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.05.2017 година, О.Ч. поднесе нова Жалба, заведена во Комисијата под бр. 08-221.

Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Решение на Министерството за одбрана бр.04-1697/16, доставено до барателот на 08.05.2017 година.

Комисијата, со допис бр.08-221 од 11.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.05.2017 година, Министерството за одбрана до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.15/1-1697/38 од 15.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-221. Според содржината на Произнесувањето по жалба, истото се однесува на Жалбата од О.Ч. бр.08-221 од 27.04.2017 година, но не и на Жалбата бр.08-221 од 11.05.2017 година. Во наведеното Произнесување по жалба се наведува дека „Во меѓувреме, Министерството за одбрана постапи по поднесеното Барање и донесе Решение со кое Барањето за пристап до информацијата се одбива“.

Во прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.04-1697/16 од 08.05.2017 година. Во Образложението на Решението е наведено дека „Министерството за одбрана…оцени дека се работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност…сите активности кои се одвиваат во Министерството за одбрана, вклучително и активностите на членовите на кабинетот произлегуваат од плановите за работа на Министерството за одбрана, кои се степенувани со одреден степен на класифицираност…пред одбивањето на пристапот до информацијата, Министерството спроведе Тест на штетност, при што се утврди дека штетата што би се нанела на заштитената цел е поголема од јавниот интерес да се открие таа информација“.

Во Прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата не е доставен доказ од кој би било видно дека бараната информација „Копии од фактури за авио билети на членовите на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ е класифицирана, односно со каков степен на тајност истата е класифицирана.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не ја доставило бараната информација, одбивајќи го барањето со Решение бр.04-1697/16 од 08.05.2017 година, кое не е поткрепено со доказ дека бараната информација навистина е класифицирана и за каков степен на класификација станува збор.

Исто така, Министерството за одбрана во посочениот спроведен Тест на штетност само го парафразира член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но не ги посочува конкретните штетни последици кои би настанале со давањето на бараната информација, односно субјектите кои евентуално би претрпеле такви штети.

Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:

Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали бараната информација Министерството за одбрана ја има класифицирано и со каков степен на тајност е истата.

Доколку Министерството за одбрана сметало дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, должно било пред да го одбие пристапот правилно да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.

Исто така, Министерството за одбрана, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Доколку, пак, Министерството за одбрана утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.

Во конкретниов случај, Министерството за одбрана е должно до Комисијата да достави фотокопии од првите страници на бараните документи, односно доказ од кој би било видно дека бараните информации се класифицирани.

При повторното постапување по предметот, Министерството за одбрана е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите  бр.08-225 од 27.04.2017 година и бр.08-225 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Копии од пресметка за исплатени дневници за службени патувања за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“, СЕ УВАЖУВААТ и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/25 од 08.05.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите  бр.08-225 од 27.04.2017 година и бр.08-225 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/25 од 08.05.2017 година ГО ПОНИШТИ.

По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-225 на 27.04.2017 година, О.Ч. од Скопје, на 16.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.15/1-1697/10, со кое побарал по пошта или е-маил да му достават фотокопија или електронски запис од следната информација:

„Копии од пресметка за исплатени дневници за службени патувања за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-225 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.05.2017 година, О.Ч. поднесе нова Жалба, заведена во Комисијата под бр. 08-225.

Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Решение на Министерството за одбрана бр.04-1697/25, доставено до барателот на 08.05.2017 година.

Комисијата, со допис бр.08-225 од 11.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.05.2017 година, Министерството за одбрана до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.15/1-1697/38 од 15.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-225. Според содржината на Произнесувањето по жалба, истото се однесува на Жалбата од О.Ч. бр.08-225 од 27.04.2017 година, но не и на Жалбата бр.08-225 од 11.05.2017 година. Во наведеното Произнесување по жалба се наведува дека „Во меѓувреме, Министерството за одбрана постапи по поднесеното Барање и донесе Решение со кое Барањето за пристап до информацијата се одбива“.

Во прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.04-1697/25 од 08.05.2017 година. Во Образложението на Решението е наведено дека „Министерството за одбрана…оцени дека се работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност…сите активности кои се одвиваат во Министерството за одбрана, вклучително и активностите на членовите на кабинетот произлегуваат од плановите за работа на Министерството за одбрана, кои се степенувани со одреден степен на класифицираност…пред одбивањето на пристапот до информацијата, Министерството спроведе Тест на штетност, при што се утврди дека штетата што би се нанела на заштитената цел е поголема од јавниот интерес да се открие таа информација“.

Во Прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата не е доставен доказ од кој би било видно дека бараната информација „Копии од пресметка за исплатени дневници за службени патувања за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ е класифицирана, односно со каков степен на тајност истата е класифицирана.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не ја доставило бараната информација, одбивајќи го барањето со Решение бр.04-1697/25 од 08.05.2017 година, кое не е поткрепено со доказ дека бараната информација навистина е класифицирана и за каков степен на класификација станува збор.

Исто така, Министерството за одбрана во посочениот спроведен Тест на штетност само го парафразира член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но не ги посочува конкретните штетни последици кои би настанале со давањето на бараната информација, односно субјектите кои евентуално би претрпеле такви штети.

Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:

Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали бараната информација Министерството за одбрана ја има класифицирано и со каков степен на тајност е истата.

Доколку Министерството за одбрана сметало дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, должно било пред да го одбие пристапот правилно да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.

Исто така, Министерството за одбрана, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Доколку, пак, Министерството за одбрана утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.

Во конкретниов случај, Министерството за одбрана е должно до Комисијата да достави фотокопии од првите страници на бараните документи, односно доказ од кој би било видно дека бараните информации се класифицирани.

При повторното постапување по предметот, Министерството за одбрана е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите  бр.08-226 од 27.04.2017 година и бр.08-226 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Копии од патни налози за службени патувања за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВААТ и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/26 од 08.05.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите  бр.08-226 од 27.04.2017 година и бр.08-226 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/26 од 08.05.2017 година ГО ПОНИШТИ.

По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-226 на 27.04.2017 година, О.Ч. од Скопје, на 16.03.2017 година, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана заведено во Министерството под бр.15/1-1697/11 со кое побарал по пошта или е-маил да му достават фотокопија или електронски запис од следната информација:

„Копии од патни налози за службени патувања за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-226 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.05.2017 година, О.Ч. поднесе нова Жалба, заведена во Комисијата под бр. 08-226.

Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Решение на Министерството за одбрана бр.04-1697/26, доставено до барателот на 08.05.2017 година.

Комисијата, со допис бр.08-226 од 11.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.05.2017 година, Министерството за одбрана до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.15/1-1697/38 од 15.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-226. Според содржината на Произнесувањето по жалба, истото се однесува на Жалбата од О.Ч. бр.08-226 од 27.04.2017 година, но не и на Жалбата бр.08-226 од 11.05.2017 година. Во наведеното Произнесување по жалба се наведува дека „Во меѓувреме, Министерството за одбрана постапи по поднесеното Барање и донесе Решение со кое Барањето за пристап до информацијата се одбива“.

Во прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.04-1697/26 од 08.05.2017 година. Во Образложението на Решението е наведено дека „Министерството за одбрана…оцени дека се работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност…сите активности кои се одвиваат во Министерството за одбрана, вклучително и активностите на членовите на кабинетот произлегуваат од плановите за работа на Министерството за одбрана, кои се степенувани со одреден степен на класифицираност…пред одбивањето на пристапот до информацијата, Министерството спроведе Тест на штетност, при што се утврди дека штетата што би се нанела на заштитената цел е поголема од јавниот интерес да се открие таа информација“.

Во Прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата не е доставен доказ од кој би било видно дека бараната информација „Копии од патни налози за службени патувања за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ е класифицирана, односно со каков степен на тајност истата е класифицирана.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не ја доставило бараната информација, одбивајќи го барањето со Решение бр.04-1697/26 од 08.05.2017 година, кое не е поткрепено со доказ дека бараната информација навистина е класифицирана и за каков степен на класификација станува збор.

Исто така, Министерството за одбрана во посочениот спроведен Тест на штетност само го парафразира член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но не ги посочува конкретните штетни последици кои би настанале со давањето на бараната информација, односно субјектите кои евентуално би претрпеле такви штети.

Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:

Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали бараната информација Министерството за одбрана ја има класифицирано и со каков степен на тајност е истата.

Доколку Министерството за одбрана сметало дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, должно било пред да го одбие пристапот правилно да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.

Исто така, Министерството за одбрана, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Доколку, пак, Министерството за одбрана утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.

Во конкретниов случај, Министерството за одбрана е должно до Комисијата да достави фотокопии од првите страници на бараните документи, односно доказ од кој би било видно дека бараните информации се класифицирани.

При повторното постапување по предметот, Министерството за одбрана е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје, поднесена преку Г.Л. од Скопје, вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје, поднесена преку Г.Л. од Скопје, вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Според кои критериуми се одлучува кому и колку средства ќе бидат донирани. Доколку постои подзаконски акт во однос на критериумите, Ве молиме да ни го доставите истиот“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Агенцијата за електронски комуникации на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-247 на 16.05.2017 година, изјавена од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје, поднесена преку Г.Л. од Скопје, вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Агенцијата за електронски комуникации на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје, на 21.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за електронски комуникации, со кое ја побарал следната информација:

„Според кои критериуми се одлучува кому и колку средства ќе бидат донирани. Доколку постои подзаконски акт во однос на критериумите, Ве молиме да ни го доставите истиот“.

Агенцијата за електронски комуникации, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-247 од 17.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Агенцијата за електронски комуникации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Агенцијата за електронски комуникации не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Агенцијата за електронски комуникации не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставила бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје, поднесена преку Г.Л. од Скопје, вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје, поднесена преку Г.Л. од Скопје, вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Дали лицата кои добиваат донација од страна на АЕК имаат обврска да поднесат одредени извештаи за тоа како се користат донираните средства. Дали АЕК склучува со тие лица некаков договор во врска со донацијата ? Ве молиме да ни доставите копија на таков договор и копија на извештаи, доколку такви документи постојат“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Агенцијата за електронски комуникации на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-248 на 16.05.2017 година, изјавена од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје, поднесена преку Г.Л. од Скопје, вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Агенцијата за електронски комуникации на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје, на 21.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за електронски комуникации, со кое ја побарал следната информација:

„Дали лицата кои добиваат донација од страна на АЕК имаат обврска да поднесат одредени извештаи за тоа како се користат донираните средства. Дали АЕК склучува со тие лица некаков договор во врска со донацијата ? Ве молиме да ни доставите копија на таков договор и копија на извештаи, доколку такви документи постојат“.

Агенцијата за електронски комуникации, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-248 од 17.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Агенцијата за електронски комуникации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Агенцијата за електронски комуникации не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Агенцијата за електронски комуникации не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставила бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје, поднесена преку Г.Л. од Скопје, вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје, поднесена преку Г.Л. од Скопје, вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молиме за информација за последните три години кои лица (правни и физички) аплицирале за донација во АЕК. Воедно, бараме информација кои лица добиле донација и висината на донацијата која ја добиле, а кои лица и за колкава донација биле одбиени“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Агенцијата за електронски комуникации на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-250 на 16.05.2017 година, изјавена од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје, поднесена преку Г.Л. од Скопје, вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Агенцијата за електронски комуникации на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии–Скопје, на 21.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за електронски комуникации, со кое ја побарал следната информација:

„Ве молиме за информација за последните три години кои лица (правни и физички) аплицирале за донација во АЕК. Воедно, бараме информација кои лица добиле донација и висината на донацијата која ја добиле, а кои лица и за колкава донација биле одбиени“.

Агенцијата за електронски комуникации, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-250 од 17.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Агенцијата за електронски комуникации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Агенцијата за електронски комуникации не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Агенцијата за електронски комуникации не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставила бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесена преку Г.Л., вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесена преку Г.Л., вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молиме да ги добиеме целосните биографии на директорот на АЕК и на членовите на комисијата на АЕК поради тоа што на веб страницата на АЕК не можат да се најдат никакви информации за тоа“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-245 на 16.05.2017 година, изјавена од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесена преку Г.Л., вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, на 21.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за електронски комуникации, со кое ја побарал следната информација:

„Ве молиме да ги добиеме целосните биографии на директорот на АЕК и на членовите на комисијата на АЕК поради тоа што на веб страницата на АЕК не можат да се најдат никакви информации за тоа“.

Агенцијата за електронски комуникации, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-245 од 17.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Агенцијата за електронски комуникации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 05.06.2017 година Агенцијата за електронски комуникации до Комисијата достави Одговор на Барање во функција на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.0201-473/29 од 31.05.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-245.

Одговорот на жалба содржи одговор на Барањето од 21.03.2017 година од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесено преку Г.Л., вработен во Центарот.

На 07.06.2017 година ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, преку Г.Л., вработен во Центарот, по е-маил ја извести Комисијата дека од Агенцијата за електронски комуникации добиле одговор по бараната информација.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Агенцијата за електронски комуникации постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесена преку Г.Л., вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

                СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесена преку Г.Л., вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молиме да го добиеме правилникот за начинот на обезбедување на транспарентност во работењето на АЕК поради тоа што не може да се најде на веб страницата на АЕК“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-246 на 16.05.2017 година, изјавена од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесена преку Г.Л., вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, на 21.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за електронски комуникации, со кое ја побарал следната информација:

„Ве молиме да го добиеме правилникот за начинот на обезбедување на транспарентност во работењето на АЕК поради тоа што не може да се најде на веб страницата на АЕК“.

Агенцијата за електронски комуникации, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-246 од 17.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Агенцијата за електронски комуникации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 05.06.2017 година Агенцијата за електронски комуникации до Комисијата достави Одговор на Барање во функција на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.0201-473/28 од 31.05.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-246.

Одговорот на жалба содржи одговор на Барањето од 21.03.2017 година од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесено преку Г.Л., вработен во Центарот.

На 07.06.2017 година ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, преку Г.Л., вработен во Центарот, по е-маил ја извести Комисијата дека од Агенцијата за електронски комуникации добиле одговор по бараната информација.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Агенцијата за електронски комуникации постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје, поднесена против Министерството за транспорт и врски, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје, поднесена против Министерството за транспорт и врски, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, во однос на бараните информации:

“1.За сите локации за кои е во тек постапка за донесување на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона да ни доставите:

– Копија на барање за одобрување на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона;

– Копија од објавата во две јавни гласила на информации за одржување на јавна презентација и јавна анкета за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона, заедно со:

– Копија од забелешки и предлози доставени на анкетни листови по предлог плановите;

– Копија од извештаите за јавните презентации и анкети со образложение за прифатените и неприфатените забелешки по предлог плановите;

– Копија од Одлука на Владата на Република Македонија за основање на туристичка развојна зона “, СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Министерството за транспорт и врски на барателот да му ги достави бараните информации во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена  во Комисијата под број  08-215 на 26.04.2017 година, изјавена од Еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ Скопје, поднесена против Министерството за транспорт и врски, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Министерството за транспорт и врски на барателот да му ги достави бараните информации во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.  

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје на 27.02.2017 година  поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, со кое побарало да му се достават следните информации:

„Листа на сите локации на кои се иницирани постапки за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона на територијата на општините Охрид, Дебарца и Струга и во која фаза е секоја од постапките?

1.За сите локации за кои е во тек постапка за донесување на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона да ни доставите:

 • Копија на барање за одобрување на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона,
 • Копија од објавата во две јавни гласила на информации за одржување на јавна презентација и јавна анкета за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона заедно со:

–          Копија од забелешки и предлози доставени на анкетни листови по предлог-плановите,

–         Копија од извештаите за јавните презентации и анкети со образложение за прифатените и неприфатените забелешки на предлог-плановите.

 • Копија од Одлука на Министерството за животна средина и просторно планирање за одобрување или одбивање на барањето за одобрување на урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона,
 • Копија од Одлука на Владата на Република Македонија за основање на туристичка развојна зона.
 1. За сите локации, за кои е во тек СОВЖС постапка за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона да ни доставите:

 

 • Копија од одлуката за спроведување на стратегиска оценка на влијание врз животната средина на урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона, заедно со обемот на СОВЖС,
 • Копија од мислења од органите кои се засегнати од имплементацијата на планските документи,
 • Копија од мислењето на Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со Нацрт-урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона и Извештајот за стратегиска оценка на животната средина за истите,
 • Копија од Финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Нацрт-урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона, по спроведени консултации со јавноста и ревидирање на истиот, заедно со Извештајот за консултации со јавноста“.

 

На 09.03.2017 година, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот до барателот доставила Одговор на барањето за пристап до информации бр. 03-01/4 во кој наведува: „…Согласно член 20 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на РМ ви ги доставува следните информации:

 1. Локации на кои се иницирани постапки за урбанистичко планска документација за ТРЗ на територијата на општина Охрид се:
 • ТРЗ Љубаништа 1 – Охридско езеро,
 • ТРЗ Љубаништа 2 – Охридско езеро,
 • ТРЗ Калишта – Охридско езеро, Струга – со донесени УПД.
 • ТРЗ Градиште – Охридско езеро, во процедура на донесување и во прилог Ви го доставуваме барањето за одобрува на УПД за ТРЗ Градиште
 • ТРЗ Треска, Охридско езеро, Струшко Радожда –АППТ не ги поседува бараните информации…“.

Исто така, во Одговорот е наведено дека согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, барањето е препратено до Министерството за транспорт и врски и Министерството за животна средина и просторно планирање.

Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје поднесе Жалба до Комисијата против Министерството за транспорт и врски, поради тоа што Министерството не постапило по препратеното Барање.

Во Жалбата е наведено дека Министерството за транспорт и врски не доставило одговор по препратеното Барање од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во врска со следните информации и документи:

“1.За сите локации за кои е во тек постапка за донесување на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона да ни доставите:

– Копија на барање за одобрување на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона.

– Копија од објавата во две јавни гласила на информации за одржување на јавна презентација и јавна анкета за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона, заедно со:

– Копија од забелешки и предлози доставени на анкетни листови по предлог плановите,

– Копија од извештаите за јавните презентации и анкети со образложение за прифатените и неприфатените забелепки по предлог плановите

– Копија од Одлука на Владата на Република Македонија за основање на туристичка развојна зона “.

Комисијата, со допис бр.08-215 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за транспорт и врски и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Министерството за транспорт и врски не одговори на дописот на Комисијата.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за транспорт и врски не постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставило бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите бр.08-216 од 27.04.2017 година и бр.08-216 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Копии од фактури за хотелско сместување за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВААТ и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/17 од 08.05.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите  бр.08-216 од 27.04.2017 година и бр.08-216 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/17 од 08.05.2017 година ГО ПОНИШТИ.

По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-216 на 27.04.2017 година, О.Ч. од Скопје, на 16.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.15/1-1697/1, со кое побарал по пошта или е-маил да му достават фотокопија или електронски запис од следната информација:

„Копии од фактури за хотелско сместување за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-216 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.05.2017 година, О.Ч. поднесе нова Жалба, заведена во Комисијата под бр. 08-216.

Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Решение на Министерството за одбрана бр.04-1697/17, доставено до барателот на 08.05.2017 година.

Комисијата, со допис бр.08-216 од 11.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.05.2017 година, Министерството за одбрана до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.15/1-1697/38 од 15.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-216. Според содржината на Произнесувањето по жалба, истото се однесува на Жалбата од О.Ч. бр.08-216 од 27.04.2017 година, но не и на Жалбата бр.08-216 од 11.05.2017 година. Во наведеното Произнесување по жалба се наведува дека „Во меѓувреме, Министерството за одбрана постапи по поднесеното Барање и донесе Решение со кое Барањето за пристап до информацијата се одбива“.

Во прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.04-1697/17 од 08.05.2017 година. Во Образложението на Решението е наведено дека „Министерството за одбрана…оцени дека се работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност…сите активности кои се одвиваат во Министерството за одбрана, вклучително и активностите на членовите на кабинетот произлегуваат од плановите за работа на Министерството за одбрана, кои се степенувани со одреден степен на класифицираност…пред одбивањето на пристапот до информацијата, Министерството спроведе Тест на штетност, при што се утврди дека штетата што би се нанела на заштитената цел е поголема од јавниот интерес да се открие таа информација“.

Во Прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата не е доставен доказ од кој би било видно дека бараната информација „Копии од фактури за хотелско сместување за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ е класифицирана, односно со каков степен на тајност истата е класифицирана.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не ја доставило бараната информација, одбивајќи го барањето со Решение бр.04-1697/17 од 08.05.2017 година, кое не е поткрепено со доказ дека бараната информација навистина е класифицирана и за каков степен на класификација станува збор.

Исто така, Министерството за одбрана во посочениот спроведен Тест на штетност само го парафразира член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но не ги посочува конкретните штетни последици кои би настанале со давањето на бараната информација, односно субјектите кои евентуално би претрпеле такви штети.

Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:

Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали бараната информација Министерството за одбрана ја има класифицирано и со каков степен на тајност е истата.

Доколку Министерството за одбрана сметало дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, должно било пред да го одбие пристапот правилно да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.

Исто така, Министерството за одбрана, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Доколку, пак, Министерството за одбрана утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.

Во конкретниов случај, Министерството за одбрана е должно до Комисијата да достави фотокопии од првите страници на бараните документи, односно доказ од кој би било видно дека бараните информации се класифицирани.

При повторното постапување по предметот, Министерството за одбрана е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите бр.08-220 од 27.04.2017 година и бр.08-220 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Копии од пресметка на службени дневници на членови на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВААТ и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/21 од 08.05.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите  бр.08-220 од 27.04.2017 година и бр.08-220 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/21 од 08.05.2017 година ГО ПОНИШТИ.

По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-220 на 27.04.2017 година, О.Ч. од Скопје, на 16.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.15/1-1697/5, со кое побарал по пошта или е-маил да му достават фотокопија или електронски запис од следната информација:

„Копии од пресметка на службени дневници на членови на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-220 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.05.2017 година, О.Ч. поднесе нова Жалба, заведена во Комисијата под бр. 08-220.

Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Решение на Министерството за одбрана бр.04-1697/21, доставено до барателот на 08.05.2017 година.

Комисијата, со допис бр.08-220 од 11.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.05.2017 година, Министерството за одбрана до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.15/1-1697/38 од 15.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-220. Според содржината на Произнесувањето по жалба, истото се однесува на Жалбата од О.Ч. бр.08-220 од 27.04.2017 година, но не и на Жалбата бр.08-220 од 11.05.2017 година. Во наведеното Произнесување по жалба се наведува дека „Во меѓувреме, Министерството за одбрана постапи по поднесеното Барање и донесе Решение со кое Барањето за пристап до информацијата се одбива“.

Во прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.04-1697/21 од 08.05.2017 година. Во Образложението на Решението е наведено дека „Министерството за одбрана…оцени дека се работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност…сите активности кои се одвиваат во Министерството за одбрана, вклучително и активностите на членовите на кабинетот произлегуваат од плановите за работа на Министерството за одбрана, кои се степенувани со одреден степен на класифицираност…пред одбивањето на пристапот до информацијата, Министерството спроведе Тест на штетност, при што се утврди дека штетата што би се нанела на заштитената цел е поголема од јавниот интерес да се открие таа информација“.

Во Прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата не е доставен доказ од кој би било видно дека бараната информација „Копии од пресметка на службени дневници на членови на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ е класифицирана, односно со каков степен на тајност истата е класифицирана.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не ја доставило бараната информација, одбивајќи го барањето со Решение бр.04-1697/21 од 08.05.2017 година, кое не е поткрепено со доказ дека бараната информација навистина е класифицирана и за каков степен на класификација станува збор.

Исто така, Министерството за одбрана во посочениот спроведен Тест на штетност само го парафразира член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но не ги посочува конкретните штетни последици кои би настанале со давањето на бараната информација, односно субјектите кои евентуално би претрпеле такви штети.

Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:

Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали бараната информација Министерството за одбрана ја има класифицирано и со каков степен на тајност е истата.

Доколку Министерството за одбрана сметало дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, должно било пред да го одбие пристапот правилно да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.

Исто така, Министерството за одбрана, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Доколку, пак, Министерството за одбрана утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.

Во конкретниов случај, Министерството за одбрана е должно до Комисијата да достави фотокопии од првите страници на бараните документи, односно доказ од кој би било видно дека бараните информации се класифицирани.

При повторното постапување по предметот, Министерството за одбрана е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите бр.08-224 од 27.04.2017 година и бр.08-224 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Копии од фактури за авионски билети за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВААТ и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/24 од 08.05.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите  бр.08-224 од 27.04.2017 година и бр.08-224 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/24 од 08.05.2017 година ГО ПОНИШТИ.

По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-224 на 27.04.2017 година, О.Ч. од Скопје, на 16.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.15/1-1697/9, со кое побарал по пошта или е-маил да му достават фотокопија или електронски запис од следната информација:

„Копии од фактури за авионски билети за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-224 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.05.2017 година, О.Ч. поднесе нова Жалба, заведена во Комисијата под бр. 08-224.

Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Решение на Министерството за одбрана бр.04-1697/24, доставено до барателот на 08.05.2017 година.

Комисијата, со допис бр.08-224 од 11.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.05.2017 година, Министерството за одбрана до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.15/1-1697/38 од 15.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-224. Според содржината на Произнесувањето по жалба, истото се однесува на Жалбата од О.Ч. бр.08-224 од 27.04.2017 година, но не и на Жалбата бр.08-224 од 11.05.2017 година. Во наведеното Произнесување по жалба се наведува дека „Во меѓувреме, Министерството за одбрана постапи по поднесеното Барање и донесе Решение со кое Барањето за пристап до информацијата се одбива“.

Во прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.04-1697/24 од 08.05.2017 година. Во Образложението на Решението е наведено дека „Министерството за одбрана…оцени дека се работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност…сите активности кои се одвиваат во Министерството за одбрана, вклучително и активностите на членовите на кабинетот произлегуваат од плановите за работа на Министерството за одбрана, кои се степенувани со одреден степен на класифицираност…пред одбивањето на пристапот до информацијата, Министерството спроведе Тест на штетност, при што се утврди дека штетата што би се нанела на заштитената цел е поголема од јавниот интерес да се открие таа информација“.

Во Прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата не е доставен доказ од кој би било видно дека бараната информација „Копии од фактури за авионски билети за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ е класифицирана, односно со каков степен на тајност истата е класифицирана.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не ја доставило бараната информација, одбивајќи го барањето со Решение бр.04-1697/24 од 08.05.2017 година, кое не е поткрепено со доказ дека бараната информација навистина е класифицирана и за каков степен на класификација станува збор.

Исто така, Министерството за одбрана во посочениот спроведен Тест на штетност само го парафразира член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но не ги посочува конкретните штетни последици кои би настанале со давањето на бараната информација, односно субјектите кои евентуално би претрпеле такви штети.

Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:

Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали бараната информација Министерството за одбрана ја има класифицирано и со каков степен на тајност е истата.

Доколку Министерството за одбрана сметало дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, должно било пред да го одбие пристапот правилно да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.

Исто така, Министерството за одбрана, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Доколку, пак, Министерството за одбрана утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.

Во конкретниов случај, Министерството за одбрана е должно до Комисијата да достави фотокопии од првите страници на бараните документи, односно доказ од кој би било видно дека бараните информации се класифицирани.

При повторното постапување по предметот, Министерството за одбрана е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите бр.08-218 од 27.04.2017 година и бр.08-218 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Копии од изводи на сите службени кредитни картички на министерот за одбрана и членови на кабинетот за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВААТ и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/19 од 08.05.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите  бр.08-218 од 27.04.2017 година и бр.08-218 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/19 од 08.05.2017 година ГО ПОНИШТИ.

По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-218 на 27.04.2017 година, О.Ч. од Скопје, на 16.03.2017 година, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.15/1-1697/3, со кое побарал по пошта или е-маил да му достават фотокопија или електронски запис од следната информација:

„Копии од изводи на сите службени кредитни картички на министерот за одбрана и членови на кабинетот за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-218 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.05.2017 година, О.Ч. поднесе нова Жалба, заведена во Комисијата под бр. 08-218.

Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Решение на Министерството за одбрана бр.04-1697/19, доставено до барателот на 08.05.2017 година.

Комисијата, со допис бр.08-218 од 11.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.05.2017 година, Министерството за одбрана до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.15/1-1697/38 од 15.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-218. Според содржината на Произнесувањето по жалба, истото се однесува на Жалбата од О.Ч. бр.08-218 од 27.04.2017 година, но не и на Жалбата бр.08-218 од 11.05.2017 година. Во наведеното Произнесување по жалба се наведува дека „Во меѓувреме, Министерството за одбрана постапи по поднесеното Барање и донесе Решение со кое Барањето за пристап до информацијата се одбива“.

Во прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.04-1697/19 од 08.05.2017 година. Во Образложението на Решението е наведено дека „Министерството за одбрана…оцени дека се работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност…сите активности кои се одвиваат во Министерството за одбрана, вклучително и активностите на членовите на кабинетот произлегуваат од плановите за работа на Министерството за одбрана, кои се степенувани со одреден степен на класифицираност…пред одбивањето на пристапот до информацијата, Министерството спроведе Тест на штетност, при што се утврди дека штетата што би се нанела на заштитената цел е поголема од јавниот интерес да се открие таа информација“.

Во Прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата не е доставен доказ од кој би било видно дека бараната информација „Копии од изводи на сите службени кредитни картички на министерот за одбрана и членови на кабинетот за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ е класифицирана, односно со каков степен на тајност истата е класифицирана.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не ја доставило бараната информација, одбивајќи го барањето со Решение бр.04-1697/19 од 08.05.2017 година, кое не е поткрепено со доказ дека бараната информација навистина е класифицирана и за каков степен на класификација станува збор.

Исто така, Министерството за одбрана во посочениот спроведен Тест на штетност само го парафразира член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но не ги посочува конкретните штетни последици кои би настанале со давањето на бараната информација, односно субјектите кои евентуално би претрпеле такви штети.

Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:

Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали бараната информација Министерството за одбрана ја има класифицирано и со каков степен на тајност е истата.

Доколку Министерството за одбрана сметало дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, должно било пред да го одбие пристапот правилно да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.

Исто така, Министерството за одбрана, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Доколку, пак, Министерството за одбрана утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.

Во конкретниов случај, Министерството за одбрана е должно до Комисијата да достави фотокопии од првите страници на бараните документи, односно доказ од кој би било видно дека бараните информации се класифицирани.

При повторното постапување по предметот, Министерството за одбрана е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите бр.08-222 од 27.04.2017 година и бр.08-222 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Копии од фактури за репрезентативни плаќања на членови на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ СЕ УВАЖУВААТ и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/22 од 08.05.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите  бр.08-222 од 27.04.2017 година и бр.08-222 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/22 од 08.05.2017 година ГО ПОНИШТИ.

По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-222 на 27.04.2017 година, О.Ч. од Скопје, на 16.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.15/1-1697/7, со кое побарал по пошта или е-маил да му достават фотокопија или електронски запис од следната информација:

„Копии од фактури за репрезентативни плаќања на членови на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-222 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.05.2017 година, О.Ч. поднесе нова Жалба, заведена во Комисијата под бр. 08-222.

Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Решение на Министерството за одбрана бр.04-1697/22, доставено до барателот на 08.05.2017 година.

Комисијата, со допис бр.08-222 од 11.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.05.2017 година, Министерството за одбрана до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.15/1-1697/38 од 15.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-222. Според содржината на Произнесувањето по жалба, истото се однесува на Жалбата од О.Ч. бр.08-222 од 27.04.2017 година, но не и на Жалбата бр.08-222 од 11.05.2017 година. Во наведеното Произнесување по жалба се наведува дека „Во меѓувреме, Министерството за одбрана постапи по поднесеното Барање и донесе Решение со кое Барањето за пристап до информацијата се одбива“.

Во прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.04-1697/22 од 08.05.2017 година. Во Образложението на Решението е наведено дека „Министерството за одбрана…оцени дека се работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност…сите активности кои се одвиваат во Министерството за одбрана, вклучително и активностите на членовите на кабинетот произлегуваат од плановите за работа на Министерството за одбрана, кои се степенувани со одреден степен на класифицираност…пред одбивањето на пристапот до информацијата, Министерството спроведе Тест на штетност, при што се утврди дека штетата што би се нанела на заштитената цел е поголема од јавниот интерес да се открие таа информација“.

Во Прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата не е доставен доказ од кој би било видно дека бараната информација „Копии од фактури за репрезентативни плаќања на членови на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“ е класифицирана, односно со каков степен на тајност истата е класифицирана.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не ја доставило бараната информација, одбивајќи го барањето со Решение бр.04-1697/22 од 08.05.2017 година, кое не е поткрепено со доказ дека бараната информација навистина е класифицирана и за каков степен на класификација станува збор.

Исто така, Министерството за одбрана во посочениот спроведен Тест на штетност само го парафразира член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но не ги посочува конкретните штетни последици кои би настанале со давањето на бараната информација, односно субјектите кои евентуално би претрпеле такви штети.

Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:

Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали бараната информација Министерството за одбрана ја има класифицирано и со каков степен на тајност е истата.

Доколку Министерството за одбрана сметало дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, должно било пред да го одбие пристапот правилно да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.

Исто така, Министерството за одбрана, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Доколку, пак, Министерството за одбрана утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.

Во конкретниов случај, Министерството за одбрана е должно до Комисијата да достави фотокопии од првите страници на бараните документи, односно доказ од кој би било видно дека бараните информации се класифицирани.

При повторното постапување по предметот, Министерството за одбрана е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите  бр.08-219 од 27.04.2017 година и бр.08-219 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Копии од патни налози на членовите на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“, СЕ УВАЖУВААТ и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/20 од 08.05.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите  бр.08-219 од 27.04.2017 година и бр.08-219 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/20 од 08.05.2017 година ГО ПОНИШТИ.

    

По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-219 на 27.04.2017 година, О.Ч. од Скопје, на 16.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.15/1-1697/4, со кое побарал по пошта или е-маил да му достават фотокопија или електронски запис од следната информација:

„ Копии од патни налози на членовите на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година “.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-219 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.05.2017 година, О.Ч. поднесе нова Жалба, заведена во Комисијата под бр. 08-219.

Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Решение на Министерството за одбрана бр.04-1697/20, доставено до барателот на 08.05.2017 година.

Комисијата, со допис бр.08-219 од 11.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.05.2017 година, Министерството за одбрана до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.15/1-1697/38 од 15.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-219 Според содржината на Произнесувањето по жалба, истото се однесува на Жалбата од О.Ч. бр.08-219 од 27.04.2017 година, но не и на Жалбата бр.08-219 од 11.05.2017 година. Во наведеното Произнесување по жалба се наведува дека „Во меѓувреме, Министерството за одбрана постапи по поднесеното Барање и донесе Решение со кое Барањето за пристап до информацијата се одбива“.

Во прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.04-1697/20 од 08.05.2017 година. Во Образложението на Решението е наведено дека „Министерството за одбрана…оцени дека се работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност…сите активности кои се одвиваат во Министерството за одбрана, вклучително и активностите на членовите на кабинетот произлегуваат од плановите за работа на Министерството за одбрана, кои се степенувани со одреден степен на класифицираност…пред одбивањето на пристапот до информацијата, Министерството спроведе Тест на штетност, при што се утврди дека штетата што би се нанела на заштитената цел е поголема од јавниот интерес да се открие таа информација“.

Во Прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата не е доставен доказ од кој би било видно дека бараната информација „ Копии од патни налози на членовите на кабинетот на министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година “ е класифицирана, односно со каков степен на тајност истата е класифицирана.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не ја доставило бараната информација, одбивајќи го барањето со Решение бр.04-1697/20 од 08.05.2017 година, кое не е поткрепено со доказ дека бараната информација навистина е класифицирана и за каков степен на класификација станува збор.

Исто така, Министерството за одбрана во посочениот спроведен Тест на штетност само го парафразира член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но не ги посочува конкретните штетни последици кои би настанале со давањето на бараната информација, односно субјектите кои евентуално би претрпеле такви штети.

Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:

Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали бараната информација Министерството за одбрана ја има класифицирано и со каков степен на тајност е истата.

Доколку Министерството за одбрана сметало дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, должно било пред да го одбие пристапот правилно да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.
Исто така, Министерството за одбрана, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Доколку, пак, Министерството за одбрана утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.

Во конкретниов случај, Министерството за одбрана е должно до Комисијата да достави фотокопии од првите страници на бараните документи, односно доказ од кој би било видно дека бараните информации се класифицирани.

При повторното постапување по предметот, Министерството за одбрана е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите  бр.08-223 од 27.04.2017 година и бр.08-223 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Копии од фактури за изнајмувања на возилa за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година“, СЕ УВАЖУВААТ и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/23 од 08.05.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите  бр.08-223 од 27.04.2017 година и бр.08-223 од 11.05.2017 година, изјавени од О.Ч. од Скопје, поднесени против Министерството за одбрана, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ги УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.

Решението на Министерството за одбрана бр.04-1697/23 од 08.05.2017 година ГО ПОНИШТИ.

     По разгледувањето на Жалбите и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:

Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-223 на 27.04.2017 година, О.Ч. од Скопје, на 16.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за одбрана, заведено во Министерството под бр.15/1-1697/8, со кое побарал по пошта или е-маил да му достават фотокопија или електронски запис од следната информација:

„ Копии од фактури за изнајмувања на возилa за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година “.

Министерството за одбрана, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-223 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 11.05.2017 година, О.Ч. поднесе нова Жалба, заведена во Комисијата под бр. 08-223.

Како што се наведува во Жалбата, О.Ч. од Скопје истата ја поднесува против Решение на Министерството за одбрана бр.04-1697/23, доставено до барателот на 08.05.2017 година.

Комисијата, со допис бр.08-223 од 11.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за одбрана и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 17.05.2017 година, Министерството за одбрана до Комисијата достави Произнесување по жалба бр.15/1-1697/38 од 15.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-223. Според содржината на Произнесувањето по жалба, истото се однесува на Жалбата од О.Ч. бр.08-223 од 27.04.2017 година, но не и на Жалбата бр.08-223 од 11.05.2017 година. Во наведеното Произнесување по жалба се наведува дека „Во меѓувреме, Министерството за одбрана постапи по поднесеното Барање и донесе Решение со кое Барањето за пристап до информацијата се одбива“.

Во прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.04-1697/23 од 08.05.2017 година. Во Образложението на Решението е наведено дека „Министерството за одбрана…оцени дека се работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност…сите активности кои се одвиваат во Министерството за одбрана, вклучително и активностите на членовите на кабинетот произлегуваат од плановите за работа на Министерството за одбрана, кои се степенувани со одреден степен на класифицираност…пред одбивањето на пристапот до информацијата, Министерството спроведе Тест на штетност, при што се утврди дека штетата што би се нанела на заштитената цел е поголема од јавниот интерес да се открие таа информација“.

Во Прилог на Произнесувањето по жалба, до Комисијата не е доставен доказ од кој би било видно дека бараната информација “Копии од фактури за изнајмувања на возила за министерот за одбрана за 2013, 2014, 2015 и 2016 година “ е класифицирана, односно со каков степен на тајност истата е класифицирана.

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Министерството за одбрана не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до барателот не ја доставило бараната информација, одбивајќи го барањето со Решение бр.04-1697/23 од 08.05.2017 година, кое не е поткрепено со доказ дека бараната информација навистина е класифицирана и за каков степен на класификација станува збор.

Исто така, Министерството за одбрана во посочениот спроведен Тест на штетност само го парафразира член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но не ги посочува конкретните штетни последици кои би настанале со давањето на бараната информација, односно субјектите кои евентуално би претрпеле такви штети.

Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:

Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали бараната информација Министерството за одбрана ја има класифицирано и со каков степен на тајност е истата.

Доколку Министерството за одбрана сметало дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, должно било пред да го одбие пристапот правилно да го спроведе Тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата.

Исто така, Министерството за одбрана, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Доколку, пак, Министерството за одбрана утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.

Во конкретниов случај, Министерството за одбрана е должно до Комисијата да достави фотокопии од првите страници на бараните документи, односно доказ од кој би било видно дека бараните информации се класифицирани.

При повторното постапување по предметот, Министерството за одбрана е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.

Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

 

* * * * *

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесена преку Г.Л., вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 15 јуни 2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесена преку Г.Л., вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

„Ве молиме да го добиеме Планот за јавни набавки за 2017 година на АЕК поради тоа што не може да се најде на веб страницата на АЕК?“, поради тоа што барателот добил одговор на Барањето.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-249 на 16.05.2017 година, изјавена од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесена преку Г.Л., вработен во Центарот, против Агенцијата за електронски комуникации, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:

Како што се наведува во Жалбата, ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, на 21.03.2017 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за електронски комуникации, со кое ја побарал следната информација:

„ Ве молиме да го добиеме Планот за јавни набавки за 2017 година на АЕК поради тоа што не може да се најде на веб страницата на АЕК?“.

Агенцијата за електронски комуникации, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.

Комисијата, со допис бр.08-249 од 17.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Агенцијата за електронски комуникации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 05.06.2017 година Агенцијата за електронски комуникации до Комисијата достави Одговор на Барање во функција на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.0201-473/30 од 31.05.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-249.

Одговорот на жалба содржи одговор на Барањето од 21.03.2017 година од ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, поднесено преку Г.Л., вработен во Центарот.

На 07.06.2017 година ЕВРОТИНК- Центар за европски стратегии, преку Г.Л., вработен во Центарот, по е-маил ја извести Комисијата дека од Агенцијата за електронски комуникации добиле одговор по бараната информација.

Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Агенцијата за електронски комуникации постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.

Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.