ДОНЕСЕНИ 17 РЕШЕНИЈА И 28 ЗАКЛУЧОЦИ

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на својата 173 седница одржана на 5 јуни 2017 година, донесе 17 решенија и 28 заклучоци.

* * * * *
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Б.Д., адвокат од Велес, поднесена против Решение на Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Б.Д., адвокат од Велес, поднесена против Решението на Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес бр.03-148/2 од 28.04.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Во врска со доставената пријава за малтретирање на ученик 03 50/1 од 09.02.2017 год. против лицето С.А. – вработен во училиштето барам да ме известите за следново:
– Што е преземено во врска со доставената пријава од страна на одговорното лице – директор, дали е сочинет записник од страна на одговорното лице и педагошко-психолошката служба, доколку постои записник истиот да се достави во копие до барателот на информации,
– Дали е поведена дисциплинска постапка против пријавениот и под кој број и датум е заведено Барањето и дали истата е завршена, како и исходот од неа,
– Дали е донесено Решение за суспензија, до завршување на дисциплинската постапка, со цел пријавениот да не го повтори дејствието, или да влијае на сведоците, под кој број и датум е заведено Решението, а доколку постои да се достави копие од истото,
– Кои други дејствија се преземени од одговорното лице на училиштето“ СЕ УВАЖУВА и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.
Решението на Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес бр.03-148/2 од 28.04.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-244 на 12.05.2017 година, изјавена од Б.Д., адвокат од Велес, поднесена против Решението на Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес бр.03-148/2 од 28.04.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.
Решението на Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес бр.03-148/2 од 28.04.2017 година ГО ПОНИШТИ.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Б.Д., адвокат од Велес, истата ја поднесува против Решение на Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес бр.03-148/2 од 28.04.2017 година, со кое е одбиено нејзиното Барање за пристап до информации од јавен карактер од 13.04.2017 година, со кое побарала по пошта да добие фотокопии од следните информации:
„Во врска со доставената пријава за малтретирање на ученик 03 50/1 од 09.02.2017 год. против лицето С.А. – вработен во училиштето барам да ме известите за следново:
– Што е преземено во врска со доставената пријава од страна на одговорното лице – директор, дали е сочинет записник од страна на одговорното лице и педагошко-психолошката служба, доколку постои записник истиот да се достави во копие до барателот на информации,
– Дали е поведена дисциплинска постапка против пријавениот и под кој број и датум е заведено Барањето и дали истата е завршена, како и исходот од неа,
– Дали е донесено Решение за суспензија, до завршување на дисциплинската постапка, со цел пријавениот да не го повтори дејствието, или да влијае на сведоците, под кој број и датум е заведено Решението, а доколку постои да се достави копие од истото,
– Кои други дејствија се преземени од одговорното лице на училиштето.
Во прилог на Жалбата, до Комисијата е доставена фотокопија од оспореното Решение, со кусо образложение кое гласи: „Повикувајќи се на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, член 6 став 5, Вашето Барање се одбива и согласно членот 20 став 2 го донесе ова Решение“.
Комисијата, со допис бр.08-244 од 12.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 22.05.2017 година Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес до Комисијата достави Одговор на жалба.бр.03-148/4 од 19.05.2017 година во кој, меѓу другото, е наведено: „…Директорот на училиштето со службените лица одговорни за посредување со информации од јавен карактер се повикуваат на член 6 став 5 од Законот за информации од јавен карактер и сметаме дека Жалбата е неоснована и треба да се одбие“.
Одговорот на жалба и приложените списи кон него содржат дел од одговорот на добиеното Барање за пристап до информации од јавен карактер од Б.Д., адвокат од Велес, но во истите се наведени поголем број заштитени лични податоци.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавн карактер утврди дека Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес не постапило согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Комисијата на Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес му укажува дека доколку смета дека бараната информација не претставува информација од јавен карактер, односно претставува исклучок од член 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, требало да донесе Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, со образложение за причините поради кои барањето е одбиено и да го спроведе тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата. Спроведениот тест на штетност се наведува во образложението на Решението за одбивање на пристапот до бараната информација.
Доколку, пак, Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.
При повторното постапување по предметот, Основното училиште „Блаже Конески“ од Велес е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.
Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје, поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје, поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Листа на сите локации на кои се иницирани постапки за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона на територијата на општините Охрид, Дебарца и Струга и во која фаза е секоја од постапките?
1. За сите локации за кои е во тек постапка за донесување на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона да ни доставите:
– Копија од Одлука на Министерството за животна средина и просторно планирање за одобрување или одбивање на барањето за одобрување на урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона.
2. За сите локации, за кои е во тек СОВЖС постапка за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона да ни доставите:

– Копија од одлуката за спроведување на стратегиска оценка на влијание врз животната средина на урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона, заедно со обемот на СОВЖС.
– Копија од мислења од органите кои се засегнати од имплементацијата на планските документи.
– Копија од мислењето на Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со Нацрт-урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона и Извештајот за стратегиска оценка на животната средина за истите.
Копија од Финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Нацрт-урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона, по спроведени консултации со јавноста и ревидирање на истиот, заедно со Извештајот за консултации со јавноста“ СЕ УВАЖУВА и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-214 на 26.04.2017 година, изјавена од Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје, поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ЈА УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје, на 27.02.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, со кое побарало да му се достават следните информации:
„Листа на сите локации на кои се иницирани постапки за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона на територијата на општините Охрид, Дебарца и Струга и во која фаза е секоја од постапките?
1.За сите локации за кои е во тек постапка за донесување на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона да ни доставите:
– Копија на барање за одобрување на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона.
– Копија од објавата во две јавни гласила на информации за одржување на јавна презентација и јавна анкета за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона, заедно со:
– Копија од забелешки и предлози доставени на анкетни листови по предлог-плановите,
– Копија од извештаите за јавните презентации и анкети со образложение за прифатените и неприфатените забелешки на предлог-плановите.
– Копија од Одлука на Министерството за животна средина и просторно планирање за одобрување или одбивање на барањето за одобрување на урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона,
– Копија од Одлука на Владата на Република Македонија за основање на туристичка развојна зона.
2. За сите локации, за кои е во тек СОВЖС постапка за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона да ни доставите:

– Копија од одлуката за спроведување на стратегиска оценка на влијание врз животната средина на урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона, заедно со обемот на СОВЖС.
– Копија од мислења од органите кои се засегнати од имплементацијата на планските документи.
– Копија од мислењето на Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со Нацрт-урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона и Извештајот за стратегиска оценка на животната средина за истите.
– Копија од Финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Нацрт-урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона, по спроведени консултации со јавноста и ревидирање на истиот, заедно со Извештајот за консултации со јавноста“.
На 09.03.2017 година, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот до барателот доставила Одговор на барањето за пристап до информации во кое „делумно одговори, а за следните точки не информира дека согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Барањето е препратено до МЖСПП“:
„3…Копија од Одлука на МЖСПП за одобрување/одбивање на барање за одобрување на УПД за ТРЗ Ве упатуваме да се обратите до МЖСПП…“
Незадоволно од добиениот Одговор, Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје поднесе Жалба до Комисијата.
Во Жалбата е наведено дека Министерството за животна средина и просторно планирање не доставило одговор по препратеното Барање од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во врска со следните информации и документи:
„Листа на сите локации на кои се иницирани постапки за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона на територијата на општините Охрид, Дебарца и Струга и во која фаза е секоја од постапките?
За сите локации за кои е во тек постапка за донесување на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона да ни доставите:
– Копија од Одлука на Министерството за животна средина и просторно планирање за одобрување или одбивање на барањето за одобрување на урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона.
2. За сите локации, за кои е во тек СОВЖС постапка за урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона да ни доставите:
– Копија од одлуката за спроведување на стратегиска оценка на влијание врз животната средина на урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона, заедно со обемот на СОВЖС.
– Копија од мислења од органите кои се засегнати од имплементацијата на планските документи.
– Копија од мислењето на Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со Нацрт-урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона и Извештајот за стратегиска оценка на животната средина за истите.
– Копија од Финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Нацрт-урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона, по спроведени консултации со јавноста и ревидирање на истиот, заедно со Извештајот за консултации со јавноста“.
Комисијата, со допис бр.08-214 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за животна средина и просторно планирање и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 25.05.2017 година Министерството за животна средина и просторно планирање до Комисијата достави Известување.бр.15-2376/2 од 22.05.2017 година во кое, меѓу другото, е наведено: „…Ве известуваме дека во однос на урбанистичките плански документации апсолутно немаме никакви сознанија до каде е стигната постапката. За истите е надлежно Министерството за транспорт и врски, а воедно и постапката за СОВЖ ја води истото Министерство, бидејќи се работи за Државна урбанистичка документација. Носител на целокупната работа е Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Што се однесува до процесот за спроведување на Стратегиска оцена на влијание на животната средина, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ги поседува сите информации за текот на постапките кои ги води пред МЖСПП како и пред други органи, како и нивните согледувања за степенот на реализација на истите…“. Во прилог на Известувањето бр.15-2376/2 од 22.05.2017 година, до Комисијата е доставена и фотокопија од Известување бр.15-1332/2 од 29.03.2017 година, со кое препратеното Барање за пристап до информации од јавен карактер од Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје, го враќа во надлежност на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата не може да утврди дали Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот не создала, или не располага со дел од информациите наведени во препратеното Барање за пристап до информации од јавен карактер од Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42, како што се тврди во Известувањето од Министерството за животна средина и просторно планирање бр.15-2376/2 од 22.05.2017 година, односно не може да утврди дали истото неосновано го препратила во надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање.
Согласно член 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, „информација од јавен карактер“ е информација во било која форма што ја создал, или со која располага имателот на информацијата согласно неговите надлежности поради што, доколку имателот ја поседува бараната информација, е должен да ја достави до барателот. Законско право е на барателот информација да побара од имател што создал, или до имател кој располага со бараната информација.
Во конкретниот случај, Комисијата на Министерството за животна средина и просторно планирање му укажува на следното:
Доколку Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно законските надлежности, нема обврска да создаде, или да располага со дел од информациите наведени во препратеното Барање од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, а знае кој друг имател на информации ги има создадено, или располага со истите информации, должно е да постапи согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и … истото да го препрати во надлежност на постапување „…до имателот на информации, кој според содржината на Барањето е имател на информацијата и за тоа да го извести барателот“.
Доколку, пак, Министерството за животна средина и просторно планирање согласно своите законски надлежности, не ја создало или не располага со бараната информација, а не знае кој друг имател на информации располага со истата, должно е да постапи согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, според кој „ако Барањето се однесува на информација со која не располага имателот, или ако бараната информација веќе е објавена во согласност со членовите 18 и 23 од овој закон, имателот на информацијата со Заклучок ќе ја прекине постапката“.
При повторното постапување по предметот, Министерството за животна средина и просторно планирање е должно да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје, поднесени против Одговор и Решение на Општина Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбите бр. 08-194 на 04.04.2017 година и бр.08-194 на 02.05.2017 година, изјавени од Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје, поднесени против Одговор бр 19-3697/1 од 10.03.2017 година и Решение бр.09-5500/1 на Општина Охрид од 18.04.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Постапка за измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024
– Копија од Барање за добивање на услови за планирање на просторот за изработка на Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024, до Агенција за планирање на просторот.
– Копија од Решението за услови за планирање на просторот за изработка на Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024 од Министерството за животна средина и просторно планирање.
– Предлог одлука за пристапување кон измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024.
– Копија од нацрт Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024, соглано член 31 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, заедно со стручното мислење по нацрт измени и дополнувања на ГУП на Општина Охрид 2014-2024 од Комисијата за урбанизам.
– Копија од извештајот за одржаната стручна расправа по нацрт за Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024.
– Копија од Извештајот за стручна ревизија на конечниот предлог план за измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024.
– Копија од Заклучок за усвојување на информацијата за текот и постапката за урбанизација на локалитетот Студенчишко блато Број 09-4262/4 од 27.3.2015 (Сл.гласник бр.4/2015).
– Копија од Одлука за донесување на Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024.
2. СОЖС постапка на Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024
– Копија од одлуката за спроведување на стратегиска оценка на влијание врз животната средина на Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024, заедно со обемот на СОВЖС.
– Копија од мислења од органите кои се засегнати од имплементацијата на планскиот документ.
– Копија од мислењето на Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со Нацрт Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024 и Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на истиот.
– Копија од Финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Нацрт Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024, по спроведени консултации со јавноста и ревидирање на истиот, заедно со Извештајот за консултации со јавноста“ СЕ ОДБИВААТ.
Решението на Општина Охрид бр.09-5500/1 од 18.04.2017 година СЕ ПОТВРДУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите заведена во Комисијата бр. 08-194 на 04.04.2017 година и бр.08-194 на 02.05.2017 година, изјавени од Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје, поднесена против Одговор бр 19-3697/2 од 24.03.2017 година и Решение на Општина Охрид бр.09-5500/1 од 18.04.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер ги ОДБИ како неосновани и утврди дека Решението на првостепениот орган е правилно и врз закон засновано.
Како што се наведува во Жалбата бр 08-194 од 04.04.2017 година, Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје, на 27.02.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Охрид – Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште, заведено под архивски бр.20-2885/1 со кое побарало по пошта или е-маил да му се достави следната информација:
“1. Постапка за измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024
– Копија од Барање за добивање на услови за планирање на просторот за изработка на Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024, до Агенција за планирање на просторот.
– Копија од Решението за услови за планирање на просторот за изработка на Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024 од Министерството за животна средина и просторно планирање.
– Предлог одлука за пристапување кон измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024.
– Копија од нацрт Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024, соглано член 31 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, заедно со стручното мислење по нацрт измени и дополнувања на ГУП на Општина Охрид 2014-2024 од Комисијата за урбанизам.
– Копија од извештајот за одржаната стручна расправа по нацрт за Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024.
– Копија од Извештајот за стручна ревизија на конечниот предлог план за измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024.
– Копија од Заклучок за усвојување на информацијата за текот и постапката за урбанизација на локалитетот Студенчишко блато Број 09-4262/4 од 27.3.2015 (Сл.гласник бр.4/2015).
– Копија од Одлука за донесување на Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024.
2. СОЖС постапка на Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024
– Копија од одлуката за спроведување на стратегиска оценка на влијание врз животната средина на Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024, заедно со обемот на СОВЖС.
– Копија од мислења од органите кои се засегнати од имплементацијата на планскиот документ.
– Копија од мислењето на Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со Нацрт Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024 и Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на истиот.
– Копија од Финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Нацрт Измена и дополна на ГУП на Општина Охрид 2014-2024, по спроведени консултации со јавноста и ревидирање на истиот, заедно со Извештајот за консултации со јавноста“.
Општина Охрид – Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште на 15.03.2017 година до Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје доставило Одговор бр.19-3657/1 од 10.03.2017 година.
Незадоволно од добиениот Одговор, Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје на 16.03.2017 година по електронска пошта испрати допис до Општина Охрид – Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште. Во Дописот е наведено: “…недостигаат следниве информации….“
Постапувајќи по наведениот допис на Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје, на 28.03.2017 година Општина Охрид – Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште до Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје достави Одговор на Барање на информација бр.19-3697/2 од 24.03.2017 година.
Незадоволен од добиениот Одговор на Барање на информација, барателот поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-194 од 05.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Охрид и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 19.04.2017 година, Општина Охрид до Комисијата достави електронски допис, заведен во Комисијата под бр.08-194 на 19.04.2017 година. Во дописот е наведено дека Општина Охрид постапила по барањето од Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје и донела Решение бр.09-5500/1 од 18.04.2017 година, со кое го одбила пристапот до бараните информации. Во прилог на дописот до Комисијата е доставена скенирана фотокопија од наведеното Решение.
Во образложението на Решението е наведено дека „Постапката за Измена и дополнување на ГУП за град Охрид плански период 2014-2024 е во фаза на изготвување и донесување. Давањето на информации во ваква фаза може да доведе до погрешно толкување на информациите кои што се бараат, заради тоа што планот кој е во фаза на донесување, може да трпи промени, па натаму ќе дојде до штетни последици за имателот на информации…Штетни последици покрај Општина Охрид ќе претрпат и Република Македонија, како и граѓаните на РМ и Општината Охрид, кои се засегнати од донесувањето на ГУП на Охрид“.
Незадоволно од добиеното Решение, на 02.05.2017 година, Еколошкото здружение на граѓани “Фронт 21/42“ Скопје поднесе Жалба до Комисијата, заведена под бр.08-194.
Комисијата, со допис бр.08-194 од 03.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Охрид и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 15.05.2017 година Општина Охрид до Комисијата достави Одговор на Жалба бр.20-2885/6 од 10.05.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-194. Во Одговорот на Жалба повторени се наводите од Образложението на оспореното Решение бр.09-5500/1 од 18.04.2017 година, со кое е одбиен пристапот до бараните информации. Исто така, предочено е дека „на ден 25.04.2017 година беше одржана повторена стручна расправа за Измена и дополна на Генерален урбанистички план за град Охрид…плански период 2014-2024, со учество на субјекти и други заинтересирани лица…на истата беа присутни и претставници на Еколошкото здружение на граѓани ФРОНТ 21/42…рокот за доставување забелешки на планот беше 10.05.2017 година“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Охрид постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и донела правилно и врз закон засновано Решение, со кое го одбило пристапот до бараната информација, повикувајќи се на исклучокот од слободниот пристап до информации наведен во член 6 став 1 точка 7 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, притоа спроведувајќи го задолжителниот Тест на штетност наведен во член 6 став 3 од истиот Закон.
Во конкретниот случај станува збор за побарани информации кои претставуваат составен дел од документ што е во постапка на подготвување, односно се уште е предмет на усогласување кај имателот на информации. Откривањето на бараните информации во јавноста може да предизвика погрешно толкување и разбирање на содржината на истите и да предизвика значителни штетни последици како за имателот на информации, така и за останатите субјекти инволвирани во процесот на донесување на конечниот документ.
Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Друштвото за филмска продукција, дистрибуција, маркетинг, трговија и услуги Скопје ФИЛМ СТУДИО ДООЕЛ Скопје, поднесена преку застапник Т.С. од Скопје, против Решение на Агенцијата за филм на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Друштвото за филмска продукција, дистрибуција, маркетинг, трговија и услуги Скопје ФИЛМ СТУДИО ДООЕЛ Скопје, поднесена преку застапник Т.С. од Скопје, против Решението на Агенцијата за филм на Република Македонија бр.03-426/4 од 07.04.2017 година, по предметот Дополнително Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„-Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер барам да ми биде дозволен увид во списите за Одлуката со која е прифатен проектот „Смрт или слобода“ на режисерот В.Б., кој е поддржан со Програмата 2013 година, како и да ми биде издадена копија од истата;
-…барам да ми биде дозволен увид во Решенијата со кои се назначени претседателот и членовите на Управниот одбор, членовите на советодавните тела и надворешните соработници именуван од директорот на Фондот, кои одлучувале/давале мислења за Програмата 2013 година, како и да ми биде издадена копија од истите;
-барам да ми биде дозволен увид во предлогот на Директорот врз основа на кој одлучувал Управниот одбор, како и да ми биде издадена копија од истиот;
-барам да ми биде дозволен увид и да ми биде издадена копија од Одлуката со која на проектот „Смрт или слобода“ на режисерот В.Б., Агенцијата за филм на РМ доделува дополнителни финансиски средства, во време на важење на Законот за филмската дејност т.е. во втората половина на 2016 година..;
– -барам увид и копија во изјавите дадени од Директорот на Агенцијата, член на Советот, рецензентите, советниците и другите надворешни соработници, претседателот и членовите на Управниот одбор и вработен/и во Агенцијата, согласно член 32 од Законот за филмската дејност, а кои што одлучувале за дополнителните финансиски средства за проектот „Смрт или слобода“, СЕ УВАЖУВА и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.
Решението на Агенцијата за филм на Република Македонија бр.03-426/4 од 07.04.2017 година СЕ ПОНИШТУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-228 на 28.04.2017 година, изјавена од Друштвото за филмска продукција, дистрибуција, маркетинг, трговија и услуги Скопје ФИЛМ СТУДИО ДООЕЛ Скопје, поднесена преку застапник Т.С. од Скопје, против Решението на Агенцијата за филм на Република Македонија бр.03-426/4 од 07.04.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган. Решението на Агенцијата за филм на Република Македонија бр.03-426/4 од 07.04.2017 година ГО ПОНИШТИ.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Друштвото за филмска продукција, дистрибуција, маркетинг, трговија и услуги Скопје ФИЛМ СТУДИО ДООЕЛ Скопје, преку застапник Т.С. од Скопје, на 28.02.2017 година поднело Барање бр.0306-18 до Агенцијата за филм на Република Македонија, согласно Законот за општата управна постапка, заведено во Агенцијата под бр.03-426/1 на 28.02.2017 година, со кое побарало да изврши увид во следните документи:
„ – списите за Одлуката со која е прифатен проектот „Смрт или слобода“ на режисерот В.Б., кој е поддржан со Програмата 2013 година;
– Решенијата со кои од страна на директорот на Агенцијата се назначени членовите на филмскиот совет, филмски рецензенти и финансиски советници за Програмата 2013 година;
– Одлуката со која на проектот „Смрт или слобода“ на режисерот В.Б., Агенцијата за филм на РМ му доделува дополнителни финансиски средства;
– изјавите дадени од Директорот на Агенцијата, член на Советот, рецензентите, советниците и другите надворешни соработници, претседателот и членовите на Управниот одбор и вработен/и во Агенцијата, согласно член 32 од Законот за филмската дејност“.
Постапувајќи по наведеното Барање, Агенцијата за филм на Република Македонија до барателот доставила Известување бр.03-426/2 од 14.03.2017 година, со кое го известила дека „правото на увид може да го остварите доколку имате некој правен интерес во конкретна управна постапка и го докажете својот правен интерес во таа постапка“.
По добиеното Известување, Друштвото за филмска продукција, дистрибуција, маркетинг, трговија и услуги Скопје ФИЛМ СТУДИО ДООЕЛ Скопје, преку застапник Т.С. од Скопје, до Агенцијата за филм на Република Македонија поднело Дополнување на Барање бр.0306-36 од 27.03.2017 година, заведено во Агенцијата под бр.03-426/3 на 28.03.2017 година со кое, повикувајќи се на Законот за општата управна постапка и Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ги побарало следните информации:
„-Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер барам да ми биде дозволен увид во списите за Одлуката со која е прифатен проектот „Смрт или слобода“ на режисерот В.Б., кој е поддржан со Програмата 2013 година, како и да ми биде издадена копија од истата;
-…барам да ми биде дозволен увид во Решенијата со кои се назначени претседателот и членовите на Управниот одбор, членовите на советодавните тела и надворешните соработници именуван од директорот на Фондот, кои одлучувале/давале мислења за Програмата 2013 година, како и да ми биде издадена копија од истите;
-барам да ми биде дозволен увид во предлогот на Директорот врз основа на кој одлучувал Управниот одбор, како и да ми биде издадена копија од истиот;
-барам да ми биде дозволен увид и да ми биде издадена копија од Одлуката со која на проектот „Смрт или слобода“ на режисерот В.Б., Агенцијата за филм на РМ доделува дополнителни финансиски средства, во време на важење на Законот за филмската дејност т.е. во втората половина на 2016 година..;
-барам увид и копија во изјавите дадени од Директорот на Агенцијата, член на Советот, рецензентите, советниците и другите надворешни соработници, претседателот и членовите на Управниот одбор и вработен/и во Агенцијата, согласно член 32 од Законот за филмската дејност, а кои што одлучувале за дополнителните финансиски средства за проектот „Смрт или слобода“.
Постапувајќи по наведеното Барање, во кое барателот се повикува на членови од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата за филм на Република Македонија донела Решение бр.03-426/4 од 07.04.2017 година, со кое делумно го одбила пристапот до бараните информации.
Во Образложението на Решението е наведено дека „…Агенцијата, според содржината на Барањето, му дозволи пристап до следните информации:
-Списи за Одлуката со која е прифатен проектот „Слобода или смрт“ на режисерот В.Б. кој е поддржан со Програмата 2013 година,
-Предлогот на Директорот врз основа на кој одлучувал Управниот одбор.
Во однос на барање увид во Решенијата со кои се назначени претседателот и членовите на Управниот одбор, истите се од јавен карактер и воедно објавени во Службен весник на Р. Македонија. Членовите на советодавните тела и надворешните соработници именувани од директорот на Фондот, кои одлучувале/давале мислење за Програмата 2013 година не се именувани и, за истите Агенцијата нема документи…Во однос на Барањето за увид и копија во:
– Изјавите дадени од Директорот на Агенцијата, член на Советот, рецензентите, советниците и други надворешни соработници, претседателот и членовите на Управниот одбор и вработен/и во Агенцијата, согласно член 32 од Законот за филмската дејност, а кои што одлучувале за дополнителните финансиски средства за проектот „Слобода или смрт“, Агенцијата не може да даде увид бидејќи не располага со овие документи…Барање увид и копија од Одлуката со која на проектот „Слобода или смрт“…му се доделува дополнителни средства, се одбива од причина што по спроведениот „тест на штетност“ се утврди дека информацијата не е од јавен карактер, интересот кој се заштитува е поголем и не е на штета на јавниот интерес…“.
Незадоволно од добиеното Решение, Друштвото за филмска продукција, дистрибуција, маркетинг, трговија и услуги Скопје ФИЛМ СТУДИО ДООЕЛ Скопје, преку застапник Т.С. од Скопје, поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-228 од 02.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Агенцијата за филм на Република Македонија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Агенцијата за филм на Република Македонија на 15.05.2017 година до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-426/6 од 12.05.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-228.
Во Одговорот на жалба Агенцијата ги повторува наводите од оспореното Решение, а покрај тоа наведува и дека „…Одлуката за прифаќање на проектот „Слобода или смрт“ кој е дел од Годишната програма на Агенцијата донесена во 2013 година е јавно објавена на веб страната на Агенцијата за филм на Република Македонија. За дополнителните средства не е водена постапка по Конкурс, за истите има одлучувано Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија и донесена е посебна Одлука за која имателот на информациите не ја има објавено како информација од јавен карактер…по истата засегната страна се лицата само кои се дел од оваа постапка и кои можат да го докажат својот правен интерес во истата…не може да се овозможи увид во информација доколку се оцени дека истата е на штета на правата и правните интереси на други странки и не се на штета на јавниот интерес…со тоа би се загрозиле интелектуалните права и интереси на филмскиот проект…кој се уште се наоѓа во фаза на реализација…и дополнителните средства му се доделени за да го дореализира истиот…сметаме дека Одлуката по овие средства не се од јавен карактер“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Агенцијата за филм на Република Македонија не постапила согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Комисијата на Агенцијата за филм на Република Македонија и укажува на следното:
По Барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер, имателите на информации се должни да постапуваат согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, како lex specialis во областа на пристапот до информации од јавен карактер.
Согласно член 9 од наведениот Закон, „имателите на информации се должни редовно да водат и да ја ажурираат Листата на информации со кои тие располагаат и да ги објавуваат на начин достапен за јавноста (интернет страница, огласна табла и друго)“, што значи дека Листата на информации е од променлив карактер и дека имателот на информации не може да се повикува на околност за одбивање на пристап до некоја негова информација доколку истата не е поставена на неговата Листа во моментот на поднесување на Барањето за пристап до информации од јавен карактер.
Според член 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, „информација од јавен карактер“ е информација во било која форма што ја создал, или со која располага имателот на информацијата согласно неговите надлежности поради што, доколку имателот ја поседува бараната информација, е должен да ја достави до барателот. Доколку Агенцијата за филм на Република Македонија располага со бараните информациии, должна е на барателот да му ги достави, без оглед што не е создавач на наведените информации.
Во конкретниот случај, од списите по предметот, Комисијата не може да утврди дали Агенцијата за филм на Република Македонија располага со дел од барани информации.
Што се однесува на наводите во Одговор на жалба бр.03-426/6 од 12.05.2017 година од Агенцијата за филм на Република Македонија дека, во дел од барањето барателот треба да покаже и докаже „правен интерес“ за добивање на бараната информација, Комисијата укажува дека согласно член 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „барател на информација е секое правно и физичко лице, без дискриминација, по која било основа, на начин и под услови утврдени со овој и друг закон“, а согласно член 16 став 5 од истиот Закон „барателот не е должен да го образложи Барањето, односно дека е потребно само да наведе дека се работи за Барање за пристап до информации.
Во конкретниот случај, Агенцијата за филм на Република Македонија била должна да постапи согласно член 20 и член 21 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и на барателот на информации да му обезбеди целосен пристап до бараните информации, на начин и во форма наведени во Барањето за пристап до информации од јавен карактер.
Доколку Агенцијата за филм на Република Македонија сметала дека одредени информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 став 1 точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, врз основа на кои донела Решение за делумно одбивање на пристапот до бараната информација, должна била пред да го одбие пристапот да го спроведе тестот на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата“. Спроведениот тест на штетност се наведува во образложението на Решението за одбивање на пристапот до бараната информација.
Во конкретниот случај, Агенцијата за филм на Република Македонија, пред да го донесе оспореното Решение, требало да утврди дали навистина дел од бараните информации спаѓаат во редот исклучоци од слободниот пристап до информации од јавен карактер, или пак се од редот информации од нејзина надлежност, наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, земајќи ја предвид целта на законот, нормирана во член 2 од истиот Закон.
Доколку, пак, Агенцијата за филм на Република Македонија утврди дека документот или негов дел содржи информации од членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што можат да се одвојат од документот, без притоа да се загрози неговата безбедност, согласно член 7 од истиот Закон, треба да ги одвои тие информации од документот и да го извести барателот за содржината на останатиот дел од документот, односно на барателот да му овозможи делумен пристап до бараната информација.
Ако Агенцијата за филм на Република Македонија, согласно законските надлежности, нема обврска да располага со дел од информациите наведени во Барањето од Друштвото за филмска продукција, дистрибуција, маркетинг, трговија и услуги Скопје ФИЛМ СТУДИО ДООЕЛ Скопје, а знае кој друг имател на информации ги има создадено, или располага со истите информации, била должна да постапи согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и најдоцна во рок од три дена од приемот на Барањето, да го препрати истото „…до имателот на информации, кој според содржината на Барањето е имател на информацијата и за тоа да го извести барателот“.
Во случај кога имателот на информации, согласно своите законски надлежности, не ја создало или не располага со бараната информација, а не знае кој друг имател на информации располага со истата, должен е да постапи согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, според кој „ако Барањето се однесува на информација со која не располага имателот, или ако бараната информација веќе е објавена во согласност со членовите 18 и 23 од овој закон, имателот на информацијата со Заклучок ќе ја прекине постапката“.
При повторното постапување по предметот, Агенцијата за филм на Република Македонија е должна да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„.Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии) во прва година на додипломски студии, 1насока – правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
2. Доставете ни преглед на број на студенти кои дипломирале (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии), на додипломски студии, насока – правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
3. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
4. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле (магистрирале) на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
5. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни докторски студии за секоја научна област одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
6. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле на правни докторски студии (докторирале) за секоја научна област одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-233 на 04.05.2017 година, изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Македонското здружение на млади правници – Скопје, на 22.03.2017 година, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. I 0306-147/1 од 17.03.2017 година до Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, со кое побарало по пошта или преку е-маил да добие фотокопија, или електронски запис од следните информации:
„1.Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии) во прва година на додипломски студии, насока – правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
2. Доставете ни преглед на број на студенти кои дипломирале (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии), на додипломски студии, насока – правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
3. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
4. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле (магистрирале) на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
5. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни докторски студии за секоја научна област одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
6. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле на правни докторски студии (докторирале) за секоја научна област одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година“.
Во прилог на Жалбата до Комисијата е доставена фотокопија од поштенска доставница, од која е видно дека погоренаведената пратка е примена на „Правен факултет – Тетово, Универзитет на Југоисточна Европа“, со седиште на „Ул. Илинденска бр. 335 Тетово“ на 22.03.2017 година и е уредно потпишана од страна на примачот на истата.
Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-233 од 05.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На19.05.2017 година, Одговор на жалба бр.03-1121/2 од 17.05.2017 година до Комисијата достави Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, заведен во Комисијата под бр.08-233.
Во Одговорот од Универзитетот е наведено: „Ве известуваме дека на адреса на Универзитетот на Југоисточна Европа од Македонското здружение на млади правници не е доставено барање за пристап до информации од јавен карактер…Доставницата…не е потпишана дека е примена од Универзитетот на ЈИЕ…имател на информации е Универзитетот на ЈИЕ (не Правен факултет)…“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставил бараната информација до барателот.
Што се однесува на наводите во Одговорот на жалба од Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, Комисијата укажува дека Правниот факултет на Универзитетот, како негов составен дел, спаѓа во редот на иматели на информации, а дали неговите информации од јавен карактер до барателот ќе ги посредува службено лице од Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, или службено лице од Правниот факултет на Универзитеот, во случајот е ирелевантно.
Согласно член 8 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, „секој имател на информации за посредување определува едно или повеќе службени лица при остварувањето на правото на слободен пристап до информации“, а според став 4 од истиот член „повеќе иматели на информации можат заедно да определат едно или повеќе службени лица…“.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1.Доставете ни ги во интегрална верзија акредитираните студиски програми за правни студии во прв, втор и трет циклус на студии за учебната 2016/2017 година. Доколку студиските програми се веќе објавени на веб страната на Универзитетот/Факултетот доставете ни линк од каде може да се прибават“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-234 на 04.05.2017 година, изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Македонското здружение на млади правници – Скопје, на 22.03.2017 година, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. I 0306-147/2 од 17.03.2017 година до Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, со кое побарало по пошта или преку е-маил да добие фотокопија, или електронски запис од следните информации:
„1.Доставете ни ги во интегрална верзија акредитираните студиски програми за правни студии во прв, втор и трет циклус на студии за учебната 2016/2017 година. Доколку студиските програми се веќе објавени на веб страната на Универзитетот/Факултетот доставете ни линк од каде може да се прибават“.
Во прилог на Жалбата до Комисијата е доставена фотокопија од поштенска доставница, од која е видно дека погоренаведената пратка е примена на „Правен факултет – Тетово, Универзитет на Југоисточна Европа“, со седиште на „Ул. Илинденска бр. 335 Тетово“ на 22.03.2017 година и е уредно потпишана од страна на примачот на истата.
Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-234 од 05.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 19.05.2017 година, Одговор на жалба бр.03-1123/2 од 17.05.2017 година до Комисијата достави Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, заведен во Комисијата под бр.08-234.
Во Одговорот од Универзитетот е наведено: „Ве известуваме дека на адреса на Универзитетот на Југоисточна Европа од Македонското здружение на млади правници не е доставено барање за пристап до информации од јавен карактер…Доставницата…не е потпишана дека е примена од Универзитетот на ЈИЕ…имател на информации е Универзитетот на ЈИЕ (не Правен факултет)…“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставил бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.
Што се однесува на наводите во Одговорот на жалба од Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, Комисијата укажува дека Правниот факултет на Универзитетот, како негов составен дел, спаѓа во редот на иматели на информации, а дали неговите информации од јавен карактер до барателот ќе ги посредува службено лице од Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, или службено лице од Правниот факултет на Универзитеот, во случајот е ирелевантно.
Согласно член 8 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, „секој имател на информации за посредување определува едно или повеќе службени лица при остварувањето на правото на слободен пристап до информации“, а според став 4 од истиот член „повеќе иматели на информации можат заедно да определат едно или повеќе службени лица…“.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Друштвото за консалтинг, трговија и услуги ТРИАНГЛ ЗИН ДОО Скопје, поднесена против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Друштвото за консалтинг, трговија и услуги ТРИАНГЛ ЗИН ДОО Скопје, поднесена против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
– „Главен проект на зграда на ул. Февруарски поход бр.6, инвеститор Новоградба ДООЕЛ-Ск заведено под бр 03-2682/1“, СЕ УВАЖУВА и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-251 на 17.05.2017 година, изјавена од Друштвото за консалтинг, трговија и услуги ТРИАНГЛ ЗИН ДОО Скопје, поднесена против Општина Аеродром, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Друштвото за консалтинг, трговија и услуги Триангл зин ДОО Скопје на 11.04.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Аеродром, со кое побарало да достават фотокопија од следната информација:
„Главен проект на зграда на ул. Февруарски поход бр.6, инвеститор Новоградба ДООЕЛ-Ск заведено под бр 03-2682/1“.
Општина Аеродром, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-251 од 17.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Аеродром и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 31.05.2017 година Општина Аеродром до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-2682/7 од 30.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-251. Во Одговорот на жалба е наведено: „…Постапувајќи по Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер…Општина Аеродром на ден 15.05.2017 година со допис број 03-2682/5 достави Известување во врска со барање за пристап до информации од јавен карактер до барателот на информацијата…“, видно од заверена и потпишана Повратница доставена до Комисијата. Во прилог на Одговорот на жалба, Општина Аеродром до Комисијата го достави Известувањето бр.03-2682/5 од 15.05.2017 година адресирано до барателот.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Општина Аеродром не постапила согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Во конкретниот случај, Општина Аеродром во Одговорот на жалба наведува дека до барателот доставила Известување во кое наведува: „…проектните документи се заштитени со Закон за авторски права и согласно истиот немаме право да даваме копии…“
Во врска со наведеното, Комисијата укажува на следното:
Согласно член 20 точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер “Ако имателот на информацијата делумно или целосно го одбие, за тоа ќе донесе решение“.
Доколку Општина Аеродром сметала дека бараните информации од Барањето претставуваат исклучоци наведени во член 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер требало да донесе Решение за одбивање на пристапот до бараната информација, по спроведен тест на штетност, што согласно член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е задолжителна постапка која ја спроведува имателот, со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавувањето на информацијата. Спроведениот тест на штетност се наведува во образложението на Решението за одбивање на пристапот до бараната информација. Во овој случај Општина Аеродром до Комисијата да достави доказ дека бараните информации се заштитени согласно закон.
При повторното постапување по предметот, Општина Аеродром е должна да постапи согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и укажувањата на Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Б.М. од Штип, поднесена преку полномошник адвокат П.З., против Решение на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Б.М. од Штип, поднесена преку полномошник адвокат П.З., против Решение на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип бр.08-540/2 од 08.05.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве замолуваме да ни го доставите целокупното досие на Б.М., со податоци за:
– Име и презиме пред посвојувањето и место на раѓање;
– Здравствена состојба на посвоеникот;
– Дали истиот е роден во брак или вонбрак;
– Име и живеалиште на неговите биолошки родители;
– Психолошката и здравствената состојба на неговите биолошки родители и причините за негово посвојување;
– Како и сите поважни работи и забелешки кои ги имате во неговото досие, односно Книгата за евиденција на посвоени лица“СЕ ОДБИВА.
Решението на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип бр.08-540/2 од 08.05.2017 година СЕ ПОТВРДУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата бр.08-253 од 19.05.2017 година, изјавена од Б.М. од Штип, поднесена преку полномошник адвокат П.З., против Решението на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип бр.08-540/2 од 08.05.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактерја ОДБИ како неоснована и утврди дека Решението на првостепениот орган е правилно и врз закон засновано.
Како што се наведува во Жалбата, Б.М. од Штип, преку полномошникот адвокат П.З., на 04.05.2017 година поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип, со кое побарала:
„Ве замолуваме да ни го доставите целокупното досие на Б.М., со податоци за:
– Име и презиме пред посвојувањето и место на раѓање;
– Здравствена состојба на посвоеникот;
– Дали истиот е роден во брак или вонбрак;
– Име и живеалиште на неговите биолошки родители;
– Психолошката и здравствената состојба на неговите биолошки родители и причините за негово посвојување;
– Како и сите поважни работи и забелешки кои ги имате во неговото досие, односно Книгата за евиденција на посвоени лица“.
Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип на 11.05.2017 година до барателот доставила Решение бр.08-540/2 од 08.05.2017 година, со кое го одбила Барањето.
Незадоволна од наведеното Решение, Б.М. од Штип, преку полномошникот адвокат П.З., поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-253 од 19.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 29.05.2017 година Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штипдо Комисијата достави допис насловен „Одговор на жалба“ бр.08-540/4 од 26.05.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-253. Во прилог на наведениот допис до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.08-540/2 од 08.05.2017 година, со кое Меѓуопштинскиот центар за социјална работа-Штип го одбил пристапот до бараната информација. Во Решението е наведено дека „…Со правилникот за начинот на водење и содржина на евиденција на корисниците на правата од социјална заштита и документација за стручна работа се води регистар на корисници на социјална заштита, во чл. 7 ст. 3 од истиот правилник е предвидено дека со регистарот е одреден и степен на тајност и носи ознака службена тајна…Во чл. 123-а од Законот за семејство (сл.В.на Р.М. бр.153/14 Пречистен текст) се вели „Податоците за заснованите посвојувања се службена тајна“…Барањето се одбива од причини наведени во чл.6 ст.1 точ.1 и 2 од Законот за слободен пристап на информации…“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и донело правилно и врз закон засновано Решение, со кое го одбила пристапот до бараната информација, повикувајќи се на исклучочите од слободниот пристап до информации наведени во член 6 став 1 точка 1 и точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, според кои „Имателите на информации можат да одбијат барање за пристап до информација во согласност со закон ако информацијата се однесува на информација која врз основа на закон претставува класифицирана информација со соодветен степен на тајност и личен податок чие откривање би значело повреда на заштитата на личните податоци“.
Согласно член 123-а од Законот за семејството, во кој се вели: „Податоците за заснованите посвојувања се службена тајна“, бараната информација не претставува информација од јавен карактер, односно се вбројува во исклучоците од слободен пристап до информации, согласно член 6 став 1 точка 1 и точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од ПРОДИС ДОО од Скопје, поднесена против Агенцијата за странски инвестиции и промоции на извозот на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од ПРОДИС ДОО од Скопје, поднесена против Агенцијата за странски инвестиции и промоции на извозот на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ ОТФРЛА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-255 на 22.05.2017 година, изјавена од ПРОДИС ДОО од Скопје, поднесена против Агенцијата за странски инвестиции и промоции на извозот на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.
Комисијата по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, ПРОДИС ДОО од Скопје истата ја поднесува поради фактот дека немаат добиено никаква повратна информација по однос на дописот од 14.03.2017 година и дописот од 13.04.2017 година до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека ПРОДИС ДОО од Скопје до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија не поднело Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, туку поднело Барање со кое бараат акти помеѓу Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија и ПРОДИС ДОО од Скопје.
Согласно член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, право на правна заштита во согласност со овој закон има барателот кој поднел Барање за пристап до информација на начин утврден во членот 12 став 1 од овој закон.
Во конкретниот случај, барателот нема поднесено Барање за пристап до информации од јавен карактер согласно член 16 од Законот за слободен пристап до информации до јавен карактер.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Т.Н. од Скопје, поднесена против Општина Карпош, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Т.Н. од Скопје, поднесена против Општина Карпош, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Колку финансиски средства се префрлени на КК Карпош Соколи во 2015 и 2016 год.
2. Колку фин. средства се предвидени во програмата за 2017 за КК Карпош Соколи.
Изразени во денари за 2015, 2016, 2017“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Општина Карпош на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-227 на 27.04.2017 година, изјавена од Т.Н. од Скопје, поднесена против Општина Карпош, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Општина Карпош на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Т.Н. од Скопје на 13.03.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Карпош, со кое побарал по е-маил да му ја достават следната информација:
„1. Колку финансиски средства се префрлени на КК Карпош Соколи во 2015 и 2016 год.
2. Колку фин. средства се предвидени во програмата за 2017 за КК Карпош Соколи.
Изразени во денари за 2015, 2016, 2017“.
Општина Карпош, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-227 од 28.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Карпош и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Карпош на 10.05.2017 година до Комисијата достави Одговор на барање бр.12-3661/2 од 08.05.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-227. Во прилог на Одговорот доставена е фотокопија од Одговорот пратен по е-маил до барателот Т.Н., во кој се наведува: „Планирани 2017 година и пренесени во 2015 и 2016 година се средства согласно Програма за спорт која е објавена во Службен гласник на општината“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Општина Карпош не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Потврда бр.1121-19878/2014 издадена од Агенција за катастар на недвижности – Скопје“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-213 на 26.04.2017 година, изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, П.Б. од Скопје на 08.03.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје, со кое побарал фотокопија од следната информација:
„Потврда бр.1121-19878/2014 издадена од Агенција за катастар на недвижности – Скопје“.
Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-213 од 27.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 17.05.2017 година Агенцијата за катастар на недвижности до Комисијата достави допис насловен Достава на податоци бр.1123-1232/3 од 11.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-213. Во дописот е наведено: „…Ви го препраќаме предметот 1123-1232/2 од 04.04.2017 година на Ваше понатамошно постапување. Воедно Ве известуваме дека барањето на странката не е поднесено на образец согласно член 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставила бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.
Комисијата утврди дека поднесеното Барање од П.Б. од Скопје е правилно и врз закон засновано и дека согласно член 16 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ги содржи потребните податоци и истото е поднесено до имателот согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Во членот 16 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е наведено: „Барањето се поднесува на образецот од ставот (1) на овој член или во друга форма и на начин согласно со членот 12 став (1) од овој закон“.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Владата на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Владата на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Владата на Република Македонија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-242 на 08.05.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Владата на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Владата на Република Македонија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје, преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 17.03.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-689/1 до Владата на Република Македонија, заведено во Владата на Република Македонија на 21.03.2017 година под бр.49-1203/1, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања“.
Владата на Република Македонија, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-242 од 09.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Владата на Република Македонија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје на 16.05.2017 година незадоволно од Одговор на барање бр.49-1203/3 од 05.05.2017 година на Владата на Република Македонија, заведен во Здружението под бр.15.05.2017 година, поднесе Жалба до Комисијата, заведена под бр.08-242.
Комисијата, со допис бр.08-242 од 17.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Владата на Република Македонија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Владата на Република Македонија на 19.05.2017 година до Комисијата достави Одговор на жалба бр.49-1203/5 од 12.05.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-242, во врска со дописот на Комисијата бр.08-242 од 09.05.2017 година. Во прилог на Одговорот доставена е фотокопија од Одговор на барање бр.49-1203/3 од 05.05.2017 година, доставен до барателот Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје и Записник за позитивен одговор по барање за пристап до информации од јавен карактер бр.49-1203/2 од 05.05.2017 година. Во Одговорот на барање се наведува: „…Сите постапки за доделување на договори за јавни набавки, како и самите договори за јавни набавки склучени со економските оператори, реализирани согласно Годишниот план за јавни набавки за 2016 година, се објавени на Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) и се јавно достапни документи…“.
Владата на Република Македонија на 29.05.2017 година до Комисијата достави Одговор на жалба бр.49-1203/7 од 25.05.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-242, во врска со дописот на Комисијата бр.08-242 од 17.05.2017 година. Во Одговорот на жалба се наведува: „…Барателот изјавил жалба против одговорот на Генералниот секретаријат бр.49-1203/3 од 5.05.2017 година, од причина што не му бил доставен конкретниот документ. Жалителот го занемарил фактот што во одговорот беа содржани сите податоци кои ги содржи самиот документ (Годишен план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања). Имено, во одговорот на Генералниот секретаријат се пресликани сите податоци од Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања…“. Во прилог на Одговорот доставена е фотокопија од Одговор на барање бр.49-1203/3 од 05.05.2017 година, доставен до барателот Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје и Записник за позитивен одговор по барање за пристап до информации од јавен карактер бр.49-1203/2 од 05.05.2017 година.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Владата на Република Македонија не постапила согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ја доставило бараната информација до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Агенција за планирање на просторот на Република Македонија по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Агенција за планирање на просторот на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Условите за планирање на просторот за изработка на Урбанистичкиот план за село Сопиште-разработка на блок 1, Општина Сопиште, кои ги има изработено Агенцијата за планирање на просторот“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Агенција за планирање на просторот на Република Македонија на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-212 на 26.04.2017 година, изјавена од П.Б. од Скопје, поднесена против Агенција за планирање на просторот на Република Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и ја ЗАДОЛЖИ Агенција за планирање на просторот, на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, П.Б. од Скопје на 18.04.2017 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Агенцијата за планирање на просторот на Република Македонија, со кое ја побарал следната информација: „Условите за планирање на просторот за изработка на Урбанистичкиот план за село Сопиште-разработка на блок 1, Општина Сопиште, кои ги има изработено Агенцијата за планирање на просторот“
Агенција за планирање на просторот на Република Македонија, како што е наведено во Жалбата, во врска со ова Барање на 20.04.2017 до барателот доставила Одговор на барање бр.08-607/2.
Во Одговорот е наведено: “Агенција за планирање на просторот, постапувајќи по Барањето на Општина Сопиште (бр.на Координација од Министерството за животна средина и просторно планирање 15-8576/2 од 20.09.2012г.) изготви -Услови за планирање на просторот за изработка на Урбанистички план за село Сопиште-разработка на блок 1, под тех.бр. У28212, а Министерството за животна средина и просторно планирање издаде Решение за услови за планирање на просторот. За покривање на трошоците за изработка на Условите за планирање на просторот, Општина Сопиште, како барател и инвеститорот, склучи договор за изработка со Агенција за планирање на просторот (наш бр.0307-2100 од 2012 год).
Според тоа, Ви сугерираме да го упатите Вашето барање за пристап до информации до подносителот на барањето за издавање на услови за планирање на просторот за изработка на УП за с. Сопиште-разработка на блок 1, Општина Сопиште, која во моментов е имател на информации кои се предмет на Вашето барање“.
Незадоволен од добиениот Одговор, П.Б. од Скопје поднесе Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-212 од 27.04.2017 година, ја препрати Жалбата до Агенција за планирање на просторот на Република Македонија и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Агенција за планирање на просторот на Република Македонија на 09.05.2017 година до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-607/7 од 09.05.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-212
Во Одговорот на жалба е наведено:“…Согласно член 5 став 1 алинеја 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање,“Условите за планирање на просторот се извод од Просторниот план на Република Македонија во кој се наведени поблиските услови за изработка на планови од пониско ниво и содржат копија од графичкиот и текстуалниот дел на Просторниот план, кој се однесува на територијата на Република Македонија. Подносителот на барањето за условите за планирање на просторот (согласно член 25 став 10 од истиот закон) ги надоместува трошоците за изработка на елаборатот-Услови за планирање на просторот чија висина е утврдена со Одлука на Владата на Република Македонија)…Отука на жалителот му беше сугерирано да го упати неговото барање за пристап до информации, до подносителот на барањето за издавање на услови за планирање на просторот за изработка на УП за с. Сопиште-разработка на блок 1, Општина Сопиште кој во моментов е имател на информации.По бараната информација од Агенцијата уаптена до МЖСПП и добиеното Мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање…бараме од Вашиот субјект правно толкување дали условите за планирање на просторот спаѓаат во информации од јавен карактер“.
Во прилог на Одговорот на Жалба ги достави сите списи во врска со предметот како и Мислењето од Министерството за животна средина и просторно планирање бр.15-2258/2 од 08.05.2017 година.
Во Мислењето од Министерството за животна средина и просторно планирање е наведено:
“Согласно член 25 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, (“Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15,193/15,31/16 и 163/16, за согледување на планските можности за планирање на просторот односно изготвување на урбанистичките планови и урбанистичко планската документација, подносителот на барањето за одобрување на планската програма, должен е пред изработка на планска програма да обезбеди Услови за планирање на просорот, поради тоа наше мислење е дека Условите за планирање на просторот се од јавен карактер, бидејќи претставуваат извод/дел од Просторниот план на Република Македонија кој е документ од јавен карактер.
А што се однесува околу правното толкување, дали Условите за планирање на просторот спаѓаат во информации од јавен карактер, Ве информираме дека согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, треба да се обратите до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, бидејќи тие се грижат за спроведувањето на одредбите од согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.“
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата утврди дека Агенција за планирање на просторот на Република Македонија не постапила согласно одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Агенција за планирање на просторот на Република Македонија била должна да постапи согласно член 20 и член 21 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и на барателот на информации да му обезбеди целосен пристап до бараните информации, на начин и во форма наведени во Барањето за пристап до информации од јавен карактер.
Согласно член 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „информација од јавен карактер е информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на информацијата согласно неговите надлежности“.
Имателот, како што наведува во Одговорот на Жалба “Агенција за планирање на просторот, постапувајќи по Барањето на Општина Сопиште (бр. на Координација од Министерството за животна средина и просторно планирање 15-8576 од 20.09. 2012 г) изготви елаборатот-Услови за планирање на просторот за изработка на Урбанистички план за село Сопиште-разработка на блок 1, под тех.бр. У28212, а Министерството за животна средина и просторно планирање издаде Решение за услови за планирање на просторот“. Според наведеното, Агенција за планирање на просторот на Република Македонија ја создала и располага со бараната информација и истата треба да му ја достави на барателот.
Агенцијата за планирање на просторот на Република Македонија неосновано го упатува барателот да го препрати барањето до Општина Сопиште со оглед на тоа што истата е создавач на бараната информација.
Право на барателот од кого ќе ја побара бараната информација кога повеќе иматели ја имаат бараната информација.
Во Законот е децидно наведено што е информација од јавен карактер, како се постапува по Барањето, како постапува имателот кога ја дава информацијата, кои се исклучоци согласно Законот. Должност на имателот е да постапи согласно Закон.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер доставено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, врз основа на член 32 а во врска со член 6 став 1 точка 7 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014,148/2015и 55/2016), на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, заведено во Комисијата под бр.08-7 на 10.05.2017 година, кое гласи:
„Доставете ни копија од подготвените и доставени препораки за проактивност во објавувањето на информации од јавен карактер, подготвена од КОМСПИ во рамки на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година, и доставена до имателите на информации од јавен карактер (точка еден од активност 3.1.1. на акцискиот план)?“, СЕ ОДБИВА.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/201042/2014, 148/2015 и 55/2016), го разгледа Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер доставено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, и го ОДБИ пристапот до бараната информација.
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје на 10.05.2017 година до Комисијата достави Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата под бр.08-7, кое гласи:
„Доставете ни копија од подготвените и доставени препораки за проактивност во објавувањето на информации од јавен карактер, подготвена од КОМСПИ во рамки на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година, и доставена до имателите на информации од јавен карактер (точка еден од активност 3.1.1. на акцискиот план)?“.
По разгледувањето на Барањето и по спроведниот тест на штетност согласно член 3 алинеја 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди станува збор за побарани информации кои претставуваат составен дел од документ што е во постапка на подготвување, односно се уште е предмет на усогласување кај имателот на информации. Откривањето на бараните информации во јавноста може да предизвика погрешно толкување и разбирање на содржината на истите и да предизвика значителни штетни последици како за имателот на информации, така и за останатите субјекти инволвирани во процесот на донесување на конечниот документ. Погоре наведеното е од причини што бараните информации претставуваат дел од Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство кој се однесува за период 2016 – 2018 година, односно истите се планирани за реализација до крајот на 2018 година.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер доставено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, врз основа на член 32 а во врска со член 6 став 1 точка 7 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014,148/2015и 55/2016), на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, заведено во Комисијата под бр.08-6 на 10.05.2017 година, кое гласи:
“Доставете ни копија од Упатството за проактивност во објавувањето на информации од јавен карактер, изработено во рамките на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.1. на акцискиот план)? “,СЕ ОДБИВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/201042/2014, 148/2015 и 55/2016), го разгледа Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер, доставено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје, и го ОДБИ пристапот до бараната информација.
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ Скопје на 10.05.2017 година до Комисијата достави Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата под бр.08-6, кое гласи:
“Доставете ни копија од Упатството за проактивност во објавувањето на информации од јавен карактер, изработено во рамките на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.1. на акцискиот план)? Доставете ни копија од Упатството за проактивност во објавувањето на информации од јавен карактер, изработено во рамките на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.1. на акцискиот план)? “.
По разгледувањето на Барањето и по спроведниот тест на штетност согласно член 3 алинеја 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди станува збор за побарани информации кои претставуваат составен дел од документ што е во постапка на подготвување, односно се уште е предмет на усогласување кај имателот на информации. Откривањето на бараните информации во јавноста може да предизвика погрешно толкување и разбирање на содржината на истите и да предизвика значителни штетни последици како за имателот на информации, така и за останатите субјекти инволвирани во процесот на донесување на конечниот документ. Погоре наведеното е од причини што бараните информации претставуваат дел од Акцискиот план за Отворено Владино партнерство кој се однесува за период 2016 – 2018 година, односно истите се планирани за реализација до крајот на 2018 година.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1.Доставете ни ги во интегрална верзија акредитираните студентски програми за правни студии во прв, втор и трет циклус на студии за учебната 2016/2017 година. Доколку студиските програми се веќе објавени на веб страната на Универзитетот/Факултетот доставете ни линк од каде може да се прибават.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-230 на 04.05.2017 година, изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Македонското здружение на млади правници – Скопје, на 20.03.2017 година, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. I 0306-146/2 од 17.03.2017 година до Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, со кое побарало по пошта или преку е-маил да добие фотокопија од следните информации:
„1.Доставете ни ги во интегрална верзија акредитираните студентски програми за правни студии во прв, втор и трет циклус на студии за учебната 2016/2017 година. Доколку студиските програми се веќе објавени на веб страната на Универзитетот/Факултетот доставете ни линк од каде може да се прибават.“
Во прилог на Жалбата до Комисијата е доставена фотокопија од поштенска доставница, од која е видно дека погоренаведената пратка е примена на Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, со седиште на ул. Илинденска бб Тетово на 22.03.2017 година и е уредно потпишана од страна на примачот на истата.
Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-230 од 05.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово не одговори на дописот на Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставил бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 5. јуни 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1.Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии) во прва година на додипломски студии, насока – правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
2. Доставете ни преглед на број на студенти кои дипломирале (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии), на додипломски студии, насока-правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
3. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
4. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле (магистрирале) на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
5. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни докторски студии за секоја научна област одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
6. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле на правни докторски студии (докторирале) за секоја научна област одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.“ СЕ УВАЖУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-229 на 04.05.2017 година, изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, ја УВАЖИ и го ЗАДОЛЖИ Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово на барателот да му ја достави бараната информација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на Решението, на начин и во форма наведени во Барањето.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата го констатира следното:
Како што се наведува во Жалбата, Македонското здружение на млади правници – Скопје, на 20.03.2017 година, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. I 0306-146/1 од 17.03.2017 година до Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, со кое побарало по пошта или преку е-маил да добие фотокопија од следните информации:
„1.Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии) во прва година на додипломски студии, насока – правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
2. Доставете ни преглед на број на студенти кои дипломирале (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии), на додипломски студии, насока-правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
3. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
4. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле (магистрирале) на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
5. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни докторски студии за секоја научна област одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
6. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле на правни докторски студии (докторирале) за секоја научна област одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.“
Во прилог на Жалбата до Комисијата е доставена фотокопија од поштенска доставница, од која е видно дека погоренаведената пратка е примена на Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, со седиште на ул. Илинденска бб Тетово на 22.03.2017 година и е уредно потпишана од страна на примачот на истата.
Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-229 од 05.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово не одговори на дописот на Комисијата.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Правниот факултет на Државниот универзитет Тетово не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и не ги доставил бараните информации до барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, а не одговори ниту на дописот од Комисијата.
Поради погоре наведеното, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„ 1.Доставете ни ги во интегрална верзија акредитираните студиски програми за правни студии во прв, втор, и трет циклус на студии за учебната 2016/2017 година. Доколку студиските програми се веќе објавени на веб страната на Универзитетот/Факултетот доставете ни линк од каде може да се прибават“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-236 на 04.05.2017 година, изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Македонското здружение на млади правници-Скопје, на 21.03.2017 година, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје, заведено во Здружението под бр.0306-142/1 од 17.03.2017 година, а во Европскиот Универзитет Република Македонија – Скопје заведен под бр.03/166-2, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„ 1.Доставете ни ги во интегрална верзија акредитираните студиски програми за правни студии во прв, втор, и трет циклус на студии за учебната 2016/2017 година. Доколку студиските програми се веќе објавени на веб страната на Универзитетот/Факултетот доставете ни линк од каде може да се прибават.“
Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-236 од 05.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 19.05.2017 година Македонското здружение на млади правници-Скопје до Комисијата достави допис – Известување за повлекување на Жалба бр.08-236 од 04.05.2017 година, поради доставена информација од јавен карактер од страна на Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1.Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии) во прва година на додипломски студии, насока-правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
2. Доставете ни преглед на број на студенти кои дипломирале (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии), на додипломски студии, насока-правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
3. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
4. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле (магистрирале) на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-235 на 04.05.2017 година, изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Македонското здружение на млади правници-Скопје, на 21.03.2017 година, поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер до Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје, заведено во Здружението под бр.0306-141/1 од 17.03.2017 година, а во Европскиот Универзитет Република Македонија – Скопје заведен под бр.03/166, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„1.Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии) во прва година на додипломски студии, насока-правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
2. Доставете ни преглед на број на студенти кои дипломирале (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии), на додипломски студии, насока-правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
3. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
4. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле (магистрирале) на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година“.
Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-235 од 05.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 19.05.2017 година Македонското здружение на млади правници-Скопје до Комисијата достави допис – Известување за повлекување на Жалба бр.08-235 од 04.05.2017 година, поради доставена информација од јавен карактер од страна на Факултетот за правни науки – Скопје, Европски Универзитет Република Македонија – Скопје.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за правда, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за правда, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-241 на 08.05.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за правда, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје, преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 17.03.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-676/1 до Министерството за правда, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања“.
Министерството за правда, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-241 од 09.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за правда и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 18.05.2017 година Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации – Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.
**********
Во врска со Вашето Барање заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-16 на 10.05.2017 година, кое гласи:
„На кој начин КОМСПИ го следела спроведувањето на тестот на штетност во спроведени во периодот од 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година (точка два од активност 3.1.2. на акцискиот план за ОВП 2016-2018 година)?“, Ве известуваме за следното:
Комисијата, согласно својата надлежност наведена во член 32 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер постапува, односно одлучува по жалбите доставени до неа од страна на баратели на информации кои не се задоволни од постапувањето на имателите на информации по нивните барања за пристап до информации од јавен карактер. Притоа Комисијата, ги разгледува списите од секој предмет поодделно, утврдува дали жалбата е поднесена против решение на првостепениот орган и бара од него да достави фотокопија, или препис, од обжаленото решение. По неговото добивање и разгледување, Комисијата констатира и утврдува дали во Образложението на истото, или засебно, е спроведен задолжителниот Тест на штетност, предвиден во член 6 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно дали е правилно спроведен, согласно Законот.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-17 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Доставете ни копија од Прирачникот за спроведување на тест на штетност подготвен како резултат на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка три од активност 3.1.2. на акцискиот план). Дополнително, дали и во колкав тираж е испечатен Прирачникот за спроведување на тест за штетност“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-17 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Доставете ни копија од Прирачникот за спроведување на тест на штетност подготвен како резултат на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка три од активност 3.1.2. на акцискиот план). Дополнително, дали и во колкав тираж е испечатен Прирачникот за спроведување на тест за штетност“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-18 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Доставете ни листа на институции и тираж во кој е дистрибуиран Прирачникот за спроведување на тест на штетност подготвен како резултат на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка три од активност 3.1.2. на акцискиот план)“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-18 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Доставете ни листа на институции и тираж во кој е дистрибуиран Прирачникот за спроведување на тест на штетност подготвен како резултат на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка три од активност 3.1.2. на акцискиот план)“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Во врска со Вашето Барање заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-19 на 10.05.2017 година, кое гласи:
„Кои активности ги преземала КОМСПИ за промовирање на електронското поднесување на барања за слободен пристап до информации од јавен карактер во рамки на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка четири од активност 3.1.2. на акцискиот план)?“, Ве известуваме за следното:
Комисијата, во континуитет, преку обуките за службените лица за посредување со информациите од јавен карактер на имателите на информации, телефонските контакти со лицата за посредување со информации и правната помош за имателите и за барателите на информации од јавен карактер, го промовира електронското поднесување на барања за слободен пристап до информации од јавен карактер од страна на барателите до имателите на информации од јавен карактер.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-20 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Колку вкупно барања за слободен пристап до информации од јавен карактер се поднесени до имателите на информации од јавен карактер во периодот од 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година во електронска форма и колку од нив биле одговорени? “, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-20 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Колку вкупно барања за слободен пристап до информации од јавен карактер се поднесени до имателите на информации од јавен карактер во периодот од 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година во електронска форма и колку од нив биле одговорени? “.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-11 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Доставете ни листа на развиените индикатори за следење на проактивноста во објавувањето на информации од јавен карактер на веб локациите на имателите во рамки на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка четири од активност 3.1.1. на акцискиот план)“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-11 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Доставете ни листа на развиените индикатори за следење на проактивноста во објавувањето на информации од јавен карактер на веб локациите на имателите во рамки на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка четири од активност 3.1.1. на акцискиот план)“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-12 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Дали во периодот од 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година е спроведено мерење на нивото на проактивноста во објавувањето на информации од јавен карактер на веб локациите на имателите како резултат на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка четири од активност 3.1.1. на акцискиот план)? Доколку вакво мерење е спроведено, доставете ни копија од финалните наоди“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-12 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Дали во периодот од 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година е спроведено мерење на нивото на проактивноста во објавувањето на информации од јавен карактер на веб локациите на имателите како резултат на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка четири од активност 3.1.1. на акцискиот план)? Доколку вакво мерење е спроведено, доставете ни копија од финалните наоди“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-13 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Колку обуки на функционери или раководни лица за примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се спроведени во периодот 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година во рамки на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.2. на акцискиот план)? “, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-13 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Колку обуки на функционери или раководни лица за примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се спроведени во периодот 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година во рамки на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.2. на акцискиот план)? “.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-14 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Колку лица биле опфатени со обуките наменети за функционери или раководни лица за примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер спроведени во периодот 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година во рамки на имплементацијата на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.2. на акцискиот план)? Покрај вкупниот број, доставете ни и листа на присутни лица на овие обуки (име и презиме, јавна институциа која ја застапува лицето и работно место на лицата опфатени со обуките) “, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-14 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„„Колку лица биле опфатени со обуките наменети за функционери или раководни лица за примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер спроведени во периодот 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година во рамки на имплементацијата на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.2. на акцискиот план)? Покрај вкупниот број, доставете ни и листа на присутни лица на овие обуки (име и презиме, јавна институциа која ја застапува лицето и работно место на лицата опфатени со обуките) “.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Во врска со Вашето Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, заведено во Комисијата под број 08-15 на 10.05.2017 година, кое гласи:
„Колку тестови на штетност биле спроведени во периодот од 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година? Дополнително, доставете и листа на институции кои спровеле тест за штетност во бараниот период и информации за кои е правен тест за штетност“, Ве известуваме за следното:
Согласно член 16 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Вие како барател сте должни да ја наведете информацијата со која сакате да се запознаете.
Меѓутоа, Вашето Барање е непотполно и нејасно и поради тоа Комисијата не може да постапи по истото.
Од наведените причини, а согласно член 17 став 1 од горенаведениот Закон, Ве известуваме да го дополните Барањето, односно да го прецизирате во рок од 3 дена од добивањето на ова Известување, како би можеле да постапиме по истото.
Доколку не постапите во наведениот рок, Комисијата ќе постапи согласно член 17 став 3 од Законот, односно со Заклучок ќе констатира дека Барањето е повлечено.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-23 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Доставете ни копија од записници од состаноците на работната група за подготовка и дефинирање на план за спроведување на медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер предвидена со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план)“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-23 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„ Доставете ни копија од записници од состаноците на работната група за подготовка и дефинирање на план за спроведување на медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер предвидена со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план)“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-239 на 08.05.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за здравство, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје, преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 17.03.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-684/1 до Министерството за здравство, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања“.
Министерството за здравство, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-239 од 09.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за здравство и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 26.05.2017 година, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации – Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
На 30.05.2017 година, Министерството за здравство до Комисијата достави Одговор на жалба во функција на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.11-1672/6 од 26.05.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-239.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-243 на 08.05.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје, преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 17.03.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-675/1 до Министерството за внатрешни работи, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања“.
Министерството за внатрешни работи, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-243 од 09.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за внатрешни работи и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 22.05.2017 година, Министерството за внатрешни работи до Комисијата достави Достава на списи во врска со Жалба бр.16.1.2-736/1 од 18.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-243.
На 23.05.2017 година, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации – Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за култура, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за култура, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-240 на 08.05.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Министерството за култура, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје, преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 17.03.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-685/1 до Министерството за култура, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со сите измени и дополнувања“.
Министерството за култура, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-240 од 09.05.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за култура и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 26.05.2017 година, Министерството за култура до Комисијата достави Произнесување по жалби бр.УП1 52-313 од 22.05.2017 година, заведено во Комисијата под бр.08-240.
На 30.05.2017 година, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации – Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.С. и Р.Б. од Куманово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Д.С. и Р.Б. од Куманово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Какви мерки превзема Вашата општина за намалување на загадувањето на воздухот?
2. Дали во Вашата општина постојат посебни инспектори за животна средина и, доколку има, дали досега имаат доставено некој извештај или изречено некоја глоба?
3. Дали се вршат рутински контроли или редовни инспекции, за степенот на загадување од страна на малите индустрии и др. кои дејствуваат во Вашата општина?“, поради тоа што барателите ја повлекуваат Жалбата.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-259 на 26.05.2017 година, изјавена од Д.С. и Р.Б. од Куманово, поднесена против Општина Куманово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Д.С. и Р.Б. од Куманово, на 18.04.2017 година поднеле Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Куманово, со кое побарале по пошта или е-маил да им достават фотокопија или електронски запис од следните информации:
„1. Какви мерки превзема Вашата општина за намалување на загадувањето на воздухот?
2. Дали во Вашата општина постојат посебни инспектори за животна средина и, доколку има, дали досега имаат доставено некој извештај или изречено некоја глоба?
3. Дали се вршат рутински контроли или редовни инспекции, за степенот на загадување од страна на малите индустрии и др. кои дејствуваат во Вашата општина?“.
Општина Куманово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
На 26.05.2017 година, Д.С. од Куманово, по е-маил ја извести Комисијата дека барателите Д.С. и Р.Б. од Куманово ги добиле бараните информации и ја повлекуваат Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против МИТ Универзитет – Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против МИТ Универзитет – Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Доставете ни ги во интегрална верзија акредитираните студиски програми за правни студии во прв, втор и трет циклус на студии за учебната 2016/2017 година. Доколку студиските програми се веќе објавени на веб страната на Универзитетот/Факултетот доставете ни линк од каде може да се прибават“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-231 на 04.05.2017 година, изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против МИТ Универзитет – Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Македонското здружение на млади правници-Скопје, на 21.03.2017 година до МИТ Универзитет – Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија – Скопје поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0306-139/1 од 17.03.2017 година, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„1. Доставете ни ги во интегрална верзија акредитираните студиски програми за правни студии во прв, втор и трет циклус на студии за учебната 2016/2017 година. Доколку студиските програми се веќе објавени на веб страната на Универзитетот/Факултетот доставете ни линк од каде може да се прибават“.
МИТ Универзитет – Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија – Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-231 од 05.05.2017 година, ја препрати Жалбата до МИТ Универзитет – Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија – Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 19.05.2017 година Македонското здружение на млади правници-Скопје до Комисијата достави допис – Известување за повлекување на жалба поради доставена информација од јавен карактер бр.I 0306-298/1 од 19.05.2017 година, со кое ја известува Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против МИТ Универзитет – Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на РМ бр.124/2015) на седницата одржана на 05 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против МИТ Универзитет – Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„1. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии) во прва година на додипломски студии, насока-правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
2. Доставете ни преглед на број на студенти кои дипломирале (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии), на додипломски студии, насока-правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
3. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
4. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле (магистрирале) на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-232 на 04.05.2017 година, изјавена од Македонското здружение на млади правници – Скопје, поднесена против МИТ Универзитет – Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија – Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Македонското здружение на млади правници-Скопје, на 21.03.2017 година до Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија-Скопје, МИТ Универзитет-Скопје поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0306-139/2 од 17.03.2017 година, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„1. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии) во прва година на додипломски студии, насока-правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
2. Доставете ни преглед на број на студенти кои дипломирале (вклучувајќи редовни и вонредни студенти и студенти од дисперзираните студии), на додипломски студии, насока-правни студии, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
3. Доставете ни преглед на број на новозапишани студенти на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година.
4. Доставете ни преглед на број на студенти кои завршиле (магистрирале) на правни постдипломски студии за секоја насока одделно, од основањето на факултетот заклучно со 2015/16 година, одделно за секоја година“.
МИТ Универзитет – Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија – Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-232 од 05.05.2017 година, ја препрати Жалбата до МИТ Универзитет – Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија – Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 19.05.2017 година Македонското здружение на млади правници-Скопје до Комисијата достави допис – Известување за повлекување на жалба поради доставена информација од јавен карактер бр.I 0306-298/2 од 19.05.2017 година, со кое ја известува Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-21 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Доставете ни копија од решение за формирање на работна група за подготовка и дефинирање на план за спроведување на медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер предвидена со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план)“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-21 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Доставете ни копија од решение за формирање на работна група за подготовка и дефинирање на план за спроведување на медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер предвидена со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план)“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-22 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Колку вкупно лица членуваат во работната група за подготовка и дефинирање на план за спроведување на медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер предвидена со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план)“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-22 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Колку вкупно лица членуваат во работната група за подготовка и дефинирање на план за спроведување на медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер предвидена со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план) “.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-23 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Доставете ни копија од записници од состаноците на работната група за подготовка и дефинирање на план за спроведување на медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер предвидена со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план)“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-23 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„ Доставете ни копија од записници од состаноците на работната група за подготовка и дефинирање на план за спроведување на медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер предвидена со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план)“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-24 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи: “Доставете ни копија од планот за спроведување на медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер подготвен од работната група, а предвиден со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план)“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-24 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
“Доставете ни копија од планот за спроведување на медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер подготвен од работната група, а предвиден со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план)“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-25 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи: „Доставете ни извештај за спроведената медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, а предвидена со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план)“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-25 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Доставете ни извештај за спроведената медиумска кампања за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, а предвидена со Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка еден од активност 3.1.3. на акцискиот план)“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-10 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Доставете ни листа на веќе побарани/дадени информации од јавен карактер кои претходно не биле достапни, а се објавени во периодот од 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година како резултат на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година. Дополнително покрај секоја информација доставете ни линк до локациите каде тие се објавени“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-10 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Доставете ни листа на веќе побарани/дадени информации од јавен карактер кои претходно не биле достапни, а се објавени во периодот од 01 јули 2016 година до 31 март 2017 година како резултат на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година. Дополнително покрај секоја информација доставете ни линк до локациите каде тие се објавени“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-9 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„Дали и што преземале имателите на информации од јавен карактер по однос на доставените препораки за проактивност во објавувањето на информации од јавен карактер, подготвени од КОМСПИ во рамки на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка два од активност 3.1.1. на акцискиот план)?“, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-8 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Дали и што преземале имателите на информации од јавен карактер по однос на доставените препораки за проактивност во објавувањето на информации од јавен карактер, подготвени од КОМСПИ во рамки на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година (точка два од активност 3.1.1. на акцискиот план)?“.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 26 став 2 од наведениот Закон, на седницата одржана на 5 јуни 2017 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
Постапката по Барањето за пристап до информации од јавен карактер заведено во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер под бр.08-8 на 10.05.2017 година, поднесено од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје кое гласи:
„ Доставете ни листа на иматели на информации од јавен карактер до кои КОМСПИ има доставено препораки за проактивност во објавувањето на информации од јавен карактер, подготвена од КОМСПИ во рамки на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година, и доставена до иматели на информации од јавен карактер (точка два од активност 3.1.1. на акцискиот план “, СЕ ПРЕКИНУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер заведено под бр.08-8 на 10.05.2017 година, со кое бара по пошта да му се достави препис од следната информација:
„Доставете ни листа на иматели на информации од јавен карактер до кои КОМСПИ има доставено препораки за проактивност во објавувањето на информации од јавен карактер, подготвена од КОМСПИ во рамки на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година, и доставена до иматели на информации од јавен карактер (точка два од активност 3.1.1. на акцискиот план “.
По разгледувањето на Барањето, Комисијата утврди дека не располага со бараната информација.
Поради наведеното, а согласно член 26 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок, односно ја прекина постапката по Барањето.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поднесе Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на неговото доставување.