Дејноста на Бирото за развој на образованието опфаќа компоненти со кои се одредуваат целта и содржината на воспитно-образовната работа во областа на предучилишното, основното, гимназиското, средното стручно и постсредното образование, образованието на децата со посебни образовни потреби, образованието на возрасните, ученичките домови, како и за образованието на децата и граѓаните на Република Македонија во странство за учење на мајчиниот јазик и култура.
– ги  утврдува потребите за развој на воспитно-образовниот систем;
– изготвува и предлага наставни планови и покренува иницијативи за изработка на наставни програми;
 – врши утврдување на потребите за професионален развој на воспитно-образовниот и раководниот кадар;
 – спроведува истражувања во областа на образованието;
 – врши редовна советодавна стручна помош на училиштата;
 – се грижи за изработување образовни стандарди и стандарди на постигањата на учениците;
 – изработува концепција за учебници;
 – подготвува методологија за вреднување на ракописи;
 – предлага програми за издавање учебници;
 – издавачка дејност поврзана со воспитно-образовната работа;
 – развивање информациски систем и база на податоци;

Подетални информации можете да добиете на телефоните: 02 3064-131; 02 3089-031