бул.„Александар Македонски” бр. 26
02/3115-819

службено лице:
Јана Ивановски
02/3115-819  лок 110
e-mail:   janakarapetkovska@yahoo.com
                info@asuc.edu.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.asuc.edu.mk