ул.”Даме Груев” бр.1
(02) 3114-046
(02) 3115-708

службени лица:
Мишко Србиновски
e mail:   msrbinovski@caa.gov.mk
Раим Бајрам
e mail:  RBajrami@caa.gov.mk 
Маја Иванова
e mail: mivanova@caa.gov.mk
Јане Ангеловски
e mail:   jane@caa.gov.mk
Војо Стојановски
e mail:   vstojanovski@caa.gov.mk
Христина Делова Тошески
e mail:   HDelova@caa.gov.mk
                 info@caa.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.caa.gov.mk