ул.„Македонија„ бр.5
(02) 3254-380

службени лица:
Неџмедин Фејзула
(071) 373-374
e-mail: nexhmedin.fejzula@odzemenimot.gov.mk
Лепа Палевска
(071) 397-265
e-mail: lepa.palevska@odzemenimot.gov.mk
info@odzemenimot.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.odzemenimot.gov.mk