ул. Македонија бр 25, палата Лазар Поп Трајков , кат 5, Скопје
(02) 3254-050

службено лице:
Ратка Целаковски
(02) 3254-060
e-mail: ratka.celakovski@aso.mk
contact@aso.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.aso.mk