ул. “Стив Наумов „ бр.100
(02) 3224-229

службено лице:
Емилија Рамова
лок.105
(078) 280-580
e-mail: emilija.ramova@mapas.mk
            contact@mapas.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.mapas.gov.mk