ул.„Мито Хаџивасилев-Јасмин„ бр.52/1-4
(02) 3220-407

службено лице:
Никола Костадиновски
e-mail:  nkostadinovski@arpz.mk
arpz@arpz.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://arpz.mk/
огласна табла