ул.”III  Mакедонска бригада” бр.67 Скопје
(02) 3294-318
(02) 3294-348

службено лице:
Агим Сулејмани
e-mail: ia@ia.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ia.gov.mk