Агенцијата за развој и инвестиции ги врши работите што се однесуваат на реализација на:
– програмата за развој и инвестиции, утврдените поволности за приватни инвестиции на домашни и странски лица;
– договорите за трансфер на капитал;
– спроведувањето на мерките на инвестиционата политика и странските вложувања;
– остварувањето на инвестициони работи што ги изведуваат странски лица во Република Македонија и инвестициони работи што ги изведуваат домашни правни лица во странство;
– размената на информации за можности за инвестирање;
– промоцијата и грижата за спроведување на обезбедените инвестиции во и надвор од Република Македонија и врши и други работи утврдени со закон.

Подетални информации можете да добиете на телефоните: 02 3079-602; 02 3079-612