ул.  „11 Октомври“ број 13 
(02) 3223-146
(02) 3223-101

службено лице:
Ивана Димовска
(078) 362-718
e-mail: ivana.dimovska@tourismmacedonia.gov.mk
info@tourismmacedonia.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://tourismmacedonia.gov.mk