ул „Кеј 13-ти ноември„ ГТЦ 2 кат, секција 6 локал 116 Скопје
(02) 3212-107

службено лице:
Мирјана Јанковиќ
e-mail: mirjana.velkovska@ap.mk
           kabinet@ap.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ap.mk