ул.”Кеј Димитар Влахов ” бр.4, Скопје
(02) 3120-132
(02) 3135-494

службено лице:
Маја Петрова
(075) 444-098
e-mail: mpetrova@apprm.gov.mk
apprm@apprm.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.apprm.gov.mk