ул. Димче Мирчев бр.9, Скопје

службено лице:
Ирена Ставрева Ненова
071/213 063
e-mail: Irena_Nenova@moi.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла