Бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, згр. МТВ (13 кат)
(02) 3120-545 

службено лице:
Денис Авмедовски
e-mail:  denis.avmedovski@zdravstvo.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.akazum.gov.mk
огласна табла