ул. „Јуриј Гагарин“  бр.15
(02) 3230-300

службено лице:
Наташа Стефаноска
e-mail: natasa.stefanoska@ea.gov.mk
ea@ea.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ea.gov.mk