ул.„Македонија ” бр.38 „ Скопје
(02) 3103-400

службено лице:
Цветанка Митревска
e-mail:     c.mitrevska@avmu.mk
                   contact@avmu.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.avmu.mk