ул.”Јуриј Гагарин” бр.15  Скопје
(02) 3094-200
(02) 3082-937

службени лица:
Горан Цветковски
(02) 3094-216
e-mail: kontakt@aa.mk

Ирена Манолева

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ads.gov.mk